Redaktor naukowy (postępowanie sądowoadministracyjne)

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Izbie Finansowej, były członek Państwowej Komisji Wyborczej, były członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego; autor i współautor szeregu publikacji z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego i podatkowego oraz materialnego prawa podatkowego, w tym zwłaszcza metodyki pracy sędziego sądu administracyjnego, komentarzy do prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i samorządowego prawa wyborczego, a także wzorów pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi i w postępowaniu podatkowym.