LEX Windykacje

Aktualizacja STYCZEŃ 2017

W bieżącym wydaniu modułu Windykacje polecamy Państwu następujące zagadnienia:

1. Projekt ustawy o kosztach komorniczych

Komentarz prezentuje zmiany, które maja regulować koszty postępowań prowadzonych przez komornika sądowego. Nowe przepisy dotyczą nie tylko postępowania egzekucyjnego ale, także takich czynności jak: sporządzenie spisu inwentarza oraz innych czynności zleconych komornikowi sądowemu, np. doręczenie pism. Projektowana ustawa ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1138 z późn. zm.), w zakresie opłat i kosztów działalności komorników sądowych. Problematyka ta będzie przedmiotem odrębnej regulacji, odmiennie niż dotychczas.

2. Zabezpieczenie roszczeń przed sądem polubownym

Sądownictwo polubowne powinno i może stanowić atrakcyjną alternatywę dla sądownictwa państwowego. Elastyczna i przyjazna stronom procedura, wysoki poziom arbitrów czy też dyskrecja towarzysząca rozwiązywaniu sporu przez sądy polubowne to poważne atuty tego forum rozstrzygania sporów. Wzrost liczby sporów poddawanych arbitrażowi wydawałby się zatem sprawą naturalną, skoro wyrok sądu polubownego czy ugoda zawarta przed takim sądem ma taką samą moc jak orzeczenie sądu państwowego. Na przestrzeni ostatnich lat nie nastąpił w tej sprawie przełom. Nic też nie zapowiada, że sytuacja ulegnie w najbliższym okresie jakiejkolwiek zmianie, a do optymistycznych zapowiedzi towarzyszących najnowszej ustawie dotyczącej wspierania polubownych metod rozwiązywania sporów należy podchodzić sceptycznie. Przyczyny są złożone, natomiast niewątpliwie jednym z powodów, dla których sądy polubowne nie stanowią poważnej konkurencji sądownictwa państwowego, jest słabość regulacji dotyczących postępowania zabezpieczającego, zwłaszcza zabezpieczenia roszczeń przed ukonstytuowaniem się trybunału arbitrażowego. Autorzy artykułu analizują obecny stan prawny i praktykę oraz przedstawiają propozycje zmian legislacyjnych w tym zakresie.

3. Wykonanie i niewykonanie zobowiązania a zwłoka dłużnika

Ustawodawca polski wyróżnia formy naruszenia zobowiązania takie jak niewykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie zobowiązania, zwłoka dłużnika oraz następcza niemożliwość świadczenia. Bliższa analiza pokazuje jednak, jak problematyczne jest ustalenie granic między zakresami tych pojęć, a w konsekwencji stwierdzenie, w jakich sytuacjach możliwe jest skorzystanie z roszczeń przewidzianych dla powyższych form naruszenia zobowiązania. W kontekście widocznych w europejskich systemach prawnych tendencji do ujęcia odpowiedzialności w ramach jednolitej kategorii naruszenia zobowiązania (ang. breach of contract), warto zastanowić się nad zasadnością wyróżniania poszczególnych form.

4. Konkurencja wierzycieli osobistych w postępowaniu upadłościowym po nowelizacji

Od 1.01.2016 r. obowiązują znowelizowane przepisy prawa upadłościowego dotyczące podziału wierzycieli na kategorie interesów. W związku z tym w postępowaniach upadłościowych, w których wniosek o ogłoszenie upadłości wpłynął po wejściu w życie ustawy, zmieni się kolejność zaspokajania poszczególnych wierzytelności. W sposób istotny została zmieniona kolejność zaspokajania należności publicznoprawnych powstałych przed ogłoszeniem upadłości. Należności te zostały pozbawione pierwszeństwa przed wierzytelnościami „kontaktowymi" upadłego. Należności publicznoprawne, w tym należności podatkowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne, zaliczane są do kategorii drugiej zaspokojenia, wraz z innymi należnościami nieobjętymi innymi kategoriami. Następnym istotnym novum jest wyodrębnienie z kategoryzowania wierzytelności powstałych po ogłoszeniu upadłości w wyniku działań syndyka. Wierzytelności te zgodnie z art. 343 pr. up., jako koszty postępowania oraz inne zobowiązania masy upadłości, zaspokaja się w pierwszej kolejności, przed kategorią określoną przepisem art. 342 ust. 1 pkt 1 pr. up. Ponadto uprzywilejowanie w zaspokajaniu tych wierzytelności polega na możliwości bieżącej realizacji wypłat w miarę wpływu do masy stosownych sum, bez potrzeby sporządzania planów podziału funduszów masy upadłości.

Polecamy Państwu także odpowiedzi na najciekawsze pytania z zakresu postępowania egzekucyjnego:

Czy świadczenia wypłacone po śmierci dłużnika należy uznać za nienależnie pobrane czy można umorzyć postępowanie w sprawie ustalenia i zwrotu?
Czy istnieje możliwość spłaty długu do wysokości wartości nieruchomości (masa spadkowa), przez spadkobierców zachowując nieruchomość w posiadaniu spadkobierców i współmałżonki przy jednoczesnym ustawowym zwolnieniu z pozostałego zadłużenia?
Czy w przypadku, gdy sąd opierając się na uchwale SN III CZP 34/16  z urzędu wprowadza zmiany do projektu planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji w trybie art. 1035 k.p.c. (w brzmieniu sprzed nowelizacji z dn. 08.09.2016 r.) polegające na wliczeniu podatku VAT do opłaty egzekucyjnej, istnieje skuteczny sposób zaskarżenia przez komornika sądowego postanowienia wydanego przez sąd?

 

Redakcja Publikacji Elektronicznych WK