LEX Windykacje

Aktualizacja SIERPIEŃ 2017

W bieżącym wydaniu modułu Windykacje polecamy Państwu następujące zagadnienia:

Ograniczenia egzekucji sądowej
Głównym celem prowadzonego postępowania egzekucyjnego jest jak najszybsze zaspokojenie wymagalnego roszczenia wierzyciela. Pamiętać jednakże należy, iż wbrew oczekiwaniom wierzycieli, czynności podejmowane w tym zakresie przez komorników sądowych, choć wydają się być nieskrępowane to w rzeczywistości cechują się swego rodzaju ograniczeniami, co do zakresu i sposobu prowadzonej egzekucji, uniemożliwiając tym samym pozostawienie dłużnika w przysłowiowych skarpetkach. Dlatego też w niniejszym opracowaniu omówione zostaną liczne przedmiotowe jak i podmiotowe ograniczenia egzekucji wynikające z zapisów takich ustaw jak chociażby Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks pracy czy też Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jak i wynikające z tych przepisów regulacje zawarte w kilku innych aktach prawnych.

Kaucja na zabezpieczenie kosztów procesu w postępowaniu grupowym
W glosowanym postanowieniu Sąd Apelacyjny odniósł się do kilku kwestii, które są istotne z punktu widzenia postępowań grupowych. Dokonał interpretacji jednorodzajowości roszczeń w postępowaniu grupowym, pomimo że definicja jednorodzajowości roszczeń jest przedmiotem opracowań w doktrynie. Sąd Apelacyjny zauważył konieczność przyjęcia szerokiej wykładni tej instytucji, która uwzględnia cel postępowania grupowego uregulowanego w ustawie z 17.12.2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. z 2010 r. poz. 44 ze zm.) - dalej u.d.r.p.g. W glosowanym postanowieniu Sąd Apelacyjny odniósł się również do pojęcia przedsiębiorcy oraz przesłanek warunkujących zobowiązanie powoda przez sąd do złożenia kaucji. Kwestia ta jest na tyle interesująca, że dopiero od 1.06.2017 r. obowiązują ustawowe przesłanki zobowiązania powoda przez sąd do złożenia kaucji.

Elektroniczne postępowanie upominawcze
Komentarz przedstawia elektroniczne postępowanie upominawcze. Autorka opisuje właściwość sądu w tym postępowaniu, sprawy, w jakich można domagać się wydania nakazu zapłaty oraz elementy, jakie powinien zawierać pozew o wydanie nakazu zapłaty. Tekst prezentuje odrębności elektronicznego postępowania upominawczego w porównaniu ze zwykłym postępowaniem upominawczym. Komentarz przedstawia możliwości obrony pozwanego przed nakazem, w szczególności zasady i wymogi złożenia sprzeciwu i konsekwencje jego złożenia. Ponadto autorka szeroko omawia specyfikę elektronicznego komunikowania się z sądem w tym postępowaniu.

Ponadto polecamy Państwu pakiet monografii opracowanych pod redakcją prof. dr hab. Andrzeja Marciniaka

Egzekucja sądowa w świetle przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego

Elektronizacja sądowego postępowania egzekucyjnego w Polsce

Etyka zawodowa komornika sądowego

Zasady dochodzenia kosztów egzekucji sądowej

Obecnie w produkcie znajduje się ponad 450 analiz, a także:

- ponad 660 komentarzy praktycznych,

- 82 komentarze do ustaw

- 34 474 orzeczeń

- 104 linie orzecznicze

- 209 glos

- 26 omówień orzeczeń

- 1 394 wzory dokumentów

- ponad 2 199 odpowiedzi na pytania użytkowników

- 50 monografii

- 2 740 pism urzędowych

- 19 965 wiadomości

Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska

 
Aktualizacja LIPIEC 2017

W bieżącym wydaniu modułu Windykacje polecamy Państwu następujące zagadnienia:

1. Postępowanie grupowe po zmianach

Komentarz opisuje nowy rodzaj postępowania cywilnego – postępowanie grupowe. Autorka przedstawia istotę tego postępowania, wymienia sprawy, jakie mogą być rozpoznane w tym postępowaniu oraz opisuje przesłanki, jakie muszą być spełnione, aby sprawa rozpoznana była w postępowaniu grupowym. Komentarz przedstawia specyfikę ustalania odszkodowania ryczałtowego w sprawach o roszczenie pieniężne. Tekst zawiera uwagi na temat przymusu adwokackiego i radcowskiego oraz opisuje przebieg postępowania grupowego. Komentarz zawiera uwagi na temat egzekucji roszczeń w tym postępowaniu oraz kosztów postępowania.

2. Odpowiedzialność dyscyplinarna komornika

Autorzy komentarza omawiają szczegółowo przebieg postępowania dyscyplinarnego, wskazują podmioty uprawnione do złożenia wniosku o wszczęcie takiego postępowania oraz omawiają przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej komornika i kary dyscyplinarne.

3. Dopuszczalność powiększenia opłaty egzekucyjnej o kwotę podatku VAT

W orzecznictwie istnieją rozbieżności dotyczące tego, czy komornik sądowy określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego uprawniony jest do powiększenia opłaty egzekucyjnej, ustalanej na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, o kwotę podatku VAT. Zgodnie z jednym stanowiskiem, obowiązki podatkowe komorników związane z opodatkowaniem wykonywanych przez nich czynności egzekucyjnych nie rzutują na wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, które obciążają uczestników tego postępowania, ponieważ ani przepisy ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, ani przepisy kodeksu postępowania cywilnego nie przewidują doliczenia do opłaty egzekucyjnej stawki podatku od towarów i usług. Zgodnie ze stanowiskiem przeciwnym, stawki opłat egzekucyjnych nie obejmują kwot podatku od towarów i usług, w związku z czym podatek ten powinien zostać doliczony do opłat egzekucyjnych.

Ponadto polecamy Państwu najciekawsze odpowiedzi na pytania użytkowników:

Czy w przypadku cesji wierzytelności dokonanej po wydaniu tytułu wykonawczego i umorzeniu egzekucji komorniczej, przejście uprawnienia obejmuje także koszty tej umorzonej egzekucji (w cesji wskazano, że na wierzytelność składają się też inne należności uboczne)?

Czy można zastosować fikcję doręczenia, jeżeli upomnienia przedegzekucyjne nie zostały odebrane?

Czy pisemne uznanie przez dłużnika długu w listopadzie 2016 r. przerywa bieg przedawnienia i powoduje, że bank w lipcu 2017 r. będzie mógł ponownie skierować do komornika sądowego wniosek o wszczęcie egzekucji dołączając, powyższy tytuł wykonawczy, nie narażając się na podniesienie przez dłużnika zarzutu przedawnienia?

Jakie czynności powinien podjąć komornik sądowy prowadząc postępowanie egzekucyjne przeciwko gminie?

Obecnie w produkcie znajduje się ponad 450 analiz, a także:

- ponad 640 komentarzy praktycznych,

- 82 komentarzy do ustaw

- 34 474 orzeczeń

- 104 linii orzeczniczych

- 192 glosy

- 27 omówień orzeczeń

- 1 394 wzory dokumentów

- ponad 21683 odpowiedzi na pytania użytkowników

- 67 monografii

- 2 456 pism urzędowych

- 19 821 wiadomości

Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP

 
Aktualizacja CZERWIEC 2017

W bieżącym wydaniu modułu Windykacje polecamy Państwu następujące zagadnienia:

1. Podstawowe błędy przy wypełnianiu wniosku egzekucyjnego

Komentarz przedstawia najczęściej występujące braki formalne i błędy, które powodują niemożność wszczęcia postępowania egzekucyjnego lub mogą wpływać na jego szybkość bądź skuteczność. Autorzy wskazują podstawowe warunki, jakie powinien spełniać wniosek o wszczęcie egzekucji kierowany do komornika sądowego, aby nie został on oddalony z przyczyn formalnych oraz możliwie najlepiej wspomagał wykonanie orzeczenia sądu jako jedna z podstaw egzekucji.

2. Sprawy o rozdzielność majątkową  małżeńską mają charakter majątkowy

Sąd Najwyższy wskazał, że sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej, ze względu na tkwiący w nich, a nawet dominujący pierwiastek ekonomiczny, mają charakter spraw majątkowych. Powyższe wpływa na konieczność oznaczenia wartości przedmiotu sporu i zaskarżenia.

3. W sprawie o eksmisję agresywnego członka rodziny nie przysługuje skarga kasacyjna

Sąd Najwyższy uznał, że żaden przepis prawa nie przewiduje możliwości wnoszenia skarg kasacyjnych w sprawie o zobowiązanie członka rodziny do opuszczenia mieszkania z powodu przemocy domowej.

4. Umowa pożyczki musi zawierać zastrzeżenie o zwrocie pieniędzy

Sąd Apelacyjny w Katowicach przyjął, że obowiązkowym elementem umowy pożyczki jest jednoznaczne zastrzeżenie co do zwrotu pożyczonej kwoty pieniędzy. Jeśli łącząca strony umowa nie przewiduje zwrotu pieniędzy, to nie można przyjąć, że strony zawarły umowę pożyczki.

5. Kara umowna ma mobilizować do wykonania umowy

Sąd Apelacyjny w Katowicach przypomniał, że kara umowna jest tzw. "surogatem odszkodowania" za nienależyte wykonanie umownego zobowiązania niepieniężnego i jeżeli strony nie postanowiły inaczej, zastępuje to odszkodowanie. Kara umowna jako dodatkowe zastrzeżenie umowne służyć ma zdyscyplinowaniu dłużnika do wykonania zobowiązania.

Ponadto Polecamy Państwu najciekawsze odpowiedzi na pytania:

 

 • Czy po dacie ogłoszenia upadłości konsumenckiej "winny" być naliczane dalsze odsetki od długu czy powinno się zaprzestać ich naliczania z tym dniem?
 • Czy wierzyciel może, a jeżeli tak to w jaki sposób zaspokoić się z nieruchomości obciążonej hipoteką na jego rzecz, skoro właściciel nieruchomości nie jest jego dłużnikiem osobistym, a pożyczkobiorca zmarł nie pozostawiając spadkobierców wobec czego nie ma przeciwko komu wszcząć egzekucji?
 • Czy odpisana kwota należności może zostać zaliczona do kosztów podatkowych, a jeśli tak, to w jakiej dacie (w postaci korekty przychodów za 2016 czy 2017 r.)?
 • Czy umorzona wierzytelność w 2017 r. może być kosztem podatkowy (w kwocie netto)?

 

Moduł Windykacje został wzbogacony o nowy Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego pod redakcją prof. Andrzeja Jakubeckiego, stan prawny na dzień 14 lutego 2017 r.

Obecnie w produkcie znajduje się ponad 450 analiz, a także:

- ponad 640 komentarzy praktycznych

- 82 komentarzy do ustaw

- 32 296 orzeczeń

- 103 linii orzeczniczych

- 192 glosy

- 27 omówień orzeczeń

- 1460 wzorów dokumentów

- ponad 2130 odpowiedzi na pytania użytkowników

- 67 monografii

- 2442 pism urzędowych

- 19 580 wiadomości

 

Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska

 
Aktualizacja Maj 2017

W bieżącym wydaniu modułu Windykacje polecamy Państwu następujące zagadnienia:

1. Ułatwienia w celu dochodzenia wierzytelności - nowa ustawa!

W dniu 07 kwietnia 2017 r. uchwalona została ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, której zasadnicza część wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2017 roku. (nr druku 1185). Przedmiotowy akt prawny zmienia dziesięć innych ustaw. Przy czym nowele polegają zarówno na zmianach w instytucjach już istniejących, jak również na dodaniu nowych, nieznanych dotychczas regulacji. I tak, wprowadza się odmienne zasady solidarnej odpowiedzialności inwestora oraz generalnego wykonawcy w procesie budowlanym, czy też rozszerza kompetencje biur informacji gospodarczej, a także zmienia niektóre terminy i wartości progowe prawa procesowego. Z drugiej zaś strony tworzony jest Rejestr Wierzytelności Publicznoprawnych oraz kreowany nowy czyn nieuczciwej konkurencji. Wskazana na wstępie ustawa wprowadza, zatem bardzo szerokie spektrum zmian nakierowane na poprawę pozycji wierzycieli, zarówno prywatnoprawnych, jak i będących instytucjami publicznymi. Co więcej zmiany dotyczą niemal wszystkich etapów dochodzenia należności, począwszy od weryfikacji potencjalnego kontrahenta, czynności przedsądowych podejmowanych względem dłużnika, poprzez postępowanie zabezpieczające, aż po zmiany w postępowaniu procesowym.

2. Dopuszczalność powiększenia opłaty egzekucyjnej o kwotę podatku VAT

W orzecznictwie istnieją rozbieżności dotyczące tego, czy komornik sądowy określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego uprawniony jest do powiększenia opłaty egzekucyjnej, ustalanej na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, o kwotę podatku VAT. Zgodnie z jednym stanowiskiem, obowiązki podatkowe komorników związane z opodatkowaniem wykonywanych przez nich czynności egzekucyjnych nie rzutują na wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, które obciążają uczestników tego postępowania, ponieważ ani przepisy ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, ani przepisy kodeksu postępowania cywilnego nie przewidują doliczenia do opłaty egzekucyjnej stawki podatku od towarów i usług. Zgodnie ze stanowiskiem przeciwnym, stawki opłat egzekucyjnych nie obejmują kwot podatku od towarów i usług, w związku z czym podatek ten powinien zostać doliczony do opłat egzekucyjnych.

3. Dopuszczalność zwrotu opłaty od pozwu wniesionego w elektronicznym postępowaniu upominawczym w przypadku umorzenia postępowania w trybie art. 505(37) k.p.c.

W orzecznictwie dostrzec można dwa przeciwstawne poglądy odnośnie istnienia podstaw do zwrotu na rzecz strony powodowej uiszczonej w elektronicznym postępowaniu upominawczym opłaty sądowej od pozwu, w razie umorzenia postępowania w trybie art. 505(37) k.p.c. Według pierwszego z poglądów judykatury nie ma podstaw do zarządzenia zwrotu opłaty, bowiem ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych takiego zwrotu nie przewiduje. Drugie stanowisko orzecznicze przyjmuje natomiast, że w takim wypadku zwrot opłaty powinien być zarządzony, na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. a u.k.s.c. stosowanego w drodze analogii.

Ponadto Polecamy Państwu najciekawsze odpowiedzi na pytania:

 • Czy możliwa jest zmiana likwidatora funduszu inwestycyjnego w trakcie likwidacji? Jeżeli tak, jakie są tego skutki?
 • Czy kwota zgromadzona na rachunku dłużnika może być podzielona, w przypadku zbiegu pomiędzy zabezpieczeniem prokuratorskim a egzekucją komorniczą?
 • Czy po spłacie należności u Komornika A jesteśmy zobowiązani do informowania ZUS i Komornika B o zakończeniu spłaty zadłużenia u Komornika A?
 • Jak dokonać potrącenia na rzecz komornika z dwóch wypłat?
 • Kto płaci podatek dochodowy od zapłaty wynagrodzenia, jeśli Komornik wyegzekwuje pieniądze?

Obecnie w produkcie znajduje się ponad 450 analiz, a także:

- ponad 640 komentarzy praktycznych,

- 80 komentarzy do ustaw

- 34 296 orzeczeń

- 103 linie orzecznicze

- 192 glosy

- 1392 wzory dokumentów

- ponad 2103 odpowiedzi na pytania użytkowników

- 67 monografii

- 2444 pism urzędowych

- 19 380 wiadomości

Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP

 
Aktualizacja KWIECIEŃ 2017

W bieżącym wydaniu modułu Windykacje polecamy Państwu następujące zagadnienia:

1. Elektroniczna licytacja ruchomości w toku egzekucji komorniczej

Przedmiotem niniejszego komentarza jest elektroniczna sprzedaż licytacyjna ruchomości dokonywana przez komornika sądowego w toku postępowania egzekucyjnego. Na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw do Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzony został rozdział „Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej". Głównym celem wprowadzenia elektronicznej licytacji komorniczej jest zwiększenie efektywności sprzedaży zajętych ruchomości. Licytacja elektroniczna ma przyczynić się do zwiększenia liczby licytantów, a tym samym do podwyższenia stopnia zaspokojenia wierzyciela. Ponadto, licytacje elektroniczne mają usprawnić, uprościć i zmniejszyć koszty licytacji komorniczych.

2. Zakres procesowego umocowania kuratora ustanowionego w trybie art. 42.k.c.

Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza zakresu umocowania kuratora dla osób prawnych, ustanowionego na podstawie art. 42 kodeksu cywilnego, w szczególności odpowiedź na pytanie, czy zakres jego uprawnień jest wąski, wyznaczany przez pryzmat treści art. 42 § 2 k.c., czy też jest on szeroki i obejmuje wszystkie czynności określone prawem. Odpowiedź na to pytanie ma niebagatelne znaczenie nie tylko dla ochrony praw danej osoby prawnej, lecz również, a może przede wszystkim, dla ochrony praw osób trzecich, kontrahentów takich osób i ich przeciwników procesowych.

3. Egzekucja roszczeń zabezpieczonych hipoteką

Komentarz przedstawia sposób realizacji uprawnień wynikających z ustanowienia hipoteki jako zabezpieczenia roszczenia. Autorka komentarza omawia poszczególne etapy sprzedaży egzekucyjnej nieruchomości, zasady i korzyści związane z pierwszeństwem wierzyciela hipotecznego w stosunku do pozostałych wierzycieli oraz kolejność zaspokojenia roszczeń wierzycieli, którzy w różnym czasie ustanowili hipoteki na tej samej nieruchomości. Komentarz ten przedstawia również wnioski, jakie składa wierzyciel hipoteczny w postępowaniu egzekucyjnym i uprawnienia, z których może on skorzystać. Przedstawione zostaną także czynności podejmowane przez organy prowadzące egzekucję z nieruchomości obciążonej hipoteką. Komentarz nie opisuje egzekucji z nieruchomości w ogólności, lecz koncentruje się na uprawnieniach wierzyciela hipotecznego i odmiennościach egzekucji z nieruchomości, wynikających z obciążenia nieruchomości hipoteką.

4. Nabycie przez spółkę udziałów własnych w toku egzekucji

Komentarz opisuje jeden z przypadków dozwolonego nabycia przez spółkę z o.o. własnych udziałów, a mianowicie dokonanie tego w toku egzekucji prowadzonej z majątku jednego ze wspólników tej osoby prawnej. Dodatkowo omówiono w nim warunki tego typu nabycia, a także sposób postępowania z udziałami własnymi przez nabywcę.

Ponadto Polecamy Państwu najciekawsze odpowiedzi na pytania:

 • Co zrobić, aby uzyskać dalszy tytuł wykonawczy w celu np. wszczęcia egzekucji z różnych składników majątku dłużnika, jeśli ten pierwotny tytuł wykonawczy to był bankowy tytuł wykonawczy?
 • Czy wierzyciel, który chce zwolnić jedną z nieruchomości obciążonych hipoteką łączną, powinien złożyć wniosek o zmianę rodzaju hipoteki w księdze wieczystej obejmującej nieruchomość, na której pozostaje zabezpieczenie?
 • Do jakiej kategorii zaspokajania z kwoty uzyskanej z egzekucji nieruchomości prowadzonej przez Komornika Sądowego należy przyporządkować środki europejskie i środki z budżetu państwa zasądzone w tytule wykonawczym wystawionym przez wierzyciela?
 • Jak należy postąpić w sytuacji, gdy dłużnik umiera po uprawomocnieniu się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości, po sporządzeniu projektu planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości, ale przed jego prawomocnym zatwierdzeniem przez sąd?
 • Jak uzyskać tytuł wykonawczy przeciwko Skarbowi Państwa, który nieodpłatnie nabył nieruchomości po spółce jawnej wykreślonej z KRS?

 

Obecnie w produkcie znajduje się ponad 445 analiz, a także:

- ponad 630 komentarzy praktycznych,
- 80 komentarzy do ustaw
- 31695 orzeczeń
- 97 linii orzeczniczych
- 189 glos
- 1382 wzory dokumentów
- ponad 2020 odpowiedzi na pytania użytkowników
- 67 monografii
- 2433 pism urzędowych
- 19177 wiadomości

 

Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP

 

 

 
Aktualizacja MARZEC 2017

W bieżącym wydaniu modułu Windykacje polecamy Państwu następujące zagadnienia:

1. Cyfryzacja postępowania egzekucyjnego - nowoczesna forma czynności prawnych
Od 8 września 2016 r. obowiązuje przepis art. 9 § 1 ustawy z 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, zgodnie, z którym treść protokołów i pism może być także udostępniona w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe albo innego systemu teleinformatycznego służącego udostępnianiu tych protokołów lub pism. Natomiast zgodnie z przepisem  art. 125 § 21 k.p.c,, jeżeli przepis szczególny tak stanowi albo dokonano wyboru wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, pisma procesowe w tej sprawie wnosi się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Pisma niewniesione za jego pośrednictwem nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu, o czym sąd ma obowiązek pouczyć strony postępowania. Jego odpowiednikiem na gruncie egzekucji sądowej jest zmieniony przepis art. 760 § 1 k.p.c. zgodnie, z którym wnioski i oświadczenia w postępowaniu egzekucyjnym składa się na piśmie albo ustanie do protokołu. Jeżeli jednak przepis szczególny tak stanowi albo dokonano wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wnioski i oświadczenia składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

2. Prokura jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa
Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców – funkcjonującego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego, czyli prowadzącego działalność gospodarczą w formie innej, aniżeli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i spółka cywilna, będąca umową dwóch lub większej ilości przedsiębiorców. Innymi słowy prokura jest pełnomocnictwem udzielanym przede wszystkim w ramach funkcjonowania spółek handlowych i tych podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców, jak np. spółdzielnie. Jest to rodzaj pełnomocnictwa, związany nierozerwalnie z działalnością gospodarczą. Należy jednak pamiętać, że uprawnienie do ustanowienia prokury pojawia się na każdym etapie działania takich podmiotów, już przy ich założeniu, nawet jeśli jeszcze nie są wpisane do rejestru przedsiębiorców.

3. Ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu i jego rola w postępowaniu egzekucyjnym
Wśród licznych przepisów kodeksu postępowania cywilnego wymieniać można szereg zasad, którymi to na etapie prowadzonego postępowania sądowego każdorazowo powinien się kierować sąd. Należą do nich chociażby zasada prawdy obiektywnej, kontradyktoryjności, jawności, koncentracji materiału dowodowego, ale i zasada równości, przejawiająca się tym, iż każda ze stron, w celu obrony swoich „interesów", powinna mieć przed sądem takie same prawa jak i obowiązki. Pamiętać przy tym należy, iż zasada ta utożsamiana jest również z bezspornym prawem strony brania czynnego udział w prowadzonym postępowaniu a tym samym jej naruszenie może skutkować nieważnością postępowania. Powstaje jednak pytanie co zrobić, jeśli powodowi (wierzycielowi) nieznane jest miejsce pobytu dłużnika? W takim też przypadku z pomocą przyjdzie instytucja kuratora, któremu to poświęcone zostanie niniejsze opracowanie.

Moduł Windykacje został wzbogacony także  o nowe linie orzecznicze:

Dopuszczalność powiększenia opłaty egzekucyjnej o kwotę podatku VAT
W orzecznictwie istnieją rozbieżności dotyczące tego, czy komornik sądowy określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego uprawniony jest do powiększenia opłaty egzekucyjnej, ustalanej na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, o kwotę podatku VAT. Zgodnie z jednym stanowiskiem, obowiązki podatkowe komorników związane z opodatkowaniem wykonywanych przez nich czynności egzekucyjnych nie rzutują na wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, które obciążają uczestników tego postępowania, ponieważ ani przepisy ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, ani przepisy kodeksu postępowania cywilnego nie przewidują doliczenia do opłaty egzekucyjnej stawki podatku od towarów i usług. Zgodnie ze stanowiskiem przeciwnym, stawki opłat egzekucyjnych nie obejmują kwot podatku od towarów i usług, w związku z czym podatek ten powinien zostać doliczony do opłat egzekucyjnych.

Zadania kuratora, jako przedstawiciela osoby nieobecnej
W judykaturze wykształciły się dwie koncepcje co do tego, jakie są podstawowe zadania ustanowionego przedstawiciela. Według pierwszej z nich, kurator ma za zadanie przede wszystkim reprezentowanie interesów osoby reprezentowanej w toczącym się postępowaniu, z wyłączeniem jednak podejmowania czynności pozaprocesowych oraz czynności procesowych, wywołujących skutki w sferze prawa materialnego. Według drugiej z nich, odwołującej się do normy art. 184 § 2 k.r.o., zasadniczym obowiązkiem kuratora procesowego, tak jak w przypadku kuratora absentis, jest podejmowanie starań w celu ustalenia miejsca pobytu osoby nieobecnej i powiadomienia jej o toczącym się postępowaniu.

Dopuszczalność zwrotu opłaty od pozwu wniesionego w elektronicznym postępowaniu upominawczym w przypadku umorzenia postępowania w trybie art. 505(37) k.p.c.
W orzecznictwie dostrzec można dwa przeciwstawne poglądy odnośnie istnienia podstaw do zwrotu na rzecz strony powodowej uiszczonej w elektronicznym postępowaniu upominawczym opłaty sądowej od pozwu, w razie umorzenia postępowania w trybie art. 505(37) k.p.c. Według pierwszego z poglądów judykatury nie ma podstaw do zarządzenia zwrotu opłaty, bowiem ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych takiego zwrotu nie przewiduje. Drugie stanowisko orzecznicze przyjmuje natomiast, że w takim wypadku zwrot opłaty powinien być zarządzony, na podstawie art.79 ust.1 pkt 1 lit.a u.k.s.c. stosowanego w drodze analogii.

Ponadto Polecamy Państwu komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego. Tom V. Postępowanie egzekucyjne pod redakcją prof. Tadeusza Erecińskiego.

Obecnie w produkcie znajduje się:

 

 • ponad 440 analiz,
 • ponad 31600 orzeczeń,
 • 632 komentarzy praktycznych
 • 78 komentarzy,
 • 65 monografii,
 • 95 linii orzeczniczych,
 • ponad 2300 pism urzędowych,
 • ponad 2400 wzorów dokumentów,
 • oraz ponad 18907 innych dokumentów.

 

Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska

 
Aktualizacja LUTY 2017

W bieżącym wydaniu modułu Windykacje polecamy Państwu następujące zagadnienia:

1. Rozstrzyganie sporów konsumenckich

Od 10 stycznia 2017 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, które w swoim założeniu mają za zadanie ułatwić pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich. Powstałych na kanwie zobowiązań umownych łączących konsumentów z przedsiębiorcami a, które to w założeniu ustawowym mogą zostać poddane pod osąd podmiotu uprawnionego do prowadzenia postępowania pojednawczego (tzw. ADR-ów), umożliwiając w ten sposób zbliżenie stanowisk stron w celu rozwiązania konfliktu, bądź też zaproponowania sposobu jego rozwiązania w określonym terminie. Unikając w ten sposób długoterminowego postępowania sądowego. Dlatego też, autor opracowania omówił cele i założenia przywołanej ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ugody oraz wyroku sądu polubownego.

2. Wniosek o ogłoszenie upadłości

Prawo restrukturyzacyjne, które weszło w życie 1 stycznia 2016 r., dokonało obszernej nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego. Istotnie zmieniono m.in. definicję niewypłacalności jako przesłanki zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz zasady odpowiedzialności odszkodowawczej osób obowiązanych do złożenia takiego wniosku. W części I artykułu poddano analizie nowe regulacje dotyczące ustalania niewypłacalności dłużnika oraz związane z tym obowiązki osób uprawnionych do jego reprezentowania i prowadzenia jego spraw.

3. Formularze dotyczące postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty. Komentarz instruktażowy

4. Formularze dotyczące postępowania w sprawie drobnych roszczeń. Komentarz instruktażowy

Polecamy Państwu także odpowiedzi na najciekawsze pytania z zakresu postępowania egzekucyjnego:

Na klauzuli wykonalności wpisano błędny NIP powoda (zgodnie z informacją zawartą w pozwie). Komornik zawiesił postępowanie żądając sprostowania nakazu zapłaty. Czy powód, powinien wystąpić z wnioskiem do sądu o sprostowanie nakazu zapłaty, powołując się na pismo o zawieszonym postępowaniu od komornika, czy wytoczyć nowe powództwo wobec dłużnika?

Na jakich zasadach może się rozliczać osoba prowadząca kancelarię komorniczą?

Czy na podstawie znowelizowanego przepisu art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. ł ustawy - Prawo bankowe, bank ma prawo udzielić komornikowi sądowemu informacji o stanie zadłużenia klienta, w związku z prowadzonym przez komornika postępowaniem egzekucyjnym i spisem inwentarza po zmarłym kliencie banku?

 

Redakcja Publikacji Elektronicznych WK

 
Aktualizacja STYCZEŃ 2017

W bieżącym wydaniu modułu Windykacje polecamy Państwu następujące zagadnienia:

1. Projekt ustawy o kosztach komorniczych

Komentarz prezentuje zmiany, które maja regulować koszty postępowań prowadzonych przez komornika sądowego. Nowe przepisy dotyczą nie tylko postępowania egzekucyjnego ale, także takich czynności jak: sporządzenie spisu inwentarza oraz innych czynności zleconych komornikowi sądowemu, np. doręczenie pism. Projektowana ustawa ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1138 z późn. zm.), w zakresie opłat i kosztów działalności komorników sądowych. Problematyka ta będzie przedmiotem odrębnej regulacji, odmiennie niż dotychczas.

2. Zabezpieczenie roszczeń przed sądem polubownym

Sądownictwo polubowne powinno i może stanowić atrakcyjną alternatywę dla sądownictwa państwowego. Elastyczna i przyjazna stronom procedura, wysoki poziom arbitrów czy też dyskrecja towarzysząca rozwiązywaniu sporu przez sądy polubowne to poważne atuty tego forum rozstrzygania sporów. Wzrost liczby sporów poddawanych arbitrażowi wydawałby się zatem sprawą naturalną, skoro wyrok sądu polubownego czy ugoda zawarta przed takim sądem ma taką samą moc jak orzeczenie sądu państwowego. Na przestrzeni ostatnich lat nie nastąpił w tej sprawie przełom. Nic też nie zapowiada, że sytuacja ulegnie w najbliższym okresie jakiejkolwiek zmianie, a do optymistycznych zapowiedzi towarzyszących najnowszej ustawie dotyczącej wspierania polubownych metod rozwiązywania sporów należy podchodzić sceptycznie. Przyczyny są złożone, natomiast niewątpliwie jednym z powodów, dla których sądy polubowne nie stanowią poważnej konkurencji sądownictwa państwowego, jest słabość regulacji dotyczących postępowania zabezpieczającego, zwłaszcza zabezpieczenia roszczeń przed ukonstytuowaniem się trybunału arbitrażowego. Autorzy artykułu analizują obecny stan prawny i praktykę oraz przedstawiają propozycje zmian legislacyjnych w tym zakresie.

3. Wykonanie i niewykonanie zobowiązania a zwłoka dłużnika

Ustawodawca polski wyróżnia formy naruszenia zobowiązania takie jak niewykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie zobowiązania, zwłoka dłużnika oraz następcza niemożliwość świadczenia. Bliższa analiza pokazuje jednak, jak problematyczne jest ustalenie granic między zakresami tych pojęć, a w konsekwencji stwierdzenie, w jakich sytuacjach możliwe jest skorzystanie z roszczeń przewidzianych dla powyższych form naruszenia zobowiązania. W kontekście widocznych w europejskich systemach prawnych tendencji do ujęcia odpowiedzialności w ramach jednolitej kategorii naruszenia zobowiązania (ang. breach of contract), warto zastanowić się nad zasadnością wyróżniania poszczególnych form.

4. Konkurencja wierzycieli osobistych w postępowaniu upadłościowym po nowelizacji

Od 1.01.2016 r. obowiązują znowelizowane przepisy prawa upadłościowego dotyczące podziału wierzycieli na kategorie interesów. W związku z tym w postępowaniach upadłościowych, w których wniosek o ogłoszenie upadłości wpłynął po wejściu w życie ustawy, zmieni się kolejność zaspokajania poszczególnych wierzytelności. W sposób istotny została zmieniona kolejność zaspokajania należności publicznoprawnych powstałych przed ogłoszeniem upadłości. Należności te zostały pozbawione pierwszeństwa przed wierzytelnościami „kontaktowymi" upadłego. Należności publicznoprawne, w tym należności podatkowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne, zaliczane są do kategorii drugiej zaspokojenia, wraz z innymi należnościami nieobjętymi innymi kategoriami. Następnym istotnym novum jest wyodrębnienie z kategoryzowania wierzytelności powstałych po ogłoszeniu upadłości w wyniku działań syndyka. Wierzytelności te zgodnie z art. 343 pr. up., jako koszty postępowania oraz inne zobowiązania masy upadłości, zaspokaja się w pierwszej kolejności, przed kategorią określoną przepisem art. 342 ust. 1 pkt 1 pr. up. Ponadto uprzywilejowanie w zaspokajaniu tych wierzytelności polega na możliwości bieżącej realizacji wypłat w miarę wpływu do masy stosownych sum, bez potrzeby sporządzania planów podziału funduszów masy upadłości.

Polecamy Państwu także odpowiedzi na najciekawsze pytania z zakresu postępowania egzekucyjnego:

Czy świadczenia wypłacone po śmierci dłużnika należy uznać za nienależnie pobrane czy można umorzyć postępowanie w sprawie ustalenia i zwrotu?
Czy istnieje możliwość spłaty długu do wysokości wartości nieruchomości (masa spadkowa), przez spadkobierców zachowując nieruchomość w posiadaniu spadkobierców i współmałżonki przy jednoczesnym ustawowym zwolnieniu z pozostałego zadłużenia?
Czy w przypadku, gdy sąd opierając się na uchwale SN III CZP 34/16  z urzędu wprowadza zmiany do projektu planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji w trybie art. 1035 k.p.c. (w brzmieniu sprzed nowelizacji z dn. 08.09.2016 r.) polegające na wliczeniu podatku VAT do opłaty egzekucyjnej, istnieje skuteczny sposób zaskarżenia przez komornika sądowego postanowienia wydanego przez sąd?

 

Redakcja Publikacji Elektronicznych WK

 
Aktualizacja GRUDZIEŃ 2016

W bieżącym wydaniu SIP LEX Windykacje polecamy Państwu następujące zagadnienia:

1. Informatyzacja postępowania egzekucyjnego - PESEL NET
Komentarz opisuje zasady funkcjonowania Modułu PESEL (PESEL NET) funkcjonującego w ramach Systemu Rejestrów Państwowych ze szczególnym uwzględnieniem komornika sądowego, jako podmiotu uprawnionego do pozyskiwania danych zgromadzonych w w/w rejestrze państwowym.

2. Ograniczenia w egzekucji sądowej 
Głównym celem prowadzonego postępowania egzekucyjnego jest jak najszybsze zaspokojenie wymagalnego roszczenia wierzyciela. Pamiętać jednakże należy, iż wbrew oczekiwaniom wierzycieli, czynności podejmowane w tym zakresie przez komorników sądowych, choć wydają się być nieskrępowane to w rzeczywistości cechują się swego rodzaju ograniczeniami, co do zakresu i sposobu prowadzonej egzekucji, uniemożliwiając tym samym pozostawienie dłużnika w przysłowiowych skarpetkach. Dlatego też w niniejszym opracowaniu omówione zostaną liczne przedmiotowe jak i podmiotowe ograniczenia egzekucji wynikające z zapisów takich ustaw jak chociażby Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks pracy czy też Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jak i wynikające z tych przepisów regulacje zawarte w kilku innych aktach prawnych.

3. Wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej 
Każdy, kto kiedykolwiek borykał się z tematem egzekucji komorniczej doskonale wie, iż koszty prowadzonego postępowania potrafią przyprawić o ból głowy. Mało kto zdaje sobie jednak sprawę, iż ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji przywrócono możliwość ubiegania się o obniżenie wysokości opłaty egzekucyjnej poprzez tzw. dopuszczalność sądowego miarkowania kosztów egzekucji.

4. Roszczenie o naprawienie szkody z tytułu przedmiotu leasingu
Kształtując umowę leasingu w przepisach Kodeksu cywilnego, ustawodawca przyjął model leasingu pośredniego. Zakłada on istnienie określonej normatywnie zależności pomiędzy dwoma stosunkami prawnymi: leasingu oraz wynikającego z umowy pomiędzy finansującym a zbywcą, na podstawie której finansujący nabywa rzecz. W konsekwencji na korzystającego przechodzą ex lege uprawnienia z tytułu wad rzeczy przysługujące finansującemu wobec zbywcy. Powstaje w związku z tym zagadnienie zakresu tej sukcesji i jej skutków dla roszczeń o naprawienie szkody poniesionej przez korzystającego z tytułu wad rzeczy, przy jednoczesnym uwzględnieniu charakteru tych uprawnień.

5. Komornik jako podmiot podatku VAT
Podatek jest określany jako nieodpłatne, przymusowe, bezzwrotne i pieniężne świadczenie o charakterze ogólnym, które jest nakładane jednostronnie przez związek publicznoprawny, którym przede wszystkim jest państwo 1 . Do podstawowych elementów konstrukcyjnych podatku zalicza się jego przedmiot, podmiot, podstawę opodatkowania i stawki. Opodatkowaniu mogą podlegać te czynności, w przypadku których został spełniony zarówno podmiotowy, jak i przedmiotowy zakres opodatkowania, tzn. zaistniała czynność określona jako opodatkowana, która została wykonana przez podmiot mający cechę podatnika 2 . W tym miejscu należy zauważyć, że obie te cechy powinny zostać spełnione jednocześnie, co oznacza, że w odniesieniu do danej czynności konkretny podmiot powinien występować w charakterze podatnika.

Ponadto informujemy, że moduł Windykacje został wzbogacony o kilkadziesiąt wzorów z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Dokumenty dotyczące prawa upadłościowego zostały przygotowane przez dr Annę Hrycaj i mec. Patryka Filipiaka. Wzory z zakresu prawa restrukturyzacyjnego opracowali Ewelina Dereniowska-Gugała i Maciej Socha.

Redakcja Publikacji Elektronicznych WK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aktualizacja LISTOPAD 2016

W bieżącym wydaniu modułu SIP LEX Windykacje, szczególnie polecamy Państwu następujące zagadnienia:

1. Poszukiwanie i odnalezienie majątku dłużnika

Komentarz prezentuje zmiany, jakie zostały wprowadzone z dniem 08 września 2016 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w zakresie zlecenia przez wierzyciela poszukiwania majątku dłużnika komornikowi sądowemu. Ustawą nowelizującą przepis art. 7971 k.p.c. dotychczas regulujący postępowanie w zakresie poszukiwania majątku dłużnika przez komornika za wynagrodzeniem został uchylony, a w jego miejsce została wprowadzona bardziej szczegółowa regulacja. Od momentu wejścia w życie wskazanej nowelizacji, to komornik będąc organem egzekucyjnym, który przeprowadza na wniosek wierzyciela postępowanie w przedmiocie poszukiwania majątku dłużnika – jest obowiązany przeprowadzić je na wniosek wierzyciela, lecz wniosek w tym zakresie, wierzyciel będzie mógł złożyć, dopiero, gdy dłużnik nie wyjawi komornikowi swojego majątku. Nowelizacja rozwiązuje spory wynikłe na gruncie poprzednio obowiązującego stanu prawnego związane z kosztami postępowania poszukiwawczego wprost regulując kwestię ponoszenia kosztów poszukiwania majątku w konsekwencji przez dłużnika. Wysokość tych kosztów natomiast regulują przepisy ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, które nie zostały objęte nowelizacją.

2. Zajęcie rachunku bankowego a rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej

Komentarz opisuje elektroniczną egzekucją z rachunku bankowego z uwzględnieniem problematyki zajęć kont bankowych prowadzonych przez Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe w kontekście nowelizacji ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

3. Roszczenie o zapłatę kary umownej po rozwiązaniu umowy

Rozwiązanie umowy przez odstąpienie od niej lub jej wypowiedzenie powoduje upadek węzła obligacyjnego, co na pierwszy rzut oka może się wydawać problematyczne w kontekście dochodzenia kary umownej. Odpada bowiem przesłanka w postaci istnienia ważnego zobowiązania, przez co występowanie z roszczeniem o jej zapłatę staje się wątpliwe. Z punktu widzenia ochrony interesów wierzyciela, które zostały naruszone przez zachowanie nierzetelnego dłużnika, należy jednak utrzymać je w mocy. Wiąże się to z koniecznością znalezienia uzasadnienia dla przełamania akcesoryjności kary umownej, którego można upatrywać bezpośrednio w przepisach kodeksu cywilnego, ale także w koncepcjach prezentowanych w literaturze przedmiotu.

4. Ulga na złe długi

W praktyce obrotu gospodarczego często się zdarza, że kontrahent nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty za dostarczony towar lub wykonaną usługę. W takiej sytuacji sprzedawca nie tylko traci zarobek, ale co gorsza obowiązany jest do zapłaty należnego podatku od towarów i usług z własnego rachunku. Tymczasem nabywca nie tylko bogaci się o niezapłacony towar lub usługę, ale może też pomniejszyć swój podatek należny o kwoty podatku naliczonego przy nabyciu takich towarów lub usług. W niniejszym komentarzu Autor przedstawia warunki stosowania ulgi za złe długi pozwalającej podatnikom na odzyskania podatku należnego w przypadku nieuiszczenia zapłaty przez nabywcę.

 

5. Opodatkowanie PCC cesji wierzytelności

Badając czy dany przelew wierzytelności podlega opodatkowaniu PCC w pierwszej kolejności należy ustalić, czy któraś ze stron umowy nie jest z tego tytułu podatnikiem VAT. Dopiero jeżeli okaże się, że czynność nie podlega opodatkowaniu VAT nabywca wierzytelności musi zdefiniować wszystkie pozostałe elementy niezbędne do właściwego opodatkowania takiej umowy.

Ponadto polecamy nowe wzory dokumentów z postępowania egzekucyjnego:

 • Wezwanie dłużnika do stawienia się w kancelarii komornika
 • Wezwanie do stawienia celem złożenia wyjaśnień w trybie art 801 k.p.c.
 • Wezwanie do uiszczenia opłaty za poszukiwanie majątku dłużnika
 • Wezwanie Policji do udzielenia asysty przy czynnościach
 • Wniosek egzekucyjny o wszczęcie egzekucji w celu opróżnienia lokalu użytkowego z rzeczy i osób, wydania go wierzycielowi oraz wyegzekwowanie świadczenia pieniężnego
 • Wniosek egzekucyjny o wszczęcie egzekucji w celu opróżnienia lokalu mieszkalnego z rzeczy i osób i wydania go wierzycielowi oraz wyegzekwowanie świadczenia pieniężnego
 • Wniosek egzekucyjny o wszczęcie egzekucji w celu wydania ruchomości
 • Wniosek egzekucyjny o wszczęcie świadczeń pieniężnych
 • Wniosek o przeprowadzenie czynności w celu ustalenia miejsca zamieszkania i miejsca pracy dłużnika
 • Wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych
 • Oświadczenie o prawie wyboru komornika
 • Zajęcie innych wierzytelności (z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło)
 • Zajęcie praw majątkowych
Redakcja Publikacji Elektronicznych WK

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 8