LEX Windykacje

Aktualizacja LUTY 2017

W bieżącym wydaniu modułu Windykacje polecamy Państwu następujące zagadnienia:

1. Rozstrzyganie sporów konsumenckich

Od 10 stycznia 2017 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, które w swoim założeniu mają za zadanie ułatwić pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich. Powstałych na kanwie zobowiązań umownych łączących konsumentów z przedsiębiorcami a, które to w założeniu ustawowym mogą zostać poddane pod osąd podmiotu uprawnionego do prowadzenia postępowania pojednawczego (tzw. ADR-ów), umożliwiając w ten sposób zbliżenie stanowisk stron w celu rozwiązania konfliktu, bądź też zaproponowania sposobu jego rozwiązania w określonym terminie. Unikając w ten sposób długoterminowego postępowania sądowego. Dlatego też, autor opracowania omówił cele i założenia przywołanej ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ugody oraz wyroku sądu polubownego.

2. Wniosek o ogłoszenie upadłości

Prawo restrukturyzacyjne, które weszło w życie 1 stycznia 2016 r., dokonało obszernej nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego. Istotnie zmieniono m.in. definicję niewypłacalności jako przesłanki zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz zasady odpowiedzialności odszkodowawczej osób obowiązanych do złożenia takiego wniosku. W części I artykułu poddano analizie nowe regulacje dotyczące ustalania niewypłacalności dłużnika oraz związane z tym obowiązki osób uprawnionych do jego reprezentowania i prowadzenia jego spraw.

3. Formularze dotyczące postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty. Komentarz instruktażowy

4. Formularze dotyczące postępowania w sprawie drobnych roszczeń. Komentarz instruktażowy

Polecamy Państwu także odpowiedzi na najciekawsze pytania z zakresu postępowania egzekucyjnego:

Na klauzuli wykonalności wpisano błędny NIP powoda (zgodnie z informacją zawartą w pozwie). Komornik zawiesił postępowanie żądając sprostowania nakazu zapłaty. Czy powód, powinien wystąpić z wnioskiem do sądu o sprostowanie nakazu zapłaty, powołując się na pismo o zawieszonym postępowaniu od komornika, czy wytoczyć nowe powództwo wobec dłużnika?

Na jakich zasadach może się rozliczać osoba prowadząca kancelarię komorniczą?

Czy na podstawie znowelizowanego przepisu art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. ł ustawy - Prawo bankowe, bank ma prawo udzielić komornikowi sądowemu informacji o stanie zadłużenia klienta, w związku z prowadzonym przez komornika postępowaniem egzekucyjnym i spisem inwentarza po zmarłym kliencie banku?

 

Redakcja Publikacji Elektronicznych WK

 
Aktualizacja STYCZEŃ 2017

W bieżącym wydaniu modułu Windykacje polecamy Państwu następujące zagadnienia:

1. Projekt ustawy o kosztach komorniczych

Komentarz prezentuje zmiany, które maja regulować koszty postępowań prowadzonych przez komornika sądowego. Nowe przepisy dotyczą nie tylko postępowania egzekucyjnego ale, także takich czynności jak: sporządzenie spisu inwentarza oraz innych czynności zleconych komornikowi sądowemu, np. doręczenie pism. Projektowana ustawa ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1138 z późn. zm.), w zakresie opłat i kosztów działalności komorników sądowych. Problematyka ta będzie przedmiotem odrębnej regulacji, odmiennie niż dotychczas.

2. Zabezpieczenie roszczeń przed sądem polubownym

Sądownictwo polubowne powinno i może stanowić atrakcyjną alternatywę dla sądownictwa państwowego. Elastyczna i przyjazna stronom procedura, wysoki poziom arbitrów czy też dyskrecja towarzysząca rozwiązywaniu sporu przez sądy polubowne to poważne atuty tego forum rozstrzygania sporów. Wzrost liczby sporów poddawanych arbitrażowi wydawałby się zatem sprawą naturalną, skoro wyrok sądu polubownego czy ugoda zawarta przed takim sądem ma taką samą moc jak orzeczenie sądu państwowego. Na przestrzeni ostatnich lat nie nastąpił w tej sprawie przełom. Nic też nie zapowiada, że sytuacja ulegnie w najbliższym okresie jakiejkolwiek zmianie, a do optymistycznych zapowiedzi towarzyszących najnowszej ustawie dotyczącej wspierania polubownych metod rozwiązywania sporów należy podchodzić sceptycznie. Przyczyny są złożone, natomiast niewątpliwie jednym z powodów, dla których sądy polubowne nie stanowią poważnej konkurencji sądownictwa państwowego, jest słabość regulacji dotyczących postępowania zabezpieczającego, zwłaszcza zabezpieczenia roszczeń przed ukonstytuowaniem się trybunału arbitrażowego. Autorzy artykułu analizują obecny stan prawny i praktykę oraz przedstawiają propozycje zmian legislacyjnych w tym zakresie.

3. Wykonanie i niewykonanie zobowiązania a zwłoka dłużnika

Ustawodawca polski wyróżnia formy naruszenia zobowiązania takie jak niewykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie zobowiązania, zwłoka dłużnika oraz następcza niemożliwość świadczenia. Bliższa analiza pokazuje jednak, jak problematyczne jest ustalenie granic między zakresami tych pojęć, a w konsekwencji stwierdzenie, w jakich sytuacjach możliwe jest skorzystanie z roszczeń przewidzianych dla powyższych form naruszenia zobowiązania. W kontekście widocznych w europejskich systemach prawnych tendencji do ujęcia odpowiedzialności w ramach jednolitej kategorii naruszenia zobowiązania (ang. breach of contract), warto zastanowić się nad zasadnością wyróżniania poszczególnych form.

4. Konkurencja wierzycieli osobistych w postępowaniu upadłościowym po nowelizacji

Od 1.01.2016 r. obowiązują znowelizowane przepisy prawa upadłościowego dotyczące podziału wierzycieli na kategorie interesów. W związku z tym w postępowaniach upadłościowych, w których wniosek o ogłoszenie upadłości wpłynął po wejściu w życie ustawy, zmieni się kolejność zaspokajania poszczególnych wierzytelności. W sposób istotny została zmieniona kolejność zaspokajania należności publicznoprawnych powstałych przed ogłoszeniem upadłości. Należności te zostały pozbawione pierwszeństwa przed wierzytelnościami „kontaktowymi" upadłego. Należności publicznoprawne, w tym należności podatkowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne, zaliczane są do kategorii drugiej zaspokojenia, wraz z innymi należnościami nieobjętymi innymi kategoriami. Następnym istotnym novum jest wyodrębnienie z kategoryzowania wierzytelności powstałych po ogłoszeniu upadłości w wyniku działań syndyka. Wierzytelności te zgodnie z art. 343 pr. up., jako koszty postępowania oraz inne zobowiązania masy upadłości, zaspokaja się w pierwszej kolejności, przed kategorią określoną przepisem art. 342 ust. 1 pkt 1 pr. up. Ponadto uprzywilejowanie w zaspokajaniu tych wierzytelności polega na możliwości bieżącej realizacji wypłat w miarę wpływu do masy stosownych sum, bez potrzeby sporządzania planów podziału funduszów masy upadłości.

Polecamy Państwu także odpowiedzi na najciekawsze pytania z zakresu postępowania egzekucyjnego:

Czy świadczenia wypłacone po śmierci dłużnika należy uznać za nienależnie pobrane czy można umorzyć postępowanie w sprawie ustalenia i zwrotu?
Czy istnieje możliwość spłaty długu do wysokości wartości nieruchomości (masa spadkowa), przez spadkobierców zachowując nieruchomość w posiadaniu spadkobierców i współmałżonki przy jednoczesnym ustawowym zwolnieniu z pozostałego zadłużenia?
Czy w przypadku, gdy sąd opierając się na uchwale SN III CZP 34/16  z urzędu wprowadza zmiany do projektu planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji w trybie art. 1035 k.p.c. (w brzmieniu sprzed nowelizacji z dn. 08.09.2016 r.) polegające na wliczeniu podatku VAT do opłaty egzekucyjnej, istnieje skuteczny sposób zaskarżenia przez komornika sądowego postanowienia wydanego przez sąd?

 

Redakcja Publikacji Elektronicznych WK

 
Aktualizacja GRUDZIEŃ 2016

W bieżącym wydaniu SIP LEX Windykacje polecamy Państwu następujące zagadnienia:

1. Informatyzacja postępowania egzekucyjnego - PESEL NET
Komentarz opisuje zasady funkcjonowania Modułu PESEL (PESEL NET) funkcjonującego w ramach Systemu Rejestrów Państwowych ze szczególnym uwzględnieniem komornika sądowego, jako podmiotu uprawnionego do pozyskiwania danych zgromadzonych w w/w rejestrze państwowym.

2. Ograniczenia w egzekucji sądowej 
Głównym celem prowadzonego postępowania egzekucyjnego jest jak najszybsze zaspokojenie wymagalnego roszczenia wierzyciela. Pamiętać jednakże należy, iż wbrew oczekiwaniom wierzycieli, czynności podejmowane w tym zakresie przez komorników sądowych, choć wydają się być nieskrępowane to w rzeczywistości cechują się swego rodzaju ograniczeniami, co do zakresu i sposobu prowadzonej egzekucji, uniemożliwiając tym samym pozostawienie dłużnika w przysłowiowych skarpetkach. Dlatego też w niniejszym opracowaniu omówione zostaną liczne przedmiotowe jak i podmiotowe ograniczenia egzekucji wynikające z zapisów takich ustaw jak chociażby Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks pracy czy też Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jak i wynikające z tych przepisów regulacje zawarte w kilku innych aktach prawnych.

3. Wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej 
Każdy, kto kiedykolwiek borykał się z tematem egzekucji komorniczej doskonale wie, iż koszty prowadzonego postępowania potrafią przyprawić o ból głowy. Mało kto zdaje sobie jednak sprawę, iż ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji przywrócono możliwość ubiegania się o obniżenie wysokości opłaty egzekucyjnej poprzez tzw. dopuszczalność sądowego miarkowania kosztów egzekucji.

4. Roszczenie o naprawienie szkody z tytułu przedmiotu leasingu
Kształtując umowę leasingu w przepisach Kodeksu cywilnego, ustawodawca przyjął model leasingu pośredniego. Zakłada on istnienie określonej normatywnie zależności pomiędzy dwoma stosunkami prawnymi: leasingu oraz wynikającego z umowy pomiędzy finansującym a zbywcą, na podstawie której finansujący nabywa rzecz. W konsekwencji na korzystającego przechodzą ex lege uprawnienia z tytułu wad rzeczy przysługujące finansującemu wobec zbywcy. Powstaje w związku z tym zagadnienie zakresu tej sukcesji i jej skutków dla roszczeń o naprawienie szkody poniesionej przez korzystającego z tytułu wad rzeczy, przy jednoczesnym uwzględnieniu charakteru tych uprawnień.

5. Komornik jako podmiot podatku VAT
Podatek jest określany jako nieodpłatne, przymusowe, bezzwrotne i pieniężne świadczenie o charakterze ogólnym, które jest nakładane jednostronnie przez związek publicznoprawny, którym przede wszystkim jest państwo 1 . Do podstawowych elementów konstrukcyjnych podatku zalicza się jego przedmiot, podmiot, podstawę opodatkowania i stawki. Opodatkowaniu mogą podlegać te czynności, w przypadku których został spełniony zarówno podmiotowy, jak i przedmiotowy zakres opodatkowania, tzn. zaistniała czynność określona jako opodatkowana, która została wykonana przez podmiot mający cechę podatnika 2 . W tym miejscu należy zauważyć, że obie te cechy powinny zostać spełnione jednocześnie, co oznacza, że w odniesieniu do danej czynności konkretny podmiot powinien występować w charakterze podatnika.

Ponadto informujemy, że moduł Windykacje został wzbogacony o kilkadziesiąt wzorów z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Dokumenty dotyczące prawa upadłościowego zostały przygotowane przez dr Annę Hrycaj i mec. Patryka Filipiaka. Wzory z zakresu prawa restrukturyzacyjnego opracowali Ewelina Dereniowska-Gugała i Maciej Socha.

Redakcja Publikacji Elektronicznych WK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aktualizacja LISTOPAD 2016

W bieżącym wydaniu modułu SIP LEX Windykacje, szczególnie polecamy Państwu następujące zagadnienia:

1. Poszukiwanie i odnalezienie majątku dłużnika

Komentarz prezentuje zmiany, jakie zostały wprowadzone z dniem 08 września 2016 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w zakresie zlecenia przez wierzyciela poszukiwania majątku dłużnika komornikowi sądowemu. Ustawą nowelizującą przepis art. 7971 k.p.c. dotychczas regulujący postępowanie w zakresie poszukiwania majątku dłużnika przez komornika za wynagrodzeniem został uchylony, a w jego miejsce została wprowadzona bardziej szczegółowa regulacja. Od momentu wejścia w życie wskazanej nowelizacji, to komornik będąc organem egzekucyjnym, który przeprowadza na wniosek wierzyciela postępowanie w przedmiocie poszukiwania majątku dłużnika – jest obowiązany przeprowadzić je na wniosek wierzyciela, lecz wniosek w tym zakresie, wierzyciel będzie mógł złożyć, dopiero, gdy dłużnik nie wyjawi komornikowi swojego majątku. Nowelizacja rozwiązuje spory wynikłe na gruncie poprzednio obowiązującego stanu prawnego związane z kosztami postępowania poszukiwawczego wprost regulując kwestię ponoszenia kosztów poszukiwania majątku w konsekwencji przez dłużnika. Wysokość tych kosztów natomiast regulują przepisy ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, które nie zostały objęte nowelizacją.

2. Zajęcie rachunku bankowego a rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej

Komentarz opisuje elektroniczną egzekucją z rachunku bankowego z uwzględnieniem problematyki zajęć kont bankowych prowadzonych przez Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe w kontekście nowelizacji ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

3. Roszczenie o zapłatę kary umownej po rozwiązaniu umowy

Rozwiązanie umowy przez odstąpienie od niej lub jej wypowiedzenie powoduje upadek węzła obligacyjnego, co na pierwszy rzut oka może się wydawać problematyczne w kontekście dochodzenia kary umownej. Odpada bowiem przesłanka w postaci istnienia ważnego zobowiązania, przez co występowanie z roszczeniem o jej zapłatę staje się wątpliwe. Z punktu widzenia ochrony interesów wierzyciela, które zostały naruszone przez zachowanie nierzetelnego dłużnika, należy jednak utrzymać je w mocy. Wiąże się to z koniecznością znalezienia uzasadnienia dla przełamania akcesoryjności kary umownej, którego można upatrywać bezpośrednio w przepisach kodeksu cywilnego, ale także w koncepcjach prezentowanych w literaturze przedmiotu.

4. Ulga na złe długi

W praktyce obrotu gospodarczego często się zdarza, że kontrahent nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty za dostarczony towar lub wykonaną usługę. W takiej sytuacji sprzedawca nie tylko traci zarobek, ale co gorsza obowiązany jest do zapłaty należnego podatku od towarów i usług z własnego rachunku. Tymczasem nabywca nie tylko bogaci się o niezapłacony towar lub usługę, ale może też pomniejszyć swój podatek należny o kwoty podatku naliczonego przy nabyciu takich towarów lub usług. W niniejszym komentarzu Autor przedstawia warunki stosowania ulgi za złe długi pozwalającej podatnikom na odzyskania podatku należnego w przypadku nieuiszczenia zapłaty przez nabywcę.

 

5. Opodatkowanie PCC cesji wierzytelności

Badając czy dany przelew wierzytelności podlega opodatkowaniu PCC w pierwszej kolejności należy ustalić, czy któraś ze stron umowy nie jest z tego tytułu podatnikiem VAT. Dopiero jeżeli okaże się, że czynność nie podlega opodatkowaniu VAT nabywca wierzytelności musi zdefiniować wszystkie pozostałe elementy niezbędne do właściwego opodatkowania takiej umowy.

Ponadto polecamy nowe wzory dokumentów z postępowania egzekucyjnego:

 • Wezwanie dłużnika do stawienia się w kancelarii komornika
 • Wezwanie do stawienia celem złożenia wyjaśnień w trybie art 801 k.p.c.
 • Wezwanie do uiszczenia opłaty za poszukiwanie majątku dłużnika
 • Wezwanie Policji do udzielenia asysty przy czynnościach
 • Wniosek egzekucyjny o wszczęcie egzekucji w celu opróżnienia lokalu użytkowego z rzeczy i osób, wydania go wierzycielowi oraz wyegzekwowanie świadczenia pieniężnego
 • Wniosek egzekucyjny o wszczęcie egzekucji w celu opróżnienia lokalu mieszkalnego z rzeczy i osób i wydania go wierzycielowi oraz wyegzekwowanie świadczenia pieniężnego
 • Wniosek egzekucyjny o wszczęcie egzekucji w celu wydania ruchomości
 • Wniosek egzekucyjny o wszczęcie świadczeń pieniężnych
 • Wniosek o przeprowadzenie czynności w celu ustalenia miejsca zamieszkania i miejsca pracy dłużnika
 • Wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych
 • Oświadczenie o prawie wyboru komornika
 • Zajęcie innych wierzytelności (z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło)
 • Zajęcie praw majątkowych
Redakcja Publikacji Elektronicznych WK

 

 
Aktualizacja PAŻDZIERNIK 2016

W bieżącym wydaniu modułu SIP LEX Windykacje, szczególnie polecamy Państwu następujące zagadnienia:

1. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej od 8 września 2016 r.

W przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej do tej samej rzeczy albo prawa majątkowego egzekucje do tej rzeczy albo prawa majątkowego prowadzi łącznie ten sądowy albo administracyjny organ egzekucyjny, który jako pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa - organ egzekucyjny, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie. Oznacza to, iż z obiegu prawnego wyeliminowany został odwieczny problem wstrzymywania czynności egzekucyjnych i rozstrzygania przez sąd, który organ będzie prowadził dalsze czynności egzekucyjne.

2. Nowe zasady egzekucji kar i grzywien w toku egzekucji komorniczej

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. określa sposób prowadzenia egzekucji grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu cywilnym, a także koszty sądowe w sprawach cywilnych, przysługujące Skarbowi Państwa. W ww. sprawach stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym, o ile przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej, mimo iż rozporządzenie wprost nie odsyła do przepisów ustawy. Nowe rozporządzenie zostało wydane na podstawie delegacji ustawowej wynikającej z art. 1064 kodeksu postępowania cywilnego, wykorzystuje funkcjonujące w obowiązującym dotychczasowym rozporządzeniu rozwiązania. Omawiane rozporządzenie weszło w życie wraz z tzw. „dużą nowelizacją prawa egzekucyjnego„ tj. z dniem 8 września 2016 r.

3. Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego a egzekucja z nieruchomości

Komentarz poświęcony został zmianom, jakie wprowadziła do polskiego systemu prawnego ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw, które z dniem 30 kwietnia 2016 roku weszła w życie. Ustawa ta zasadniczo znowelizowała przepisy ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, a nowela wprowadziła wątpliwości praktyczne w kwestii obrotu ziemią rolną na terytorium Polski w ramach sprzedaży egzekucyjnej.

4. Nowe zasady stosowania i obliczania odsetek w obrocie cywilnoprawnym

Początek 2016 r. przyniósł istotne zmiany w zasadach stosowania i obliczania odsetek w obrocie cywilnoprawnym. 1 stycznia 2016 r. weszły w życie nowe przepisy, które wprowadziły jednolity mechanizm obliczania odsetek ustawowych, oparty na stopie referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. W konsekwencji zmian wprowadzonych w zakresie odsetek ustawowych (kodeksowych i w obrocie profesjonalnym) zmodyfikowany został także reżim prawny dotyczący odsetek maksymalnych. Znowelizowane przepisy mają przede wszystkim uprościć system obliczania odsetek w obrocie cywilnoprawnym oraz przyczynić się do zwiększenia ochrony wierzycieli przez wyeliminowanie ryzyka związanego z określaniem odsetek na poziomie niższym niż gwarantowany przepisami unijnymi. Niniejszy komentarz praktyczny ma na celu zaprezentowanie i szczegółowe omówienie znowelizowanych przepisów regulujących odsetki w obrocie cywilnoprawnym.

Ponadto polecamy najnowsze linie orzecznicze:

Wysokość opłaty sądowej od pozwu wnoszonego przez nabywcę wierzytelności wynikającej z czynności bankowej

Dopuszczalność poręczenia za dług przyszły, określony w sposób inny, niż przez wskazanie oznaczonej kwoty pieniężnej

Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer

 
Aktualizacja WRZESIEŃ 2016

W bieżącym wydaniu modułu SIP LEX Windykacje, szczególnie polecamy Państwu tematy związane z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego, która wchodzi w życie 8 września 2016 r.:

1. Tryb postępowania przy naliczaniu i pobieraniu opłaty za poszukiwanie i odnalezienie majątku dłużnika

Komentarz prezentuje zmiany, jakie zostaną wprowadzone z dniem 08 września 2016 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w zakresie zlecenia przez wierzyciela poszukiwania majątku dłużnika komornikowi sądowemu. Ustawą nowelizującą przepis art. 797(1) k.p.c., regulujący dotychczas postępowanie w zakresie poszukiwania majątku dłużnika przez komornika za wynagrodzeniem został uchylony, a w jego miejsce została wprowadzona bardziej szczegółowa regulacja. Od momentu wejścia w życie wskazanej nowelizacji, to komornik będąc organem egzekucyjnym, który przeprowadza na wniosek wierzyciela postępowanie w przedmiocie poszukiwania majątku dłużnika – jest obowiązany przeprowadzić je na wniosek wierzyciela, lecz wniosek w tym zakresie wierzyciel będzie mógł złożyć dopiero, gdy dłużnik nie wyjawi komornikowi swojego majątku. Nowelizacja rozwiązuje spory wynikłe na gruncie poprzednio obowiązującego stanu prawnego związane z kosztami postępowania poszukiwawczego wprost regulując kwestię ponoszenia kosztów poszukiwania majątku w konsekwencji przez dłużnika. Wysokość tych kosztów natomiast regulują przepisy ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, które nie zostały objęte nowelizacją.

2. Sposoby egzekucji oraz wyjawienie majątku przed komornikiem w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego wchodzącej w życie 8 września 2016 r.

Komentarz przybliży materię nadchodzących zmian w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie wskazywania sposobów egzekucji w momencie składania do kancelarii komorniczej wniosku egzekucyjnego oraz kwestię schematu wyjawiania majątku dłużnika przed komornikiem.

3. Nowe zasady opisu i oszacowania nieruchomości w toku egzekucji komorniczej

Autorka szczegółowo omawia nowe zasady przeprowadzenia opisu i oszacowania na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania opisu i oszacowania nieruchomości wydanego na podstawie znowelizowanego art. 947  par. 2 kodeksu postępowania cywilnego.

Ponadto polecamy Państwa uwadze nową linię orzeczniczą:

Dopuszczalność poręczenia za dług przyszły, określony w sposób inny niż wskazanie określonej kwoty pieniężnej

W judykaturze upowszechnił się pogląd, zgodnie z którym ważność poręczenia za dług przyszły nie jest uzależniona od określenia tego długu w postaci wskazanej kwoty pieniężnej. Dług ma bowiem charakter dostatecznie określony wtedy, gdy możliwe jest jednoznaczne ustalenie jaki jest zakres długu, a tym samym zakres zobowiązania poręczyciela. Jednocześnie w orzecznictwie wyrażane jest zapatrywanie, wedle którego nie można uznać, iż doszło do udzielenia ważnego poręczenia za dług przyszły, jeżeli oznaczenie górnej granicy odpowiedzialności poręczyciela nie jest ścisłe lub nie zostało dokonane w sposób nie budzący wątpliwości. Wymóg oznaczenia z góry wysokości długu przyszłego ma przede wszystkim pełnić funkcję ochronną wobec poręczyciela, ma zabezpieczać go przed odpowiedzialnością za nieskonkretyzowany dług przyszły, na którego powstanie i wysokość nie ma on żadnego wpływu.

 

Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer

 
Aktualizacja SIERPIEŃ 2016

Od 8 września 2016 r. wejdą w życie zmiany w zakresie postępowania egzekucyjnego, jakie wprowadzone zostaną ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Zmiany w zakresie postępowania egzekucyjnego dotyczą szeregu instytucji. Rozszerzony zostanie katalog czynności, które będą mogły być dokonywane za pomocą systemu teleinformatycznego. Nowelizacja rozszerza w istotny sposób kompetencje referendarzy sądowych. Poważne zmiany nastąpią w zakresie wzywania dłużnika do złożenia wykazu majątku i wyjaśnień. Nowelizacja usunie obowiązek wierzycieli wskazywania wszystkich możliwych sposobów egzekucji i wprowadzi obowiązek komornika prowadzenia egzekucji z wszelkich składników majątku dłużnika, z wyjątkiem egzekucji nieruchomości, która możliwa będzie wyłącznie na wyraźny wniosek wierzyciela. Zmianie ulegną również podstawy powództwa przeciwegzekucyjnego oraz terminy bezczynności wierzyciela, po upływie których postępowanie umorzy się z mocy prawa. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo w komentarzu praktycznym autorstwa pani dr Ewy Habryn-Chojnackiej:

Nowelizacja postępowania egzekucyjnego w zakresie informatyzacji

Ponadto polecamy także inne komentarze i analizy dotyczące zmian w postępowaniu egzekucyjnym:
 • Licytacja ruchomości w toku egzekucji komorniczej - projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przeprowadzania licytacji ruchomości
 • Tryb postępowania przy naliczaniu i pobieraniu opłaty za poszukiwanie i odnalezienie majątku dłużnika
 • Zajęcie rachunku bankowego dłużnika w toku egzekucji komorniczej - nowelizacja przepisów kodeksu postępowania cywilnego
Autorką ww. publikacji jest pani Joanna Makowska.
Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer
 
Aktualizacja LIPIEC 2016

W bieżącym wydaniu modułu SIP LEX Windykacje, szczególnie polecamy Państwu następujące tematy:

1. Komornicza opłata egzekucyjna a podatek VAT w orzecznictwie sądów powszechnych

W praktyce orzeczniczej sądów powszechnych w powyższym zakresie stopniowo kształtują się stanowiska krańcowo spolaryzowane, czyli dopuszczające konieczność doliczania VAT do opłat egzekucyjnych czy też uznające, że opłata egzekucyjna uregulowana w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji zawiera już w sobie przedmiotowy podatek. Autor opracowania opowiada się za słusznością pierwszego stanowiska.

2. Informatyczne źródła o dłużnikach w postępowaniu egzekucyjnym

Niniejszy komentarz praktyczny skupi się na omówieniu informatycznych źródeł informacji, z których to w sposób powszechny korzystają organy egzekucyjne, a które to wykorzystywane są dla potrzeb ustalenia potencjalnego majątku dłużnika.

3. Prawo wierzyciela do korzystania z usług biura informacji gospodarczej

Komentarz przedstawia zasady tworzenia i funkcjonowania biur informacji gospodarczej (BIG). Autorka prezentuje zakres informacji, które mogą być ujawniane w BIG w zależności od podmiotu zgłoszonego do ujawnienia oraz rodzaju zobowiązania. Komentarz opisuje zasady współpracy pomiędzy wierzycielami a biurami informacji gospodarczej. Tekst przedstawia obowiązki ciążące na BIG oraz na wierzycielach w związku z przekazanymi informacjami, ich udostępnianiem, aktualizacją i usuwaniem.

Polecamy także najciekawsze pytania użytkowników LEX Windykacje:

Czy na postanowienie Sądu o oddaleniu wniosku o podjęcie w trybie 759 § 2 k.p.c. czynności nadzorczych nad komornikiem sądowym przysługuje zażalenie?

Czy osoba która była kiedyś przedsiębiorcą i po zamknięciu firmy spłacała kredyt jeszcze 4 lata wzięty na firmę , a teraz stała się niewypłacalna może ogłosić upadłość konsumencką?

Czy jest możliwe złożenie pozwu o uznanie czynności prawnej w postaci darowizny nieruchomości za bezskuteczną w przypadku, gdy na tej darowanej nieruchomości jest ustanowiona hipoteka zwykła?

Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer

 
Aktualizacja CZERWIEC 2016

W bieżącym wydaniu modułu SIP LEX Windykacje, szczególnie polecamy Państwu następujące tematy:

1. Problematyka dopuszczalności drogi sądowej w zakresie orzekania o podatku VAT od czynności egzekucyjnych
W ocenie Ministra Finansów czynności komorników stanowią świadczenie usług za wynagrodzeniem, które podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług. Według tej interpretacji komornicy sądowi począwszy od dnia 1 października 2015 r. stali się podatnikami VAT w zakresie świadczonych „usług" ). Powyższa interpretacja, zresztą zgodnie z przewidywaniami spowodowała bardzo poważne implikacje związane ze sposobem ustalania przez komorników sądowych wysokości kosztów egzekucji, co następnie przeniosło się na płaszczyznę sądów powszechnych zajmujących się rozstrzyganiem spraw ze skargi na czynności egzekucyjne oraz rozpoznawaniem zażaleń i sprawowaniem nadzoru nad tokiem postępowania egzekucyjnego. Analiza dotychczasowej praktyki orzeczniczej komorników sądowych wskazuje, że coraz częściej wnoszą oni o odrzucenie skargi, a już w płaszczyźnie merytorycznego rozpoznania skargi cechuje ich jednolite stanowisko, że jak już, to podatek Vat powinien być doliczany do opłaty - a nie, że się w niej już zawiera. Natomiast powyższej jednolitości nie ma już w orzecznictwie sądów powszechnych albowiem występuje w nim bardzo duża rozbieżność w podejmowanych rozstrzygnięciach, poczynając od odrzucenia skargi w zakresie kwestionującym problematykę podatku VAT od opłat egzekucyjnych, zmianę orzeczenia poprzez nakazanie uwzględnienia tego podatku liczonego metodą w „stu ' lub od „stu", kończąc na oddaleniu skargi jako niezasadnej. Istotne jest też i to, że przedmiotowe zagadnienie nie jest inicjowane jedynie wniesieniem skargi na czynności komornika, lecz również sądy same – z urzędu się do niego odnoszą wykorzystując instytucje nadzoru judykacyjnego z art. 759 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego - dalej k.p.c., jak również czynione jest to w ramach prowadzonej na zlecenie prezesa sądu rejonowego kontroli kancelarii komornika (w trybie art. 3 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji).

2. Zajęcie rachunku bankowego dłużnika w toku egzekucji komorniczej - nowelizacja przepisów kodeksu postępowania cywilnego
Autor omawia procedurę zajęcia rachunku bankowego w toku egzekucji sądowej przez komornika sądowego. Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw stanowi niewątpliwie kolejny ważny etap informatyzacji postępowania cywilnego. W/w nowela Kodeksu postępowania cywilnego, wchodzi w życie z dniem 8 września 2016 r. Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów zajęcia rachunku bankowego komornik dokona przy pomocy specjalnego systemu teleinformatycznego.

3. Ograniczenie lub wyłączenie wstąpienia spadkobiercy wspólnika a zapis windykacyjny udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
W wyniku nowelizacji z 18 marca 2011 r. do kodeksu cywilnego dodano art. 9811–9816, zawierające unormowanie zapisu windykacyjnego. Ponieważ udział w spółce z o.o. jest prawem majątkowym, a takie prawa mogą być przedmiotem zapisu windykacyjnego, zasadniczo nie ma przeszkód, aby wspólnik zapisał windykacyjnie swoje udziały w spółce. Uregulowanie instytucji zapisu windykacyjnego w kodeksie cywilnym nie wpłynęło na treść kodeksu spółek handlowych, w szczególności niezmieniony pozostał art. 183. Przepis ten pozwala na umowne ograniczenie, a nawet wyłączenie dziedziczności udziałów. Jego dyspozycja literalnie nie obejmuje jednak zapisu windykacyjnego. W związku z tym powstaje problem, czy de lege lata zawarte w umowach spółek z o.o. klauzule wyłączające lub ograniczające wstąpienie do spółki spadkobierców wspólnika mają zastosowanie także do zapisu windykacyjnego.

Ponadto polecamy najnowszą  linię orzeczniczą:
T. Partyk - Dopuszczalność wydania postanowienia wstępnego określającego sposób dokonania działu majątkowego lub sposób zniesienia współwłasności, LEX 2016

Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer

 
Aktualizacja MAJ 2016

W bieżącym wydaniu modułu SIP LEX Windykacje, szczególnie polecamy Państwu następujące tematy:

1. Ochrona konkurencji i konsumentów - nowelizacja przepisów od 17 kwietnia 2016 r.

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów określa ogólne „zasady i tryb przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów, a także antykonkurencyjnym koncentracjom przedsiębiorców i ich związków, jeżeli te praktyki lub koncentracje wywołują lub mogą wywoływać skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Niemniej jednak, choć sama ustawa zawiera liczną grupę ciekawych unormowań to niniejsze opracowanie skupi się na omówieniu szeregu dość istotnych zmian wprowadzonych w życie ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, a które to odnoszą się chociażby do takich kwestii jak wprowadzenie instytucji „tajemniczego klienta”, możliwości wydawania decyzji tymczasowej czy też nowego modelu kontroli postanowień wzorców umów.

2. Właściwość komornika sądowego

Komentarz prezentuje zakres właściwości komornika sądowego. Właściwość komornika sądowego określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisy ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz prezentuje również zmiany, jakie zostały wprowadzone z dniem 8 listopada 2015 r. oraz z dniem 1 stycznia 2016 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – o komornikach sądowych i egzekucji. Główną zmianą wprowadzoną przez ww. nowelizację jest rozszerzenie określonego w art. 8 ust. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji katalogu okoliczności, w których komornik obligatoryjnie odmawia wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań. Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy celem ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji było osiągnięcie optymalnej szybkości i skuteczności postępowania egzekucyjnego.

3. Instrumenty chroniące interesy wierzycieli przedsiębiorcy wszczynającego postępowanie restrukturyzacyjne

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie instrumentów, które chronią interesy wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym. W tym kontekście wskazano na legitymację wierzycieli do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, prawo wierzycieli do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika, oraz prawo udziału i głosowania na zgromadzeniu wierzycieli. W sposób szczególny zwrócono uwagę na instytucję rady wierzycieli oraz na prawa wierzycieli jako uczestników postępowania restrukturyzacyjnego.

4. Uwagi o pojęciu niewypłacalności w świetle nowelizacji prawa upadłościowego

Wśród wielu zmian wprowadzanych w prawie upadłościowym mocą prawa restrukturyzacyjnego jedną z najważniejszych jest modyfikacja pojęcia niewypłacalności, już choćby z tego względu, że jest to fundament prawa upadłościowego – to wobec dłużnika niewypłacalnego może zostać ogłoszona upadłość (art. 10 prawa upadłościowego i naprawczego 2 ) albo w razie jego niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością wobec dłużnika może zostać wszczęte postępowanie restrukturyzacyjne (art. 6 ust. 1 pr. rest.). Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na wątpliwości interpretacyjne i dotyczące stosowania prawa, jakie mogą powstać na tle nowego ujęcia instytucji niewypłacalności, zwłaszcza w kontekście dotychczasowego brzmienia przepisów. Poprzedzi je zwięzła prezentacja konstrukcji prawnej instytucji niewypłacalności po nowelizacji prawa upadłościowego.

Polecamy także Państwa uwadze najnowsze linie orzecznicze:

1. Rozporządzenie składnikami majątku wspólnego na rzecz majątków odrębnych

W orzecznictwie Sądu Najwyższego zarysowały się dwa przeciwstawne stanowiska dotyczące omawianego zagadnienia. W świetle pierwszego małżonek może w czasie trwania wspólności majątkowej rozporządzić na rzecz drugiego z małżonków przedmiotem należącym do wspólnego majątku; rozporządzenie takie nie stanowi majątkowej umowy małżeńskiej; do jego ważności wystarczy zachowanie formy przepisanej dla danej czynności prawnej. Zgodnie z poglądem przeciwnym w czasie trwania wspólności ustawowej żadne z małżonków nie może żądać podziału majątku dorobkowego, ani w drodze umowy, ani przez sąd; nie jest również możliwe zbywanie prawa do majątku wspólnego na rzecz drugiego z małżonków, jako prowadzącego w istocie do zniesienia wspólności ustawowej. W czasie trwania wspólności ustawowej nie jest dopuszczalne rozporządzanie przez małżonków poszczególnymi składnikami majątku wspólnego na rzecz majątków odrębnych każdego z małżonków

2. Wymagalność wierzytelności z tytułu kary umownej w rozumieniu art. 498 § 1 k.c.

W orzecznictwie sądowym pojawiły się poważne rozbieżności odnośnie przesłanek skutecznego potrącenia wierzytelności z tytułu kary umownej, której termin spełnienia nie został zastrzeżony. Wprawdzie nie budzi wątpliwości, że wierzytelność potrącającego musi być wymagalna, jednak pojawiają się wątpliwości, czy konieczne jest tu wcześniejsze wezwanie dłużnika do zapłaty, co wiąże się z bardziej ogólnymi sporami dotyczącymi wymagalności wierzytelności wynikającej z zobowiązania bezterminowego. Trzeba też zasygnalizować, że nawet przy przyjęciu konieczności uprzedniego wezwania do zapłaty nie jest jasne czy wymagalność wierzytelności następuje z chwilą doręczenia wezwania do zapłaty czy w (odpowiednim) terminie wskazanym w doręczonym wezwaniu do zapłaty.

Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 7