W bieżącym wydaniu modułu Windykacje polecamy Państwu następujące zagadnienia:

1. Postępowanie grupowe po zmianach

Komentarz opisuje nowy rodzaj postępowania cywilnego – postępowanie grupowe. Autorka przedstawia istotę tego postępowania, wymienia sprawy, jakie mogą być rozpoznane w tym postępowaniu oraz opisuje przesłanki, jakie muszą być spełnione, aby sprawa rozpoznana była w postępowaniu grupowym. Komentarz przedstawia specyfikę ustalania odszkodowania ryczałtowego w sprawach o roszczenie pieniężne. Tekst zawiera uwagi na temat przymusu adwokackiego i radcowskiego oraz opisuje przebieg postępowania grupowego. Komentarz zawiera uwagi na temat egzekucji roszczeń w tym postępowaniu oraz kosztów postępowania.

W bieżącym wydaniu modułu Windykacje polecamy Państwu następujące zagadnienia:

1. Podstawowe błędy przy wypełnianiu wniosku egzekucyjnego

Komentarz przedstawia najczęściej występujące braki formalne i błędy, które powodują niemożność wszczęcia postępowania egzekucyjnego lub mogą wpływać na jego szybkość bądź skuteczność. Autorzy wskazują podstawowe warunki, jakie powinien spełniać wniosek o wszczęcie egzekucji kierowany do komornika sądowego, aby nie został on oddalony z przyczyn formalnych oraz możliwie najlepiej wspomagał wykonanie orzeczenia sądu jako jedna z podstaw egzekucji.

W bieżącym wydaniu modułu Windykacje polecamy Państwu następujące zagadnienia:

1. Ułatwienia w celu dochodzenia wierzytelności - nowa ustawa!

W dniu 07 kwietnia 2017 r. uchwalona została ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, której zasadnicza część wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2017 roku. (nr druku 1185). Przedmiotowy akt prawny zmienia dziesięć innych ustaw. Przy czym nowele polegają zarówno na zmianach w instytucjach już istniejących, jak również na dodaniu nowych, nieznanych dotychczas regulacji. I tak, wprowadza się odmienne zasady solidarnej odpowiedzialności inwestora oraz generalnego wykonawcy w procesie budowlanym, czy też rozszerza kompetencje biur informacji gospodarczej, a także zmienia niektóre terminy i wartości progowe prawa procesowego. Z drugiej zaś strony tworzony jest Rejestr Wierzytelności Publicznoprawnych oraz kreowany nowy czyn nieuczciwej konkurencji. Wskazana na wstępie ustawa wprowadza, zatem bardzo szerokie spektrum zmian nakierowane na poprawę pozycji wierzycieli, zarówno prywatnoprawnych, jak i będących instytucjami publicznymi. Co więcej zmiany dotyczą niemal wszystkich etapów dochodzenia należności, począwszy od weryfikacji potencjalnego kontrahenta, czynności przedsądowych podejmowanych względem dłużnika, poprzez postępowanie zabezpieczające, aż po zmiany w postępowaniu procesowym.

W bieżącym wydaniu modułu Windykacje polecamy Państwu następujące zagadnienia:

1. Elektroniczna licytacja ruchomości w toku egzekucji komorniczej

Przedmiotem niniejszego komentarza jest elektroniczna sprzedaż licytacyjna ruchomości dokonywana przez komornika sądowego w toku postępowania egzekucyjnego. Na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw do Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzony został rozdział „Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej". Głównym celem wprowadzenia elektronicznej licytacji komorniczej jest zwiększenie efektywności sprzedaży zajętych ruchomości. Licytacja elektroniczna ma przyczynić się do zwiększenia liczby licytantów, a tym samym do podwyższenia stopnia zaspokojenia wierzyciela. Ponadto, licytacje elektroniczne mają usprawnić, uprościć i zmniejszyć koszty licytacji komorniczych.

W bieżącym wydaniu modułu Windykacje polecamy Państwu następujące zagadnienia:

1. Cyfryzacja postępowania egzekucyjnego - nowoczesna forma czynności prawnych
Od 8 września 2016 r. obowiązuje przepis art. 9 § 1 ustawy z 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, zgodnie, z którym treść protokołów i pism może być także udostępniona w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe albo innego systemu teleinformatycznego służącego udostępnianiu tych protokołów lub pism. Natomiast zgodnie z przepisem art. 125 § 21 k.p.c,, jeżeli przepis szczególny tak stanowi albo dokonano wyboru wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, pisma procesowe w tej sprawie wnosi się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Pisma niewniesione za jego pośrednictwem nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu, o czym sąd ma obowiązek pouczyć strony postępowania. Jego odpowiednikiem na gruncie egzekucji sądowej jest zmieniony przepis art. 760 § 1 k.p.c. zgodnie, z którym wnioski i oświadczenia w postępowaniu egzekucyjnym składa się na piśmie albo ustanie do protokołu. Jeżeli jednak przepis szczególny tak stanowi albo dokonano wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wnioski i oświadczenia składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.