System Informacji Prawnej LEX

LEX Omega

Program zawiera:

Dokumenty autorskie

Zbiór pełnych tekstów glos do orzeczeń:

  • pisanych przez prawników specjalistów na zamówienie Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX;
  • publikowanych w czasopismach: Acta Universitatis Wratislaviensis Przegląd Prawa i Administracji, Europejski Przegląd Sądowy, Finanse Komunalne, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa, Glosa, Państwo i Prawo, Prokurator, Prokuratura i Prawo, Przegląd Podatkowy, Przegląd Prawa Handlowego, Samorząd terytorialny.

 

Tezy z piśmiennictwa, czyli zbiór cytatów z polskich i zagranicznych publikacji prawniczych, pochodzących z czasopism takich jak: Europejski przegląd sądowy, Finanse Komunalne, Glosa, Krajowa Rada Sądownictwa , Państwo i Prawo, Przegląd podatkowy, Przegląd Prawa Handlowego, Samorząd Terytorialny, Przegląd Prawa Europejskiego, Common Market Law Review.

Autorskie wzory pism i umów przygotowane przez prawników specjalistów na zamówienie Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX.

Bibliografia LEX, czyli zbiór metryk publikacji prawniczych wybranych i opracowanych przez Redakcję Systemu Informacji Prawnej LEX.

System Informacji Prawnej LEX Omega można rozszerzyć o dodatkowe moduły zawierające treści autorskie:

 

 

Dokumenty źródłowe

Komplet metryk i skanów aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim od 1918 r.

Ujednolicone teksty aktów prawnych z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego:

• wszystkich aktów prawne opublikowane w Dzienniku Ustaw od 1918 r.;
• wszystkich aktów prawne opublikowane w Monitorze Polskim od 1945 r.;
• wybór aktów prawnych opublikowanych w Monitorze Polskim w latach 1918 - 1939.


Metryki i ujednolicone teksty aktów prawnych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych:
Lista publikatorów>>


Komplet metryk i ujednoliconych tekstów aktów prawnych opublikowanych w 16 Wojewódzkich Dziennikach Urzędowych od 1999 r.

Wybór tekstów aktów korporacyjnych i pomników prawa polskiego.

Projekty ustaw wraz z uzasadnieniami (komplet projektów stanowiących przedmiot prac Sejmu od III kadencji).

Orzeczenia sądowe:

  • publikowane w zbiorach urzędowych: OSNP, OSNC, OSNKW, ONSA, ONSAiWSA, OTK (od 2002 r. dwie serie: "A" i "B");
  • publikowane w zbiorach nieurzędowych min.: Biuletyn Skarbowy, Monitor Podatkowy, Monitor Prawniczy, OSA, OSP, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, Wokanda;
  • pochodzące z baz orzeczeń sądów dostępnych na stronach internetowych.

Orzeczenia administracji min.: samorządowych kolegiów odwoławczych, regionalnych izb obrachunkowych, rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody, Głównej Komisji Orzekającej przy M.F., Zespołu Arbitrów przy U.Z.P.

Pisma urzędowe ministerstw, organów centralnych i innych podmiotów administracji publicznej.

Urzędowe wzory pism pochodzące z dzienników urzędowych.

Zestawienia, czyli dokumenty zawierające zestawienia danych z aktów prawnych.

Dane teleadresowe sądów, urzędów i innych instytucji działających na terenie RP.

Kalkulatory.

Integralną częścią LEX Omega jest moduł Polska Bibliografia Prawnicza PAN.