Informujemy, że w najnowszej aktualizacji do programu w wersjach LEX Gamma, LEX Sigma i LEX Omega dodano szereg dokumentów autorskich i urzędowych.

 

Do bazy Glos w programie LEX Omega dodano 37 nowych dokumentów. Specjalnej uwadze polecamy Glosy:

 

Konsekwencje procesowe śmierci oskarżonego po uprawomocnieniu się wyroku sądu.
Kazimierz Postulski - glosa aprobująca do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2016 r., II KK 279/15.

 

Zbycie nieruchomości w toku likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Marcin Borkowski - glosa aprobująca do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2016 r., II CSK 241/15.

 

Przedmiot ochrony przestępstwa z art. 270 § 1 k.k.
Damian Krakowiak - glosa aprobująca do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 24 sierpnia 2016 r., I KZP 5/16.

 

Obowiązek potrącenia przez pracodawcę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wartości posiłków sfinansowanych pracownikowi, których wartość przekracza wysokość diety z tytułu podróży służbowej.
Rafał Styczyński - glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2016 r., II FSK 416/14.

 

Bazę wzorów wzbogacono o 176 dokumentów. Przypominamy, że programy LEX Gamma i LEX Sigma zawierają taką samą liczbę wzorów dokumentów jak wersja LEX Omega.

 

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku,
o którym mowa w art. 669 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego oraz art. 1025 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 

Skarga na czynności komornika,
składana na podstawie art. 767 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

 

Wyrok oddalający powództwo o stwierdzenie nieważności testamentu,
oparty o art. 189 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, art. 945 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz art. 35 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe.

 

Decyzja ws. zmiany zezwolenia na założenie szkoły podstawowej,
wydawana na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

 

Do programu dodano ponadto m.in.:


350 aktów prawa powszechnego (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)
10 350 aktów prawa miejscowego (LEX Omega)
360 aktów prawa resortowego (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)
40 tekstów projektów ustaw (LEX Sigma i LEX Omega)
25 159 orzeczeń sądów polskich (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

 

Przypominamy, iż ponadto, w grudniu 2016 r. do programów LEX Sigma i LEX Omega dodano blisko 100.000 orzeczeń Sądów Okręgowych i Rejonowych


814 orzeczeń administracji (LEX Omega)

3 340 pisma urzędowe (LEX Omega)