Informujemy, że w najnowszej aktualizacji do programu w wersjach LEX Gamma, LEX Sigma i LEX Omega dodano szereg dokumentów autorskich i urzędowych.

 

Do bazy Glos w programie LEX Omega dodano 36 nowych dokumentów. Specjalnej uwadze polecamy Glosy:

 

Zmniejszenie zastrzeżonej kary umownej.
Małgorzata Sieradzka - glosa aprobująca do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 2016 r., IV CSK 223/15.

 

Realizacja projektu dofinansowanego z funduszy unijnych a zakres zadań pracowników samorządowych.
Małgorzata Zając-Rzosińska - glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lutego 2016 r., II GSK 2490/14.

 

Ochrona informacji niejawnych związanych z działalnością Służby Kontrywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego.
Jacek Kudła - glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 września 2016 r., I OSK 210/15.

 

Charakter odpowiedzialności odszkodowawczej gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego osobie zajmującej lokal osoby trzeciej bez tytułu prawnego.
Katarzyna Zdun-Załęska - glosa aprobująca do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 8 lipca 2016 r., I ACa 83/16.

 

Bazę wzorów wzbogacono o 567 dokumentów. Przypominamy, że programy LEX Gamma i LEX Sigma zawierają taką samą liczbę wzorów dokumentów jak wersja LEX Omega.

 

Wniosek o odtworzenie akt,
oparty o art. 288 oraz art. 289 § 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

 

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego,
składany na podstawie art. 264 § 2 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

 

Regulamin pracy i wynagradzania nauczycieli akademickich uczelni niepublicznej
o którym mowa w art. 151 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

Zarządzenie w sprawie przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych,
wydawane na podstawie art. 27 ust. 1 i art. 28 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

 

Do programu dodano ponadto m.in.:

 

380 aktów prawa powszechnego (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)
10 039 aktów prawa miejscowego (LEX Omega)
244 akty prawa resortowego (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)
24 teksty projektów ustaw (LEX Sigma i LEX Omega)
14 428 orzeczeń sądów polskich (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

 

Przypominamy, iż ponadto, w grudniu 2016 r. do programów LEX Sigma i LEX Omega dodano blisko 100.000 orzeczeń Sądów Okręgowych i Rejonowych

 

158 orzeczeń administracji (LEX Omega)
2 353 pisma urzędowe (LEX Omega)