Informujemy, że w najnowszej aktualizacji do programu w wersjach LEX Gamma, LEX Sigma i LEX Omega dodano szereg dokumentów autorskich i urzędowych.

 

Do bazy Glos w programie LEX Omega dodano 43 nowe dokumenty. Specjalnej uwadze polecamy Glosy:

 

Ocena realizacji znamienia ruchu lądowego w kontekście statusu prawnego drogi.

Andrzej Skowron - glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2016 r., IV KK 324/15.

 

Publicznoprawny charakter obowiązku gminy dostarczenia lokalu socjalnego w razie orzeczenia eksmisji.

Katarzyna Zdun-Załęska - glosa aprobująca do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2015 r., V CA 2/15.

 

Przesłanki dopuszczalności pozbawienia wolności w drodze środka zabezpieczającego.

Damian Krakowiak - glosa częściowo krytyczna do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 2015 r., IV KK 254/15.

 

Forma składania żądania udostępnienia dokumentacji medycznej.

Tamara Zimna - glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 września 2016 r., II OSK 1134/16

 

Antymonopolowa kwalifikacja porozumień zawieranych z udziałem grupy sprzedażowo-zakupowej.

Konrad Kohutek - glosa aprobująca do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 września 2015 r., VI ACa 1096/14

 

Opodatkowanie nagród wypłacanych przez bank w ramach organizowanych akcji i programów promocyjnych.

Rafał Styczyński - glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 12 stycznia 2016 r., I SA/Gd 1514/15

 

Bazę wzorów wzbogacono o 133 dokumenty. Przypominamy, że programy LEX Gamma i LEX Sigma zawierają taką samą liczbę wzorów dokumentów jak wersja LEX Omega.

 

Wniosek o ogłoszenie upadłości z powodu niewypłacalności dłużnika - oparty o art. 20, 22 i 23 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze.

 

Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia uznania zagranicznego postępowania upadłościowego przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego - oparte o art. 38 ust. 1, art. 390 ust. 1 - Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze.

 

Postanowienie Sądu zmieniające plan spłaty wydane na podstawie art. 491(19) ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze.

 

 

Do programu dodano ponadto m.in.:

 

214 aktów prawa powszechnego (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

9 856 aktów prawa miejscowego ( LEX Omega)

259 aktów prawa resortowego (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

36 tekstów projektów ustaw (LEX Sigma i LEX Omega)

14 601 orzeczeń sądów polskich (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

Ponadto, w grudniu 2016 r. do programów LEX Sigma i LEX Omega dodano blisko 100.000 orzeczeń Sądów Okręgowych i Rejonowych

303 orzeczenia administracji (LEX Omega)

1 564 pisma urzędowe (LEX Omega)