Nowości w aktualizacji Listopad 2016

Informujemy, że w najnowszej aktualizacji do programu w wersjach LEX Gamma, LEX Sigma i LEX Omega dodano szereg dokumentów autorskich i urzędowych.

Do bazy Glos w programie LEX Omega dodano 42 nowe dokumenty. Specjalnej uwadze polecamy Glosy:

Zarządzenie wykonania zawieszonej kary łącznej pozbawienia wolności a kary w niej połączone.
Kazimierz Postulski - glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2015 r., II KK 356/15.

Wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powołanego na czas nieokreślony.
Marcin Borkowski - glosa aprobująca do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2016 r., I CSK 18/15.

Legitymacja posiadacza rachunku bankowego do wystąpienia w roli oskarżyciela posiłkowego (subsydiarnego) w postępowaniu karnym w sytuacji, gdy doszło do wypłaty środków z jego rachunku na rzecz osoby nieuprawnionej.
Damian Krakowiak - glosa aprobująca do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2016 r., I KZP 3/16

Przesłanki dopuszczalności korzystania przez następcę prawnego podatnika z interpretacji podatkowej.
Przemysław Sołtysiak - glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 2015 r., II FSK 2085/13.

Cesja umowy leasingu a możliwość zaliczania ponoszonych przez nowego korzystającego opłat do kosztów uzyskania przychodu.
Rafał Styczyński - glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r., II FSK 187/13.

Bazę wzorów wzbogacono o 211 dokumentów. Przypominamy, że programy LEX Gamma i LEX Sigma zawierają taką samą liczbę wzorów dokumentów jak wersja LEX Omega.

Wniosek egzekucyjny o wszczęcie egzekucji w celu opróżnienia lokalu użytkowego z rzeczy i osób, wydania go wierzycielowi oraz wyegzekwowanie świadczenia pieniężnego, (oraz analogiczny wniosek dotyczący lokalu mieszkalnego)oparty o art. 1046 oraz  art. 796 Kodeksu postępowania cywilnego.

Wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych, składany na podstawie art. 796 , art. 797 , art. 1081 Kodeksu postępowania cywilnego.

Ocena ryzyka zawodowego - kierowca samochodu ciężarowego, mający źródło w  art. 226 Kodeksu Pracy oraz w § 39(a) Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Do programu dodano ponadto m.in.:

249 aktów prawa powszechnego (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

7 029 aktów prawa miejscowego ( LEX Omega)

247 aktów prawa resortowego (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

34 teksty projektów ustaw (LEX Sigma i LEX Omega)

12 588 orzeczeń sądów polskich (LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega)

376 orzeczeń administracji (LEX Omega)

1 859 pism urzędowych (LEX Omega)

415 tez z piśmiennictwa (LEX Sigma i LEX Omega)