Informujemy, że w najnowszej aktualizacji do programu dodano szereg dokumentów autorskich i urzędowych.


Specjalnej uwadze polecamy Glosy:

Poszkodowany będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, dochodzący roszczenia od ubezpieczyciela w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych, jako konsument.
Konrad Kohutek - glosa aprobująca do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2015 r., III SZP 2/15.

 

Dopuszczalność stosowania art. 210 k.s.h. do umowy zawieranej przez członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będącej komplementariuszem spółki komandytowej.
Marcin Borkowski - glosa aprobująca do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2015 r., III CSK 12/15.

 

Dopuszczalność zastrzeżenia premii pieniężnej dla kupującego ze strony sprzedawcy rzeczy do dalszej odsprzedaży w obrocie między przedsiębiorcami.
Małgorzata Sieradzka - glosa aprobująca do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2016 r., I CSK 824/14.

 

Granice uznania administracyjnego.
Katarzyna Zdun-Załęska - glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 marca 2016 r., I OSK 1211/14.

 

Wadliwość uzasadnienia wyroku jako podstawa kasacyjna.
Agata Wicik - glosa częściowo krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lutego 2016 r., I OSK 1797/14.

 

Egzekucja z majątku wspólnego małżonków i wystawienie tytułu wykonawczego a osoba zobowiązanego.
Małgorzata Król - glosa częściowo krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 13 sierpnia 2014 r., I SA/Po 1065/13.


Bazę wzorów wzbogacono o 52 nowe dokumenty. Przypominamy, że programy LEX Gamma i LEX Sigma zawierają taką samą liczbę wzorów dokumentów jak wersja LEX Omega.

 

Wniosek o uchylenie zarządzenia o zwrocie pisma procesowego (oświadczenie o wysłaniu pisma pełnomocnikowi drugiej strony), bazujący na analogii z art. 359 §1 K.p.c.

 

Wzór upomnienia wzywającego do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, kierowany do zobowiązanyego przez organ administarcji publicznej zgodnie z ktyórym na podstawie art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

 

Do programu dodano ponadto:
21 118 orzeczeń sądów polskich
754 orzeczenia administracji
2 235 pism urzędowych
326 tez z piśmiennictwa


Zamknięcie aktualizacji nastąpiło 21 września 2016 r.

Ostatnie (najnowsze) uwzględnione pozycje to:
Dz.U. z 20.09.2016 r., poz. 1514, M.P. z 19.09.2016 r., poz. 907.