Daromowy e-book

Utrata prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane a realizacja inwestycji


Warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę jest prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zgodnie z zasadą wolności zabudowy, wyrażoną w art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) – dalej pr. bud., każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami.

 

  Darmowy e-book

Sytuowanie obiektu budowlanego na nieruchomości


Zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawa budowlanego obiekt budowlany jako całość wraz z jego poszczególnymi częściami i związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy projektować i budować zgodnie z wiedzą techniczną oraz przepisami techniczno-budowlanymi, zapewniając odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej.

Autorzy komentarza poruszają niezgodności interpretacyjne związane z tym zagadnieniem.