Komentarz praktyczny | Pacholak Mariola

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności należy do systemu nadzwyczajnych trybów postępowania, których zasadniczym celem jest kontrola decyzji administracyjnych wydawanych w postępowaniu zwykłym, w tym także decyzji o pozwoleniu na budowę.

Komentarz praktyczny | Gmiter Małgorzata

W ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pojawiły się nowe przepisy, których celem jest zwiększenie nadzoru nad stanem zachowania zabytków. W komentarzu omówiono dwa sposoby zapobiegania niszczeniu zabytków.

Komentarz praktyczny | Sługocka Martyna

Od 1.01.2018 r. obowiązuje znowelizowana wersja rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t. Nowe brzmienie otrzymał m.in. § 12 r.w.t., którego interpretacja sprawiała dotąd wiele trudności inwestorom, projektantom oraz organom administracji architektoniczno-budowlanej.

Komentarz praktyczny | Bursztynowicz Michał

Od 1.01.2018 r. obowiązuje znowelizowana wersja rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t. Wprowadzone zmiany odnoszą się w znacznej części do wyposażenia budynków. W przedmiotowym komentarzu kompleksowo omówiono zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14.11.2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a także dokonano ich porównania z wcześniejszym stanem prawnym.

Komentarz praktyczny | Bursztynowicz Michał

Posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane stanowi jedną z niezbędnych przesłanek pozwalających na uzyskanie pozwolenia na budowę. W praktyce zdarzają się jednak sytuacje, w których podmiot na rzecz którego pozwolenie zostało wydane traci prawo do dysponowania terenem, na którym inwestycja ma być realizowana. Taka sytuacja jest trudna zarówno dla osób chcących kontynuować inwestycję lub realizować własną, jak i dla organów administracji architektoniczno-budowlanej.