Komentarz praktyczny | Bursztynowicz Michał

Posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane stanowi jedną z niezbędnych przesłanek pozwalających na uzyskanie pozwolenia na budowę. W praktyce zdarzają się jednak sytuacje, w których podmiot na rzecz którego pozwolenie zostało wydane traci prawo do dysponowania terenem, na którym inwestycja ma być realizowana. Taka sytuacja jest trudna zarówno dla osób chcących kontynuować inwestycję lub realizować własną, jak i dla organów administracji architektoniczno-budowlanej.

Komentarz praktyczny | Bursztynowicz Michał

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – dalej pr. bud., każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami.

Komentarz praktyczny | Wasilewski Filip

Pojęcie istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę ma kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia prawidłowej realizacji inwestycji budowlanej. W sytuacji powstania zamiaru dopuszczenia na etapie budowy do odstąpienia od założeń projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę, inwestor za pośrednictwem projektanta musi bowiem rozważyć, czy zmiany te wymagają zatwierdzenia w decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

Komentarz praktyczny | Sługocka Martyna

Projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego z dnia 30 września 2016 r. poddawany jest obecnie konsultacjom społecznym. Ten proponowany akt prawny, którego celem jest zawarcie w jednym miejscu wszystkich przepisów związanych z procesem budowlanym, budzi wiele kontrowersji zarówno wśród inwestorów, jak i projektantów oraz organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Komentarz praktyczny | Wasilewski Filip

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Zwiększyła ona swobody inwestorów poprzez zwolnienie niektórych robót budowlanych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia.