Komentarz praktyczny | Bursztynowicz Michał

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – dalej pr. bud., każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami.

Komentarz praktyczny | Wasilewski Filip

Pojęcie istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę ma kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia prawidłowej realizacji inwestycji budowlanej. W sytuacji powstania zamiaru dopuszczenia na etapie budowy do odstąpienia od założeń projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę, inwestor za pośrednictwem projektanta musi bowiem rozważyć, czy zmiany te wymagają zatwierdzenia w decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

Komentarz praktyczny | Sługocka Martyna

Projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego z dnia 30 września 2016 r. poddawany jest obecnie konsultacjom społecznym. Ten proponowany akt prawny, którego celem jest zawarcie w jednym miejscu wszystkich przepisów związanych z procesem budowlanym, budzi wiele kontrowersji zarówno wśród inwestorów, jak i projektantów oraz organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Komentarz praktyczny | Wasilewski Filip

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Zwiększyła ona swobody inwestorów poprzez zwolnienie niektórych robót budowlanych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia.

Komentarz praktyczny | Ratajszczak Artur

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęci są wszyscy właściciele nieruchomości i do ich obowiązków należy utrzymanie czystości i porządku na nieruchomości. Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach –  jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.