Komentarz praktyczny | Ambroziewicz Maciej

Instytucję społecznej inspekcji pracy (SIP) powołano ustawą z dnia 4 lutego 1950 r. o Społecznej Inspekcji Pracy, jako organ zakładowych organizacji związkowych uprawniony do kontroli określonych podmiotów i w określonym zakresie. Ten rodzaj społecznego nadzoru ma niewątpliwie duży dorobek w kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, poprzez egzekwowanie od pracodawców i osób kierujących pracownikami, realizacji obowiązków wynikających z przepisów bhp.

Komentarz praktyczny | Maciej Ambroziewicz

W razie wypadku przy pracy przepisy bhp obligują pracodawcę do podjęcia szeregu działań związanych z eliminacją i ograniczeniem zagrożenia, zapewnieniem poszkodowanym udzielenia pierwszej pomocy, ustalenia w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn tego wypadku oraz zastosowania odpowiednich środków zapobiegających podobnym zdarzeniom.

Komentarz praktyczny | Majer Roman

Prawo chroni pracownika nie tylko w czasie bezpośredniego świadczenia pracy, ale rozciąga ochronę także na inne okoliczności. Okoliczności te, nie są bezpośrednio związane z wykonywaniem obowiązków wynikających z umowy o pracę, ale są związane z zatrudnieniem pracownika i przez to traktowane na równi z wykonywaniem pracy, do takiej sytuacji możemy zaliczyć podróż służbową.

Komentarz praktyczny | Szymański Kamil

Proces pracy może wiązać się z zagrożeniem dla stanu psychofizycznego pracowników, ich zdrowia, a czasami nawet ich życia. Stąd nowoczesne prawo pracy istotną rolę przypisuje zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy. Oprócz państwa tworzącego przepisy prawne i jego służb nadzorujących oraz kontrolujących zakłady pracy, kluczową rolę pełnią pracodawcy. Do pracodawców należy bowiem faktyczne stworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w podległych im zakładach pracy.

Komentarz praktyczny | Wroński Jerzy

Zgodnie z postanowieniem art. 57b w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – dalej u.e.r., za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.