Komentarz eksperta | Kryczka Sebastian

Z dniem 1 maja br. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie BHP przy ręcznych pracach transportowych, które otrzymało nowy tytuł - „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym”.
Zmienił się również wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, których nie mogą wykonywać kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią.

Komentarz praktyczny | Kostrzewa Piotr

W czasie świadczenia przez pracownika pracy występują różnego rodzaju przerwy w pracy. Niektóre z nich są wprost przewidziane przepisami prawa pracy (np. tzw. przerwa śniadaniowa, przerwa związana z pracą przy monitorze komputerowym). Inne nie są przewidziane przepisami prawa pracy, ale w praktyce występują bardzo często (np. przerwa w pracy na załatwienie prywatnej sprawy).

W przypadku, gdy pracownik doznaje udaru mózgu w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, zespół powypadkowy, powinien w pierwszej kolejności wystąpić do lekarza z pytaniem, czy wykonywane przez pracownicę obowiązki, a także wszystkie związane z nimi okoliczności (np. stres związany z odpowiedzialnością za pracę, brak urlopu wypoczynkowego itp.), mogły przyczynić się do pogorszenia stanu zdrowia.

Komentarz praktyczny | Ambroziewicz Maciej

Instytucję społecznej inspekcji pracy (SIP) powołano ustawą z dnia 4 lutego 1950 r. o Społecznej Inspekcji Pracy, jako organ zakładowych organizacji związkowych uprawniony do kontroli określonych podmiotów i w określonym zakresie. Ten rodzaj społecznego nadzoru ma niewątpliwie duży dorobek w kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, poprzez egzekwowanie od pracodawców i osób kierujących pracownikami, realizacji obowiązków wynikających z przepisów bhp.

Komentarz praktyczny | Maciej Ambroziewicz

W razie wypadku przy pracy przepisy bhp obligują pracodawcę do podjęcia szeregu działań związanych z eliminacją i ograniczeniem zagrożenia, zapewnieniem poszkodowanym udzielenia pierwszej pomocy, ustalenia w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn tego wypadku oraz zastosowania odpowiednich środków zapobiegających podobnym zdarzeniom.