Komentarz praktyczny | Majer Roman

Prawo chroni pracownika nie tylko w czasie bezpośredniego świadczenia pracy, ale rozciąga ochronę także na inne okoliczności. Okoliczności te, nie są bezpośrednio związane z wykonywaniem obowiązków wynikających z umowy o pracę, ale są związane z zatrudnieniem pracownika i przez to traktowane na równi z wykonywaniem pracy, do takiej sytuacji możemy zaliczyć podróż służbową.

Komentarz praktyczny | Szymański Kamil

Proces pracy może wiązać się z zagrożeniem dla stanu psychofizycznego pracowników, ich zdrowia, a czasami nawet ich życia. Stąd nowoczesne prawo pracy istotną rolę przypisuje zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy. Oprócz państwa tworzącego przepisy prawne i jego służb nadzorujących oraz kontrolujących zakłady pracy, kluczową rolę pełnią pracodawcy. Do pracodawców należy bowiem faktyczne stworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w podległych im zakładach pracy.

Komentarz praktyczny | Wroński Jerzy

Zgodnie z postanowieniem art. 57b w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – dalej u.e.r., za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.

Komentarz praktyczny | Ambroziewicz Maciej

Przepisy prawa pracy od lat otaczają kobiety szczególną ochroną. Istotnym elementem tej ochrony jest zakaz zatrudniania kobiet przy pracach uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią.

Takie szczególne traktowanie w procesie pracy wynikało do tej pory z kryterium biologicznego, w tym z właściwości psychofizycznych oraz prokreacyjnych i macierzyńskich kobiet. Ze względu na zarzuty dotyczące dyskryminacji ze względu na płeć, zakaz zatrudniania kobiet przy pracach uciążliwych, niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia nie będzie już jednak dotyczył wszystkich pracownic, bowiem zostanie ograniczony jedynie do będących w ciąży i karmiących dziecko piersią.

Komentarz praktyczny | Łyjak Grzegorz

Katalog obowiązków pracownika w zakresie BHP ustawodawca zawarł w art. 211 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p. Po raz kolejny podkreślono, iż przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. Jednocześnie w art. 211 k.p. wskazano jakie szczegółowe obowiązki spoczywają na pracowniku.