W LEX opublikowano komentarze praktyczne dotyczące postępowania w sprawie zgromadzeń organizowanych cyklicznie, w tym cofnięcia zgody na ich przeprowadzanie. 

Choć zgromadzenia cykliczne stanowią novum w polskim systemie prawa, odgrywają one istotną rolę w życiu społecznym, jak i politycznym. Ich zaletą jest to, że pozwalają one przygotować zgromadzenia w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej 4 razy w roku, według opracowanego terminarza.

W związku z tym, że w porównaniu z innymi rodzajami zgromadzeń, postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie rysuje się jako bardziej sformalizowane i wymagające spełnienia szeregu wymogów ustawowych, w LEX opublikowano dwa nowe komentarze praktyczne:

– Postępowanie w sprawach zgromadzeń organizowanych cyklicznie;

– Cofnięcie zgody, przesłanki zakazu oraz przebieg zgromadzenia organizowanego cyklicznie.

Autor Cezary Kąkol omawia pojęcie zgromadzeń cyklicznych oraz warunki, jakie musi spełniać wniosek organizatora o wyrażenie zgody na ich organizowanie. Dokładnej analizie zostały poddane przesłanki cofnięcia zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń a także to, co oznacza zasada pierwszeństwa tych zgromadzeń. Autor wskazuje ponadto preferencje i ułatwienia przewidziane dla organizacji tego rodzaju zgromadzeń oraz zasady ich przeprowadzania.

Cezary Kąkol jest doktorem nauk prawnych oraz prokuratorem. Autor powyższych publikacji specjalizuje się w problematyce odpowiedzialności karnej związanej z bezpieczeństwem imprez masowych.

Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska