Polecamy Państwa uwadze nową glosę krytyczną autorstwa Moniki Florczak-Wątor do wyroku TK z 16 marca 2017 r., Kp 1/17, który legalizuje instytucję zgromadzeń spontanicznych.

Wyrok ten zasługuje na uwagę nie tylko ze względu na istotność przedmiotu zaskarżenia, kontrowersyjność rozstrzygnięcia oraz jego wydanie z udziałem osób nieuprawnionych do orzekania, ale również ze względu na zaprezentowaną w jego uzasadnieniu nową wizję relacji między jednostką a państwem, odmienną od tej, którą zwykliśmy rekonstruować na gruncie obowiązującej Konstytucji RP z 1997 r. Wizja ta zakłada podporządkowanie jednostki państwu oraz radykalne ograniczenie jej wolności dla ochrony praw większości z jednoczesnym uprzywilejowaniem preferowanych przez państwo form korzystania z tej wolności.

Glosowane orzeczenie zostało wydane w trybie kontroli prewencyjnej zainicjowanej wnioskiem Prezydenta RP wystosowanym przed podpisaniem ustawy z dnia 13 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach. Wobec przepisów tej ustawy Prezydent sformułował trzy zarzuty, z których ostatecznie dwa zostały rozpoznane merytorycznie, a co do trzeciego TK umorzył postępowanie. Po wydaniu orzeczenia Prezydent podpisał wspomnianą ustawę i zarządził jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Ustawa weszła w życie 2 kwietnia 2017 r.

Autorka glosy, Monika Florczak-Wątor jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, radcą prawnym i mediatorem. Jest autorką licznych publikacji dotyczących problematyki sądownictwa konstytucyjnego i praw jednostki, w tym monografii pt. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne, Poznań 2006 oraz pt. Horyzontalny wymiar praw konstytucyjnych, Kraków 2014.

Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska SA