W LEX opublikowano nowy komentarz praktyczny dotyczący zmian w terminach w postępowaniu administracyjnym, które są efektem nowelizacji z 1 czerwca br.

Choć modyfikacje w zakresie terminów nie spowodowały wielkiej rewolucji w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, to dokonano jednak pojedynczych zmian w treści niektórych przepisów, regulując choćby terminy w ślad za wprowadzonymi do k.p.a. nowymi instytucjami – ponaglenia, postępowania uproszczonego, czy milczącego załatwienia sprawy.

Mając na względzie kompleksowe omówienie zmian, jakie zaszły w powyższym zakresie, w LEX opublikowano nowy komentarz praktyczny autorstwa Piotra Kajuta Terminy w postępowaniu administracyjnym.

Autor publikacji wskazuje: w jakim czasie należy załatwić sprawę w postępowaniu uproszczonym, jak długo organ rozpatruje ponaglenie, czy też jaki termin musi upłynąć by można było uznać sprawę za załatwioną milcząco. Przedmiotem analizy są również nowe zasady dotyczące przedawnień oraz biegu terminu kar administracyjnych.

Piotr Kajut jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Autor publikacji jest ponadto pozaetatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku.

Nasi użytkownicy mogą również zapoznać się z innymi komentarzami praktycznymi dotyczącymi zmian jakie wprowadza nowelizacja KPA, w tym m.in. publikacjami Macieja J. Nowaka: Ponaglenie w postępowaniu administracyjnym oraz Mediacja w postępowaniu administracyjnym.

Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska