Komentarz praktyczny | Artur Paszkowski

 

4 listopada 2016 uchwalono ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja tych przepisów dokonuje istotnych zmian przede wszystkim w zakresie dostępu pacjentów nieubezpieczonych do podstawowej opieki zdrowotnej, a także w zakresie zasad finansowania i realizacji szczepień ochronnych.

Komentarz praktyczny | Artur Paszkowski

Resort Zdrowia opublikował zapowiadany projekt założeń do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Ustawa ma w kompleksowy sposób usystematyzować rolę i miejsce podstawowej opieki zdrowotnej w systemie ochrony zdrowia.

Komentarz praktyczny | Adam Paszkowski


W dniu 13 kwietnia 2016 roku Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie Nr 24/2016/DSOZ zmieniające zarządzenie Nr 79/2014/DSOZ z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Zarządzenie uwzględnia funkcjonowanie konstrukcji koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży (KOC). Zmiany zaczną obowiązywać od 1 lipca 2016 r.

9 maja 2016 r. Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w zakresie zawierania umów z NFZ. Nowe regulacje dotyczą każdej placówki medycznej, która będzie przystępowała do kontraktowania świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. Z projektu rozporządzenia wynika, że nowe przepisy wejdą w życie najprawdopodobniej już 1 lipca 2016 r.

12 czerwca 2016 r. wchodzi w życie ustawa wprowadzająca darmowe leki dla seniorów. Ustawa przewiduje modyfikację systemu refundacyjnego poprzez wprowadzenie konstrukcji bezpłatnych leków dla pacjentów, którzy ukończyli 75 rok życia (dalej: 75+). Ustawa poddała modyfikacji ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych kształtując nową grupę świadczeniobiorców szczególnie uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej.