Komentarz praktyczny | Zawadzka-Filipczyk Paulina

Ustawa z 7.04.2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw weszła w życie 1.06.2017 r.

Komentarz praktyczny | Kostrzewa Piotr


Z dniem 1.04.2017 r. w zasadniczy sposób zmienią się dotychczas obowiązujące zasady podwyższania przez ZUS stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na cały rok składkowy w sytuacji, gdy płatnik składek zaniżył jej wysokość. Przyjęte w ustawie z 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców zasady podwyższania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe są korzystniejsze dla płatników składek od tych, które dotychczas w tym zakresie obowiązywały.

Komentarz praktyczny | Łobejko Zygmunt

Od 1 października 2017 r., wiek emerytalny będzie wynosił: w przypadku kobiet 60, w przypadku mężczyzn – 65 lat. Pierwszymi osobami, które zakończą aktywność zawodową w tym wieku będą kobiety urodzone w 1957 r. oraz mężczyźni urodzeni w 1952 r.

Komentarz praktyczny | Tomaszewska Barbara

Od 1 stycznia 2018 r. płatników składek czekają zmiany w zasadach dokonywania wpłat z tytułu składek. W dniu 14 lutego 2017 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Projekt wprowadza kilka zmian, a jedną z nich jest utworzenie indywidualnych rachunków składkowych dla płatników składek.

Komentarz praktyczny | Stępniak Joanna

W związku ze zmianą od 1 stycznia 2017 r. ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wszystkich zleceniobiorców obowiązuje minimalna godzinowa stawka wynagrodzenia za wykonanie zlecenia. Przez wskazaną minimalną stawkę godzinową rozumieć przy tym należy, minimalną wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługującą przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi. W 2017 r., po waloryzacji, wynosi ona 13 złotych za godzinę pracy.