Od 18 stycznia ubiegłego roku w całej UE wierzyciele dostali w swoje ręce narzędzie, które ma im pomóc w odzyskaniu należności pieniężnych. Okazuje się bowiem, że samo sprawne przeprowadzenie postępowania sądowego w sporze z zagranicznym kontrahentem nie jest w tym zakresie często wystarczające. Tym narzędziem jest europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym, którego najważniejszym skutkiem jest możliwość zablokowania środków dłużnika na rachunku bankowym bez przenoszenia ich na rachunek wierzyciela.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i zapotrzebowaniom różnych podmiotów, w tym zwłaszcza adwokatów, radców prawnych, sędziów prowadzących sprawy z zakresu europejskich postępowań sądowych, pracowników działów windykacji, przedsiębiorców czy banków oddajemy w Państwa ręce pierwszy na polskim rynku komentarz do unijnego rozporządzenia nr 655/2014 ustanawiającego omawianą instytucję. Komentarz wyjaśnia w sposób kompleksowy problematykę dotyczącą procedury europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym, obejmując swoją analizą również polskie przepisy implementujące unijną regulację.

Autorami komentarza jest dwoje specjalistów zajmujących się na co dzień w swojej praktyce zawodowej tematyką unijnych postępowań cywilnych: adw. Andrzej Żurawski i r.pr. Lucyna Łuczak-Noworolnik.

 

Rafał Bujalski
LEX Prawo Europejskie

Glosa Michała Czerniawskiego, która właśnie pojawiła się w programie LEX Prawo Europejskie, analizuje skutki niedawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Nowak w kontekście ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Zgodnie z orzeczeniem pisemne odpowiedzi udzielone przez egzaminowanego to jego dane osobowe i podlegają one przewidzianemu w przepisach o ochronie danych osobowych prawu dostępu oraz prawu do sprostowania.

Zdaniem komentatora, skutkiem orzeczenia jest to, że egzaminowany może uzyskać dostęp do testów pisemnych wyłącznie na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych, który dzięki RODO jest dużo skuteczniejszy niż procedury oparte na innych przepisach.

Ciekawym i wartościowym wprowadzeniem do treści zawartych w komentarzu jest wywiad z Autorem glosy, który ukazał się na witrynie internetowej lex.pl.

 

Rafał Bujalski

LEX Prawo Europejskie

W programie opublikowaliśmy glosę do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-164/16 (Mercedes-Benz Financial Services UK Ltd) odnoszącego się wprost do problematyki sposobu traktowania umowy leasingu z punktu widzenia przepisów podatku od wartości dodanej. Wyrok rozstrzyga bowiem, kiedy umowę leasingu można uznać za dostawę towarów, a kiedy za świadczenie usług.

Orzeczenie, jak pisze Paweł Barnik w swoim opracowaniu, wpływa na zasadę powszechności (jednolitości) opodatkowania, a także na zasadę zachowania warunków konkurencji.

Autor polemizuje w glosie z treścią orzeczenia w zakresie, w jakim Trybunał Sprawiedliwości uzależnia uznanie umowy leasingu z opcją wykupu za dostawę towarów, jeśli tylko ostatnia płatność jest jedynym ekonomicznie (czyli racjonalnym) wyborem dla użytkownika. Rzutuje to, zdaniem Glosatora, na "nieostrość" regulacji unijnych, gdyż leasingodawca przy zawieraniu umowy będzie musiał ocenić, czy wartość ostatniej płatności (jako opcja wykupu) będzie z ekonomicznego punktu widzenia jedyną alternatywą dla leasingobiorcy, czy płatność ta będzie odpowiadała wartości rynkowej rzeczy (lub będzie od niej niższa). A jeśli tak, to z punktu widzenia przepisów wspólnotowych taką umowę należy traktować na równi z dostawą towarów.

Jednocześnie, Autor glosy podkreśla, że dopóki ustawodawca nie znowelizuje ustawy o podatku od towarów i usług, dopóty polscy przedsiębiorcy będą mogli powoływać się na bardziej korzystną wersję przepisów krajowych.

 

Rafał Bujalski

LEX Prawo Europejskie

Dyrektywa OZE jest podstawowym źródłem regulującym funkcjonowanie i rozwój źródeł odnawialnych oraz wykorzystanie biopaliw w transporcie, określającym dla państw członkowskich UE obligatoryjne cele udziału energii i paliw ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r.

Dyrektywa wyznacza również pewne standardy w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych, np. w obszarze procedur i pozwoleń umożliwiających prowadzenie działalności w zakresie wytwarzanie energii z OZE, przyłączenia do sieci i możliwości ograniczania technicznego wprowadzana energii z OZE do systemu ze względu na jego bezpieczeństwo.

Jak piszą redaktorzy komentarza - Zdzisław Muras i Maciej Wesołowski - komentarz do przedmiotowej dyrektywy ma w założeniu charakter praktyczny. Jednym z jego celów jest przygotowanie Czytelników do przeprowadzania wykładni przepisów polskiego prawa w świetle postanowień dyrektywy, redagowanych czasami, ze względu na kompromisy które są zawierane przy tworzeniu dyrektyw, w sposób niezwykle skomplikowany i niejasny.

Ponieważ, jak podkreślają redaktorzy komentarza, równie skomplikowane są przepisy polskiego prawa transponujące dyrektywę do krajowego porządku prawnego, prowadzi to do wielu interpretacyjnych wątpliwości, które czasami będzie łatwiej rozwiązać poprzez odwołanie się do przepisu, który regulacją tą miał być transponowany.

Stąd właśnie potrzeba powstania takiego komentarza, pierwszego, dodajmy, na polskim rynku wydawniczym.

 

Rafał Bujalski

LEX Prawo Europejskie

W LEX Prawo Europejskie oraz innych programach, których częścią jest ów moduł, udostępniliśmy glosę autorstwa prof. nadzw. Małgorzaty Sieradzkiej do niedawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącego głośnej sprawy Ubera. Wyrok rozstrzyga, czy Uber - twórca aplikacji mobilnej służącej do zamawiania usług transportu samochodowego poprzez kojarzenie pasażerów z kierowcami korzystającymi z aplikacji - może podlegać krajowym licencjom i pozwoleniom na takich samych zasadach jak firmy transportowe (np. korporacje taksówkarskie).

Częścią glosy jest analiza skutków wyroku dla działalności Ubera w Polsce, w tym również w kontekście przewidywanych zmian w ustawie o transporcie drogowym.

 

Rafał Bujalski

LEX Prawo Europejskie