Pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na następujące publikacje dołączone do programu:

Komentarze

J. Jaśkiewicz, Zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Komentarz, LEX/el. 2014

Celem komentowanej ustawy jest stworzenie ram prawnych, które stanowić będą podstawę realizacji umowy partnerstwa, w tym wdrażania programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020. Komentowana ustawa stanowi akt komplementarny i subsydiarny w stosunku do unijnego rozporządzenia nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz rozporządzeń sektorowych: – rozporządzenia nr 1301/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, rozporządzenia nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego oraz rozporządzenia nr 1299/2013 w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”. Dlatego też w swoim komentarzu Autor uwzględnia nie tylko jej kontekst wewnątrzsystemowy, ale również jej systemowe i funkcjonalne powiązania z prawem unijnym. Przejawia się to zwłaszcza w oparciu się przez Autora w szerokim zakresie przy komentowaniu ustawy nie tylko na wykładni językowej ale także na wykładni pozajęzykowej przeprowadzonej na podstawie dyrektyw systemowych i funkcjonalnych.

Glosy

Prawo do wykorzystania cudzego utworu w parodii
Waldemar Gontarski, Glosa do wyroku TS z dnia 3 września 2014 r., C-201/13, Lex/el.

Przedmiotem glosy jest prawo do wykorzystania cudzego utworu w parodii, a konkretnie zakres tego uprawnienia. Autor oprócz omówienia wyroku Trybunału w Luksemburgu analizuje znaczenie orzeczenia na gruncie prawa polskiego, a zwłaszcza ustawy o o prawie autorskim i prawach pokrewnych o ustawy - Prawo prasowe.

Zakres korekty podatku naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia dóbr inwestycyjnych
Paweł Selera, Glosa do postanowienia TS z dnia 5 czerwca 2014 r., C-500/13, Lex/el.

W niniejszej glosie komentarzowi i ocenie poddano postanowienie, w którym Trybunał w Luksemburgu rozstrzygnął spór pomiędzy Gminą Międzyzdroje a Ministrem Finansów dotyczący korekty odliczenia naliczonego podatku VAT w przypadku dobra inwestycyjnego stanowiącego nieruchomość przeznaczoną w pierwszej kolejności do celów działalności nieuprawniającej do odliczenia podatku naliczonego a następnie, do celów działalności opodatkowanej. Zdaniem Autora glosy Trybunał Sprawiedliwości słusznie uznał, że polski ustawodawca miał prawo na podstawie art. 187 dyrektywy VAT do wprowadzenia systemu korekty wieloletniej także w przypadku zmiany przeznaczenia dóbr inwestycyjnych (nieruchomości).

Ponadto do programu dołączone zostały następujące glosy:

 1. Michał Czerniawski, Glosa do wyroku TS z dnia 10 kwietnia 2014 r., C-435/12, Lex/el.
 2. Waldemar Gontarski, Glosa do wyroku TS z dnia 3 września 2014 r., C-201/13, Lex/el.
 3. Magdalena Matusiak-Frącczak, Glosa do wyroku ETPC z dnia 9 lutego 2012 r., 42856/06, Lex/el.
 4. Rafał Lipniewicz, Glosa do wyroku TS z dnia 11 września 2014 r., C-489/13, Lex/el.
 5. Rafał Lipniewicz, Glosa do wyroku TS z dnia 23 stycznia 2014 r., C-296/12, Lex/el.
 6. Paweł Selera, Glosa do postanowienia TS z dnia 6 lutego 2014 r., C-33/13, Lex/el.
 7. Paweł Selera, Glosa do postanowienia TS z dnia 5 czerwca 2014 r., C-500/13, Lex/el.
 8. Małgorzata Sieradzka, Glosa do wyroku TS z dnia 18 września 2014 r., C-549/13, Lex/el.
 9. Agnieszka Wesołowska, Glosa do wyroku TS z dnia 2 października 2014 r., C-446/13, Lex/el.
 10. Agnieszka Wesołowska, Glosa do wyroku TS z dnia 16 października 2014 r., C-605/12, Lex/el.
 11. Agnieszka Wesołowska, Glosa do wyroku TS z dnia 9 października 2014 r., C-492/13, Lex/el.


W bieżącej aktualizacji dołączono do programu akty prawne Unii Europejskiej w języku polskim, pochodzące z wszystkich oficjalnych Dzienników Urzędowych UE serii L (do numeru 331 z dnia 18 listopada 2014 r. włącznie) oraz z Dzienników Urzędowych UE serii C (do numeru 411 z dnia 18 listopada 2014 r. włącznie).

Zawartość programu w liczbach
LEX Prawo Europejskie zawiera obecnie:

 • orzeczenia luksemburskie: 17.575
 • orzeczenia strasburskie: 40.432
 • tezy z piśmiennictwa: 8.227
 • noty bibliograficzne: 15.122
 • komentarze: 93
 • monografie: 195
 • glosy: 2.386
 • wzory: 422

Pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na następujące publikacje dołączone do programu:

Monografie

W. Nykiel, A. Zalasiński (red.), Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz, LEX 2014

Jest to pierwszy na rynku wydawniczym tak szeroki zbiór komentarzy do wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach podatkowych. Obejmuje omówienia 165 orzeczeń z zakresu podatków dochodowych, VAT, akcyzy, pomocy publicznej i podatku od czynności cywilnoprawnych.
Glosy przedstawiają nie tylko stany faktyczne i prawne poszczególnych spraw wraz z omówieniem rozstrzygnięcia i komentarzem, ale także, w szeregu przypadków, wyjaśnienie znaczenia wyroku dla polskiego porządku prawnego oraz jego odwzorowanie w orzecznictwie polskich sądów administracyjnych. Publikacja zawiera analizę orzeczeń o znaczeniu przełomowym dla praktyki prawa podatkowego, takich jak wyroki w sprawach C-255/02 Halifax i in., C-279/93 Schumacker, C-324/00 Lankhorst-Hohorst, czy C-303/07 Aberdeen Property Fininvest Alpha, jak również innych ważnych, niedostępnych dotąd w języku polskim orzeczeń.
W książce można też odnaleźć glosy do wyroków wydanych na skutek pytań prawnych przedstawionych Trybunałowi przez sądy polskie oraz skarg Komisji Europejskiej przeciwko Polsce.
Zespół autorów obejmuje ekspertów europejskiego prawa podatkowego - zarówno naukowców, jak i praktyków, w tym sędziów sądów administracyjnych oraz osoby pracujące w instytucjach unijnych.
W programie LEX Prawo Europejskie analizy orzeczeń pochodzące ze zbioru są również dostępne jako stanowiące osobne obiekty dokumenty powiązane z komentowanymi orzeczeniami (glosy), np. Izabela Andrzejewska-Czernek, Glosa do wyroku TS z dnia 14 listopada 2006 r., C-513/04, [w:] W. Nykiel i A. Zalasiński (red.), Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz, WK 2014. Można je znaleźć w programie m.in. poprzez lewy panel Bazy Wiedzy w kategorii: Prawo Europejskie > Glosy.

Glosy

Zgodność opłat interchange stosowanych w ramach systemu płatności kartami MasterCard z unijnym prawem konkurencji
Małgorzata Sieradzka, Glosa do wyroku TS z dnia 11 września 2014 r., C-382/12 P, Lex/el.

W komentowanym wyroku Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, odwołując się do teorii ograniczeń akcesoryjnych, że ustalanie wielostronnych opłat interchange w ramach systemu płatniczego prowadzonego przez MasterCard narusza unijny zakaz porozumień ograniczających konkurencję. Zdaniem Autorki opracowania, glosowany wyrok powinien zostać uwzględniony przez Prezesa UOKiK przy stosowaniu teorii ograniczeń akcesoryjnych do zakazu zawartego w art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Pojęcia "embrion ludzki" oraz "wykorzystywanie embrionów ludzkich do celów przemysłowych lub handlowych"
Weronika Wiśniewska, Glosa do wyroku TS z dnia 18 października 2011 r., C-34/10, Lex/el.

W niniejszej glosie komentarzowi i ocenie poddano wyrok, w którym Trybunał w Luksemburgu dokonał interpretacji pojęcia "embrion ludzki" oraz wskazał, co należy rozumieć pod sformułowaniem "wykorzystywanie embrionów ludzkich do celów przemysłowych lub handlowych". Zdaniem Autorki waga przedmiotowego rozstrzygnięcia Trybunału jest znaczna, gdyż poprzez szeroką interpretację powyższych terminów zastosowanych w dyrektywie 98/44 w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych, ograniczeniu uległ przedmiotowy zakres jej zastosowania. Analizowane orzeczenie wzbudziło też wśród przedstawicieli doktryny oraz praktyków pytania o celowość i praktyczną możliwość dalszego rozwoju działalności badawczej z wykorzystaniem embrionalnych komórek macierzystych.

Ponadto do programu dołączone zostały następujące glosy:

 1. Waldemar Gontarski, Glosa do wyroków ETPC z dnia 27 maja 2014 r., 32327/10 i 40988/09, Lex/el.
 2. Konrad Kohutek, Glosa do do wyroku TS z dnia 4 września 2014 r., C-184/13 - C-187/13, C-194/13, C-195/13 i C-208/13, Lex/el.
 3. Konrad Kohutek, Glosa do wyroku TS z dnia 11 września 2014 r., C-386/13 P, Lex/el.
 4. Rafał Lipniewicz, Glosa do wyroku TS z dnia 13 marca 2014 r., C-375/12, Lex/el.
 5. Rafał Lipniewicz, Glosa do wyroku TS z dnia 11 września 2014 r., C-47/12, Lex/el.
 6. Bartosz Rodak, Glosa do wyroku ETPC z dnia 12 czerwca 2014 r., 56030/07, Lex/el.
 7. Bartosz Rodak, Glosa do decyzji ETPC z dnia 27 maja 2014 r., 8406/06, Lex/el.
 8. Małgorzata Sieradzka, Glosa do wyroku TS z dnia 11 września 2014 r., C-19/13, Lex/el.
 9. Małgorzata Sieradzka, Glosa do wyroku TS z dnia 11 września 2014 r., C-382/12 P, Lex/el.
 10. Agnieszka Wesołowska, Glosa do wyroku TS z dnia 11 września 2014 r., C-219/13, Lex/el.
 11. Agnieszka Wesołowska, Glosa do wyroku TS z dnia 10 września 2014 r. C-92/13, Lex/el.
 12. Agnieszka Wesołowska, Glosa do wyroku TS z dnia 17 lipca 2014 r., C-438/13, Lex/el.
 13. Weronika Wiśniewska, Glosa do wyroku TS z dnia 18 października 2011 r., C-34/10, Lex/el.


W bieżącej aktualizacji dołączono do programu akty prawne Unii Europejskiej w języku polskim, pochodzące z wszystkich oficjalnych Dzienników Urzędowych UE serii L (do numeru 301 z dnia 21 października 2014 r. włącznie) oraz z Dzienników Urzędowych UE serii C (do numeru 373 z dnia 21 października 2014 r. włącznie).

Zawartość programu w liczbach
LEX Prawo Europejskie zawiera obecnie:

 • orzeczenia luksemburskie: 17.411
 • orzeczenia strasburskie: 40.143
 • tezy z piśmiennictwa: 8.156
 • noty bibliograficzne: 14.996
 • komentarze: 92
 • monografie: 196
 • glosy: 2.357
 • wzory: 422

Pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na następujące publikacje dołączone do programu:

Monografie

Daria Katarzyna Gęsicka, Wyłączenie odpowiedzialności cywilnoprawnej dostawców usług sieciowych za treści użytkowników, LEX 2014

W prezentowanej monografii przedstawiono m.in.:
- rozważania na temat prawa właściwego dla odpowiedzialności dostawców usług sieciowych za treści użytkowników,
- regulacje dotyczące wyłączenia odpowiedzialności dostawców usług sieciowych w Unii Europejskiej,
- zasady odpowiedzialności dostawców usług sieciowych na przykładzie prawa amerykańskiego.
Opracowanie obejmuje również analizę najważniejszych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz sądów krajowych, przy czym szczególną uwagę zwrócono na ich wpływ na funkcjonowanie dostawców usług sieciowych.
Publikacja zawiera także krytyczne rozważania na temat aktualnego stanu prawnego w tym zakresie oraz - jako jedyna obecnie na polskim rynku - szczegółowo odnosi się do projektowanych zmian w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Mariusz Krzysztofek, Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej, LEX 2014

Monografia przedstawia kompleksowo europejskie prawo ochrony danych osobowych, w tym:
- zasady dotyczące przetwarzania danych,
- obowiązki i odpowiedzialność administratorów danych i podmiotów je przetwarzających oraz
- uprawnienia osób, których dane dotyczą.
Atutem opracowania jest nowatorskie porównanie obecnego i przyszłego stanu prawnego, ułatwiające spełnianie aktualnych obowiązków i dostosowanie się do nadchodzących, takich jak zapewnienie "prawa do bycia zapomnianym" czy ograniczenia profilowania.
W publikacji omówiono ponadto zasady transferów danych osobowych dokonywanych przez firmy europejskie poza Unię Europejską, zwłaszcza do Stanów Zjednoczonych. Zaprezentowany został m.in. transfer danych na podstawie klauzul umownych lub wiążących reguł korporacyjnych (BCR) oraz w ramach transatlantyckiego programu "Safe Harbor".
Monika Domańska, Implementacja dyrektyw unijnych przez sądy krajowe, LEX 2014
Monografia przedstawia charakterystykę i systematykę obowiązków organów państwa członkowskiego Unii Europejskiej w związku z implementacją dyrektywy unijnej do krajowego porządku prawnego, których adresatem jest sąd krajowy stosujący przepisy objęte zakresem regulacyjnym dyrektywy unijnej. Rozstrzygając tzw. sprawy unijne, sądy krajowe obowiązane są stosować mechanizmy mające swe źródła w prawie unijnym, które wykraczają lub istotnie modyfikują krajowy standard stosowania prawa przez sąd. Przykładowo, bez ustalenia czy dyrektywa wiąże w sprawie lub jaki jest unijny wzorzec interpretacyjny, nie można przyjąć, że normatywna podstawa rozstrzygnięcia w sprawie została prawidłowo zastosowana.
Książka zawiera omówienie zagadnień nie tylko w aspekcie teoretycznym, lecz także w odniesieniu do konkretnych problemów udokumentowanych odpowiednio dobranym orzecznictwem sądów wszystkich instancji i jego analizą.

Glosy

Odpowiedzialność za śmierć pacjenta w warunkach szpitalnych
Jakub Czepek, Glosa do wyroku ETPC z dnia 27 czerwca 2006 r., 11562/05, Lex/el.

W komentowanym wyroku w polskiej sprawie Trybunał stwierdził, że wzajemne powiązanie trzech toczących się w sprawie postępowań (karnego, odszkodowawczego i dyscyplinarnego) przeciwko lekarzowi podejrzanemu o spowodowanie nieumyślnej śmierci pacjenta i uzależnienie wydania wyroku w jednym z postępowań od innego stanowiło naruszenie aspektu proceduralnego art. 2 Konwencji Praw Człowieka, ponieważ prowadziło do nieuzasadnionych opóźnień w postępowaniu oraz zmniejszało jego skuteczność. Zdaniem Autora glosy, orzeczenie jest istotne dla prawa polskiego. ponieważ uzupełnia standardy w zakresie odpowiedzialności za leczenie i śmierć w warunkach szpitalnych.

Techniczny charakter przepisów ustawy o grach hazardowych
Maciej Taborowski, Glosa do wyroku TS z dnia 19 lipca 2012 r., C-213/11, C-214/11 i C-217/11, Lex/el.

Przedmiotem glosy jest wyrok prejudycjalny Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczący uznania za przepisy techniczne w rozumieniu dyrektywy 98/34 postanowień ustawy o grach hazardowych. W glosie omówione zostały zwłaszcza i poddane ocenie z perspektywy prawa UE skutki braku notyfikacji krajowych przepisów technicznych zgodnie z dyrektywą 98/34, a także wątpliwości powstałe przede wszystkim na tle art. 14 ust. 1 u.g.h. w związku ze stanowiskiem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 28 listopada 2013 r. (I KZP 15/13), który uznał, że ze względu na wagę i charakter obowiązku notyfikacji stanowi on w istocie element konstytucyjnego trybu stanowienia ustaw, a jego naruszenie może być kwestionowane jako naruszenie konstytucyjnego trybu ustawodawczego.

Ponadto do programu dołączone zostały następujące glosy:

 1. Jakub Czepek, Glosa do wyroku ETPC z dnia 27 czerwca 2006 r., 11562/05, Lex/el.
 2. Katarzyna Frączak, Glosa do wyroku TS z dnia 6 września 2011 r., C-442/09, Lex/el.
 3. Katarzyna Gałka, Glosa do wyroku ETPC z dnia 18 lutego 2014 r., 28609/08, Lex/el
 4. Waldemar Gontarski, Glosa do wyroku TS z dnia 9 listopada 2000 r., C-404/98, Lex/el.
 5. Konrad Kohutek, Glosa do wyroku S(PI) z dnia 12 czerwca 2014 r., T-286/09, Lex/el.
 6. Marta Kręcisz, Glosa do wyroku TS z dnia 30 kwietnia 2014 r., C-475/12, Lex/el.
 7. Wojciech Rost, Glosa do wyroku TS z dnia 23 stycznia 2014 r., C-355/12, Lex/el.
 8. Małgorzata Sieradzka, Glosa do wyroku TS z dnia 6 grudnia 2011 r., C-472/10, Lex/el.
 9. Małgorzata Sieradzka, Glosa do wyroku TS z dnia 27 lutego 2014 r., C-470/12, Lex/el.
 10. Karolina Sztobryn, Glosa do wyroku TS z dnia 6 lutego 2014 r., C-98/13, Lex/el.
 11. Maciej Taborowski, Glosa do postanowienia NSA z dnia 15 stycznia 2014 r., II GSK 686/13, Lex/el.
 12. Maciej Taborowski, Glosa do wyroku TS z dnia 19 lipca 2012 r., C-213/11, C-214/11 i C-217/11, Lex/el.
 13. Maciej Taborowski, Glosa do wyroku TS z dnia 30 kwietnia 1996 r., C-194/94, Lex/el.
 14. Maciej Taborowski, Glosa do wyroku TS z dnia 26 września 2000 r., C-443/98, Lex/el.
 15. Agnieszka Wesołowska, Glosa do wyroku TS z dnia 10 lipca 2014 r., C-183/13, Lex/el.
 16. Agnieszka Wesołowska, Glosa do wyroku TS z dnia 3 września 2014 r., C-589/12, Lex/el.


W bieżącej aktualizacji dołączono do programu akty prawne Unii Europejskiej w języku polskim, pochodzące z wszystkich oficjalnych Dzienników Urzędowych UE serii L (do numeru 273 z dnia 13 września 2014 r. włącznie) oraz z Dzienników Urzędowych UE serii C (do numeru 315 z dnia 13 września 2014 r. włącznie).

Zawartość programu w liczbach
LEX Prawo Europejskie zawiera obecnie:

 • orzeczenia luksemburskie: 17.319
 • orzeczenia strasburskie: 39.752
 • tezy z piśmiennictwa: 8.973
 • noty bibliograficzne: 14.848
 • komentarze: 92
 • monografie: 195
 • glosy: 2.288
 • wzory: 419

Pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na następujące publikacje dołączone do programu:

Monografie

Aleksandra Nadolska, Komisja Nadzoru Finansowego w nowej instytucjonalnej architekturze europejskiego nadzoru finansowego, LEX 2014

Publikacja zawiera wszechstronną i kompleksową analizę na poziomie krajowym, europejskim i globalnym instytucjonalnej architektury nadzoru nad rynkiem finansowym w Unii Europejskiej.
W opracowaniu omówiono m.in.:
- strukturę nowej instytucjonalnej architektury europejskiego nadzoru finansowego,
- definicję efektywności nadzoru finansowego,
- właściwości sieci bezpieczeństwa finansowego,
- kwestię wyeksponowania stabilności finansowej jako naczelnej zasady nadzorowania rynku finansowego,
- status prawny i trzy aspekty niezależności Komisji Nadzoru Finansowego,
- najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu prawa rynku finansowego.

Glosy

Prawo polskie a prawo UE
Izabela Skomerska-Muchowska, Glosa do wyroku SN z dnia 2 kwietnia 2014 r., V KK 344/13, Lex/el.

Komentowany wyrok stanowi kolejne rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego dotyczące art. 107 k.k.s. w zw. z art. 6 i 14 ustawy o grach hazardowych w kontekście obowiązków notyfikacyjnych wynikających z unijnej dyrektywy 98/34 ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego. Autorka bardzo krytycznie ocenia stanowisko polskiego sądu odmawiające skuteczności dyrektywie w rozumieniu nadanym jej orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, zarzucając mu, że nie zdobył się na jakąkolwiek autorską refleksję odniesioną do realiów rozpatrywanej sprawy i to zarówno nad własnym orzecznictwem jak i nad cytowanymi poglądami doktryny oraz powoływanym orzecznictwem TK i ETS.

Jurysdykcja wyłączna w sprawach, których przedmiotem jest prawo pierwokupu, w kontekście zawisłości sprawy przed sądami więcej niż jednego kraju UE
Jolanta Zatorska, Glosa do wyroku TS z dnia 3 kwietnia 2014 r., C-438/12, Lex/el.

Przedmiotem glosy jest wyrok prejudycjalny Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczący interpretacji przepisów unijnego rozporządzenia nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych w zakresie jurysdykcji wyłącznej w sprawach, których przedmiotem są prawa rzeczowe na nieruchomościach w kontekście zawisłości sprawy przed sądami więcej niż jednego kraju UE. Komentarz przedmiotowego wyroku uzupełniony jest o uwagi dotyczące znaczenia orzeczenia dla przewidzianego w polskim kodeksie cywilnym oraz ustawie o księgach wieczystych i hipotece prawa pierwokupu.

Ponadto do programu dołączone zostały następujące glosy:

 1. Marcin Górski, Glosa do uchwały SN z dnia 26 czerwca 2014 r., I KZP 14/14, Lex/el.
 2. Wojciech Morawski, Glosa do wyroku TS z dnia 27 lutego 2014 r., C-571/12, Lex/el.
 3. Izabela Skomerska-Muchowska, Glosa do wyroku SN z dnia 2 kwietnia 2014 r., V KK 344/13, Lex/el.
 4. Jolanta Zatorska, Glosa do wyroku TS z dnia 3 kwietnia 2014 r., C-438/12, Lex/el.


W bieżącej aktualizacji dołączono do programu akty prawne Unii Europejskiej w języku polskim, pochodzące z wszystkich oficjalnych Dzienników Urzędowych UE serii L (do numeru 243 z dnia 15 sierpnia 2014 r. włącznie) oraz z Dzienników Urzędowych UE serii C (do numeru 271 z dnia 15 sierpnia 2014 r. włącznie).

Zawartość programu w liczbach
LEX Prawo Europejskie zawiera obecnie:
orzeczenia luksemburskie: 17.188
orzeczenia strasburskie: 39.488
tezy z piśmiennictwa: 7.994
noty bibliograficzne: 14.769
komentarze: 92
monografie: 192
glosy: 2.256
wzory: 419

Pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na następujące publikacje dołączone do programu:

Komentarze

Marta Derlacz-Wawrowska, Monika Latos-Miłkowska, Kodeks pracy. Komentarz w perspektywie europejskiej i międzynarodowej, Lex/el. 2014

Niniejsza publikacja jest komentarzem do tych przepisów Kodeksu pracy, które posiadają kontekst europejski i/lub międzynarodowy, czyli:
- stanowią implementację norm prawa UE zawartych w dyrektywach lub
- są transpozycją konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy lub
- na których interpretację mają wpływ orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości lub Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Komentarze do poszczególnych przepisów ustawy mają charakter całościowy, czyli komentują dany przepis nie tylko z perspektywy prawa polskiego, ale również, tam gdzie występuje taka perspektywa w przypadku konkretnego przepisu, również w kontekście prawa europejskiego i/lub międzynarodowego.
Bieżąca wersja Komentarza dotyczy działu II, rozdziału II Kodeksu pracy zatytułowanego "Umowa o pracę". Opracowanie będzie regularnie uzupełniane o komentarze do pozostałych przepisów ustawy zawierających europejską lub międzynarodową perspektywę.

Ewa Bieńkowska, Cezary Kulesza, Lidia Mazowiecka, Eleonora Zielińska, Katarzyna Dudka, Piotr Starzyński, Wojciech Zalewski, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw. Komentarz, Wolters Kluwer 2014

Opracowanie jest komentarzem do najważniejszego dokumentu unijnego wyznaczającego minimalne standardy kształtowania sytuacji ofiar przestępstw w obrębie Unii Europejskiej, jakim jest dyrektywa 2012/29/UE ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw. Państwa członkowskie, w tym Polska, są zobowiązane wprowadzić dyrektywę do swojego wewnętrznego systemu prawnego w terminie do dnia 16 listopada 2015 r.
Polskie regulacje prawne dotyczące ofiar przestępstw nie są w pełni zgodne z wymogami dyrektywy. Prezentowany komentarz ma być wskazówką, w jaki sposób należy je zmienić, aby tę zgodność osiągnąć.
Właściwe unormowanie uprawnień oraz umożliwienie ofiarom przestępstw korzystania z tych uprawnień w praktyce - jak wielokrotnie podkreślono w dyrektywie - ma służyć łagodzeniu bezpośrednich skutków przestępstwa, ale przede wszystkim przeciwdziałać pojawieniu się dalszych, pośrednich jego następstw, które wynikają z niewłaściwego traktowania ofiar i lekceważenia ich potrzeb (wiktymizacja wtórna). Ma też zapobiegać aktom zastraszania i zemsty ze strony sprawców oraz osób z ich otoczenia społecznego przybierających często postać zachowań przestępczych.
Komentarz opracowali specjaliści - członkowie Zespołu Doradców do spraw Ofiar Przestępstw przy Prokuratorze Generalnym.

Monografie

Lidia Mazowiecka, Ochrona danych osobowych i wizerunku ofiary przestępstwa, Wolters Kluwer 2014

Ochrona życia prywatnego i rodzinnego jest jednym z uniwersalnych praw człowieka, szczególnie ważnym w odniesieniu do danych osobowych i wizerunku ofiary przestępstwa.
Jej standardy wyznaczają akty prawa międzynarodowego, które są później uwzględniane w krajowych unormowaniach prawnych. Podstawowy standard wyznacza obecnie przepis art. 21 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującej decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW, który ma zostać wdrożony do polskiego systemu prawnego do dnia 16 listopada 2015 r. Autorzy publikacji udzielają odpowiedzi na pytanie, czy polskie unormowania w omawianym zakresie są wystarczające.
Opracowanie wzbogacone zostało o teksty najważniejszych unijnych aktów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.

Lidia Mazowiecka, Ofiary handlu ludźmi, Wolters Kluwer 2014

Handel ludźmi jest wyjątkowo okrutnym i bezwzględnym procederem. Pozbawia człowieka podmiotowości, a w szczególności prawa do poszanowania godności, samostanowienia oraz wolności osobistej.
Ofiary handlu ludźmi wymagają specjalnego traktowania, wzmożonej ochrony i wsparcia, a tym samym zapewnienia poczucia bezpieczeństwa. Dlatego bardzo ważna jest znajomość psychiki tej kategorii ofiar. Dzięki temu możliwe jest skuteczne zapobieganie dalszej ich wiktymizacji.
Publikacja zawiera omówienie problematyki dotyczącej ofiar handlu ludźmi z różnych punktów widzenia. Swoją wiedzą i doświadczeniami na ten temat dzielą się m.in. przedstawiciele instytucji wspierających ofiary handlu ludźmi i organizacji pozarządowych oraz praktycy wymiaru sprawiedliwości.
Opracowanie wzbogacone zostało o teksty najważniejszych unijnych aktów prawnych dotyczących handlu ludźmi.

Zbigniew Góral (red. nauk.), Krzysztof Stefański, Czas pracy, Wolters Kluwer 2013

W publikacji w sposób przystępny i kompleksowy przedstawiono problematykę czasu pracy – najbardziej skomplikowaną i budzącą najwięcej wątpliwości interpretacyjnych regulację kodeksu pracy. Rozważania zostały zilustrowane licznymi przykładami opartymi na orzecznictwie oraz praktyce stosowania prawa pracy przez różne podmioty. Przydatne dla Czytelnika będą zwłaszcza części omawiające kwestie, które sprawiają pracodawcom i pracownikom najwięcej problemów – m.in. rozdział poświęcony godzinom nadliczbowym czy rozliczaniu czasu pracy.
Opracowanie zawiera również wzory pism wykorzystywanych w codziennym zarządzaniu czasem pracy.
Opracowanie jest przeznaczone w szczególności dla pracodawców, pracowników działów kadr i HR, sędziów sądów pracy oraz inspektorów pracy. Zainteresuje także przedstawicieli nauki prawa pracy oraz prawników specjalizujących się w tej dziedzinie.

Glosy

Fikcja literacka nie narusza dobrego imienia rzeczywistej osoby
Bartosz Rodak, Glosa do wyroku ETPC z dnia 20 maja 2014 r., 11828/11, Lex/el.

Autor glosy komentuje decyzję Trybunału w Strasburgu dotyczącą swobody wypowiedzi literackiej. Zdaniem Autora, orzeczenie ma znaczenie w kontekście interpretacji art. 23 kodeksu cywilnego – wskazuje bowiem wyraźnie wytyczne, jakimi powinny kierować się sądy przy orzekaniu o naruszeniu dóbr osobistych przez autorów dzieł fikcji literackiej.

Leczenie transgraniczne w przypadku długotrwałego przebywania w innym kraju UE
Magdalena Matusiak-Frącczak, Glosa do wyroku TS z dnia 5 czerwca 2014 r., C-255/13, Lex/el.

Przedmiotem glosy jest wyrok Trybunału w Luksemburgu dotyczący leczenia transgranicznego w przypadku osoby, która zmuszona została do długotrwałego przebywania w innym kraju UE ze względu na stan zdrowia i kluczowej dla takiej sytuacji kwestii właściwego zdefiniowania pojęcia miejsca zamieszkania takiej osoby dla celów ustalenia, jaka instytucja, z jakiego kraju UE, powinna pokrywać koszty udzielonych świadczeń medycznych. Zdaniem Autora, z komentowanego orzeczenia wynika każdym przypadku konieczność skrupulatnego zbadania indywidualnych okoliczności danej sprawy, jak czasu zamieszkiwania w państwie pochodzenia i w państwie przyjmującym, celu wyjazdu do państwa przyjmującego, więzi rodzinnych, gospodarczych oraz przyczyny pozostawania w państwie przyjmującym. Autor wyraża również pogląd, że w przypadku leczenia transgranicznego nie powinno się korzystać dla określenia miejsca zamieszkania z definicji zawartej w art. 25 k.c.; w tej kwestii należy wyłącznie odwoływać się do definicji zawartych w przepisach prawa UE.

Ponadto do programu dołączone zostały następujące glosy:

 1. Jakub Czepek, Glosa do wyroku ETPC z dnia 30 listopada 2004 r., 48939/99, Lex/el.
 2. Konrad Kohutek, Glosa do wyroku TS z dnia 5 czerwca 2014 r., C-557/12, Lex/el.
 3. Magdalena Matusiak-Frącczak, Glosa do wyroku TS z dnia 5 czerwca 2014 r., C-255/13, Lex/el.
 4. Bartosz Rodak, Glosa do decyzji ETPC z dnia 11 marca 2014 r., 47318/07, Lex/el.
 5. Małgorzata Sieradzka, Glosa do wyroku TS z dnia 29 marca 2012 r., C-599/10, Lex/el.
 6. Małgorzata Sieradzka, Glosa do wyroku TS z dnia 10 października 2013 r., C-336/12, Lex/el.
 7. Agnieszka Wesołowska, Glosa do wyroku TS z dnia 12 czerwca 2014 r., C-461/12, Lex/el.
 8. Weronika Wiśniewska, Glosa do wyroku TS z dnia 3 października 2013 r., C-109/12, Lex/el.


W bieżącej aktualizacji dołączono do programu akty prawne Unii Europejskiej w języku polskim, pochodzące z wszystkich oficjalnych Dzienników Urzędowych UE serii L (do numeru 216 z dnia 22 lipca 2014 r. włącznie) oraz z Dzienników Urzędowych UE serii C (do numeru 237 z dnia 22 lipca 2014 r. włącznie).

Zawartość programu w liczbach
LEX Prawo Europejskie zawiera obecnie:

 • orzeczenia luksemburskie: 17.173
 • orzeczenia strasburskie: 39.483
 • tezy z piśmiennictwa: 7.943
 • noty bibliograficzne: 14.678
 • komentarze: 92
 • monografie: 191
 • glosy: 2.220
 • wzory: 416