W programie LEX Prawo Europejskie udostępniliśmy przetłumaczony na język polski ujednolicony tekst Regulaminu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka obejmujący zmiany w akcie wprowadzone w ubiegłym roku.

Zmiany dotyczą przede wszystkim formy i treści skargi indywidualnej, a zatem ich treścią powinni być zainteresowani adwokaci i radcowie prawni oraz wszyscy Ci skarżący, którzy samodzielnie sporządzają skargę do Trybunału w Strasburgu.

Komentarz* Agnieszki Wesołowskiej, doradcy podatkowego i autorki prawie 200 publikacji z zakresu prawa podatkowego, ma na celu przedstawienie najważniejszych zmian i zasad opodatkowania akcyzą wyrobów gazowych obowiązujących od dnia 1 listopada 2013 r., a zmienionych ostatnio nowelą ustawy akcyzowej z dnia 24 lipca ubiegłego roku, mających zastosowanie do podmiotów działających na rynku gazowym jako sprzedawcy, nabywcy oraz podmioty używające takich wyrobów.

Komentarz jest trzecią zaktualizowaną wersją opracowania tej samej autorki, opublikowanego pierwotnie w 2013 roku, poszerzoną zwłaszcza o omówienie ostatnich zmian z lipca ubiegłego roku oraz o wiele bardzo interesujących najnowszych stanowisk organów podatkowych jak i wyroków sądów administracyjnych.

Autorka w opracowaniu dokonała szczegółowej analizy najważniejszych instytucji i definicji legalnych wprowadzonych do porządku prawnego w zakresie akcyzy na wyroby gazowe, przedstawiając w tym zakresie szereg aspektów praktycznych dla podmiotów uczestniczących w obrocie na rynku produktów gazowych. Dodatkowo opracowanie odnosi się do kwestii zgodności wprowadzonych przepisów z normami wynikającymi z przepisów prawa unijnego, w tym przede wszystkim Dyrektywy energetycznej. W publikacji omówiono również szereg interpretacji podatkowych, wyroków polskich sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które mogą być pomocne przy dokonywaniu wykładni i stosowaniu przedmiotowych przepisów.

Komentarz skierowany jest przede wszystkim do prawników specjalizujących się w prawie podatkowym oraz do podmiotów zajmujących się profesjonalnym obrotem wyrobami gazowymi. Publikacja przeznaczona jest dla spółek zajmujących się obrotem i pzesyłem wyrobów gazowych, spółek pośredniczących i rozliczających obrót, jak również dla podmiotów używających gazu, takich jak huty, fabryki, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. W końcu, opracowanie może być również pomocne dla pracowników organów podatkowych.

 

-----------------

* A. Wesołowska, Podatek akcyzowy. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawami z dnia 27 września 2013 r. i z dnia 24 lipca 2015 r., dotyczących opodatkowania wyrobów gazowych, LEX/el. 2016.

M.A. Nowicki -  były sędzia Europejskiej Komisji Praw Człowieka - dokonał wyboru najważniejszych ubiegłorocznych orzeczeń Trybunału w Strasburgu. Omówienia stanowią kontynuację zbiorów orzeczeń wydawanych przez nasze Wydawnictwo w formie książkowej od 2001 roku.

Przygotowane przez mec. Nowickiego omówienia orzeczeń zawierają najważniejsze tezy orzeczeń, przedstawienie stanu faktycznego oraz streszczenie uzasadnienia prawnego. W programie LEX omówienia są dostępne jako osobne publikacje powiązane z przedmiotowymi orzeczeniami Trybunału.

Wśród wybranych przez M.A. Nowickiego orzeczeń znaleźć można m.in. wyrok w sprawie Perincek przeciwko Szwajcarii (sygn. 27510/08) dotyczący skazania w tym kraju za zaprzeczanie ludobójstwa Ormian w Turcji w 1915 roku; wyrok w sprawie Pentikainen przeciwko Finlandii (sygn. 11882/10), w którym w grę wchodziło zatrzymanie dziennikarza podczas demonstracji i skazanie go za niepodporządkowanie się poleceniom policji oraz, zdaniem Autora, najciekawsze orzeczenie - w sprawie Delfi AS przeciwko Estonii (sygn. 64569/09), w którym przedmiotem rozważań Trybunału były granice odpowiedzialności portalu internetowego za zniesławiające komentarze jego czytelników.

W programie LEX Prawo Europejskie udostępniliśmy w ostatnim okresie ciekawe glosy dr. Waldemara Gontarskiego dotyczące trzech orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, w których sąd unijny zajmował się problemem kredytów walutowych, a które, zdaniem Autora sprzyjają zwłaszcza frankowiczom w ich sporach z bankami na tym właśnie tle.

W pierwszej z nich - glosie do wyroku w sprawie Kasler (sygn. C-26/13) - z orzeczenia, zdaniem Autora, wynika wniosek, że kredyty we frankach szwajcarskich obciążają praktycznie jednostronnie banki ryzykiem walutowym.

W drugiej z glos - do wyroku w sprawie Banif Plus Bank (sygn. C-312/14) - Autor analizuje podjęty przez sąd unijny wątek kredytów walutowych dotyczący powiązanych z nimi transakcji wymiany jako usług inwestycyjnych.

Wreszcie, trzecia z glos do wyroku w sprawie Genil 48 SL (sygn. C-604/11) ma wg Autora istotne znaczenie dla roszczeń przedsiębiorców, którym banki zaoferowały toksyczne opcje walutowe.

Publikacja* jest jedynym na polskim rynku prawniczym komentarzem dotyczącym aktualnie obowiązujących przepisów unijnych regulujących zasady pomocy de minimis. Komentarz zawiera szczegółowe wyjaśnienia odnoszące się do stosowania unijnego rozporządzenia de minimis w praktyce. Poza wyjaśnieniem przepisów rozporządzenia, w komentarzu opisane zostały również zasady udzielania w Polsce tego jednego z najbardziej rozpoznawanych rodzajów pomocy skierowanej do przedsiębiorców, przy czym uwzględnione zostały zarówno obowiązki po stronie beneficjentów, jak i organów udzielających pomocy.

Publikacją powinny być zainteresowani w szczególności beneficjenci pomocy publicznej, także tej, która udzielana jest z funduszy europejskich, pracownicy organów udzielających pomocy publicznej, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji odpowiedzialnych za prawidłowe stosowanie programów pomocy de minimis a także pracownicy naukowi i studenci zainteresowani prawem UE.

 

​-------------------

* M. Stasiak, A. Kaznowski, Komentarz do rozporządzenia nr 1407/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, LEX/el. 2016.