W kolejnym komentarzu praktycznym z zakresu unijnego prawa transportu drogowego i przewozowego* dr Renata Rychter, dyrektor Biura Prawnego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego, omawia wybrane uprawnienia pasażerów w transporcie drogowym, dotyczące odwołania lub opóźniania w wykonaniu usługi. Autorka wskazuje na zakres tych uprawnień, a także procedurę ich dochodzenia, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia właściwego dochodzenia praw pasażerów.

Opracowanie powinno zainteresować w szczególności firmy transportowe.

----------------------
* Renata Rychter, Ochrona praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym w przypadku odwołania lub opóźnienia usługi transportowej - uprawnienia wynikające z rozporządzenia UE nr 181/2011, LEX/el. 2016.

Słownik angielsko-francusko-polski Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, autorstwa M.A. Nowickiego, obejmuje zarówno język samej konwencji, jej protokołów i Regulaminu Trybunału jak i słownictwo typowe dla dziedzin, których najczęściej dotyczą skargi wnoszone do Strasburga. Część słownikowa uzupełniona jest objaśnieniami do wielu haseł, często z podaniem źródła występowania określonego słowa lub zwrotu.

Kolejne wydanie tego słownika opublikowane w 2017 r. w programach serii LEX zostało poszerzone o prawie 200 haseł i w sumie zawiera obecnie prawie 4 100 jednostek leksykalnych.

W ostatnim czasie w naszym programie ukazały się następujące komentarze praktyczne dotyczące unijnego prawa żywnościowego:

  • Łukasz Sokołowski, Nowe regulacje dotyczące wprowadzania tradycyjnej żywności z państw trzecich na rynek unijny, LEX/el. 2016

Komentarz odnosi się do nowej regulacji dotyczącej wprowadzania na rynek unijny żywności spożywanej tradycyjnie w państwach nienależących do Unii Europejskiej. Produkty te cieszą się coraz większym zainteresowaniem nie tylko wśród konsumentów, ale także podmiotów działających na rynku spożywczym, czego znakomitym przykładem są dostępne już w UE, zyskujące coraz większą popularność nasiona Chia czy sok z owoców noni.

  • Agnieszka Szymecka-Wesołowska, Deklaracja niezamierzonej obecności alergenów w środkach spożywczych - aspekty prawne i praktyczne, LEX/el. 2016

Komentarz omawia kwestię warunków i zasad zamieszczenia w oznakowaniu środków spożywczych informacji o niezamierzonej obecności substancji wywołujących alergie lub reakcje nietolerancji. Mowa tu o deklaracji: „Produkt może zawierać:....”. Kwestia ta nie została wprost uregulowana w przepisach, w związku z czym budzi różnego rodzaju wątpliwości zarówno po stronie producentów, jak i konsumentów.

Opracowania powinny zainteresować w szczególności firmy żywnościowe.

"Postępowanie w sprawie udzielenia licencji wspólnotowej na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych osób" to kolejny komentarz praktyczny z zakresu unijnego prawa transportu drogowego i przewozowego, autorstwa dr Renaty Rychter, dyrektor Biura Prawnego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. Tym razem Autorka omawia procedurę uzyskiwania licencji wspólnotowych, w tym wymogi, jakie musi spełnić przedsiębiorca zarówno w momencie ubiegania się o wydanie licencji, jak i w okresie jej posiadania, z uwzględnieniem przepisów krajowych i orzecznictwa sądów administracyjnych. Jednym z wątków podejmowanych w komentarzu są także rozbieżności w tej materii wynikające z przepisów krajowych innych wybranych państw Unii Europejskiej.

Opracowanie porusza również problematykę przenoszenia uprawnień z licencji wspólnotowych, a także potencjalnych sankcji, które mogą zostać nałożone na przedsiębiorcę, działającego w tzw. "szarej strefie", z uwagi na brak wymaganej licencji wspólnotowej.

Opracowanie powinno zainteresować w szczególności firmy transportowe.

Komentowane unijne rozporządzenie* określa warunki, po spełnieniu których Państwa Członkowskie UE mogą udzielać pomocy publicznej na realizację wybranych przedsięwzięć, bez konieczności ubiegania się o zgodę Komisji Europejskiej.

Ma ono istotne znaczenie dla Polski, ponieważ zasadniczą częścią pomocy publicznej przyznawanej w naszym kraju jest pomoc publiczna dopuszczalna na podstawie komentowanego rozporządzenia. Dotyczy to w zasadzie wszystkich przypadków udzielenia pomocy regionalnej (np. zwolnień podatkowych przyznawanych w specjalnych strefach ekonomicznych) oraz większości kategorii tzw. pomocy horyzontalnej (tj. przeznaczonej na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, ochronę środowiska – za wyjątkiem pomocy w formie bezpłatnego przydziału uprawnień do emisji dwutlenku węgla, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, zatrudnienie, szkolenia, jak również pomoc w formie finansowania ryzyka).

Komentarz powinien zainteresować podmioty udzielające pomocy regulowanej przez przedmiotowe rozporządzenie, w tym: marszałków województw, prezydentów, burmistrzów miast oraz wójtów gmin, starostów powiatowych, organy podatkowe a także rozmaitego rodzaju agencje i fundusze. Powinni się z nim również zapoznać beneficjenci pomocy przewidzianej w komentowanym akcie, np. przedsiębiorcy działający w sektorze wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej i paliw, przedsiębiorcy prowadzący działalność detektywistyczną i ochroniarską i korzystający w tym zakresie z usług osób niepełnosprawnych, producenci pojazdów samochodowych, nadawcy programów radiowo-telewizyjnych, czy przedsiębiorcy prowadzący działalność związaną ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów.

Ciekawym i wartościowym wprowadzeniem do treści zawartych w komentarzu jest wywiad z Autorami komentarza, który ukazał się na witrynie internetowej lex.pl.

----------------------
M. Stasiak, A. Kaznowski, Komentarz do rozporządzenia nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, LEX/el. 2016