Polecamy wywiad udzielony Redakcji LEX Prawo Europejskie przez mec. Lucynę Łuczak-Noworolnik, eksperta z zakresu informatyzacji administracji publicznej oraz wymiaru sprawiedliwości.

Rozmowa dotyczyła dostępnych już teraz w Polsce możliwości wysyłania przez internet za granicę pozwów i innych pism procesowych w ramach postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty i europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń.

Wywiad ukazał się na portalu www.lex.pl.

W ostatnim czasie w LEX Prawo Europejskie ukazały się trzy nowe komentarze praktyczne dotyczące unijnego prawa żywnościowego:

Agnieszka Szymecka-Wesołowska, O czym producent żywności może informować profesjonalistów (lekarzy, farmaceutów), LEX/el. 2017

Komentarz omawia kwestię możliwości i warunków przedstawiania przez producentów środków spożywczych informacji o ich właściwościach lekarzom, farmaceutom oraz innym profesjonalistom z zakresu ochrony zdrowia i zdrowego żywienia.

Agnieszka Szymecka-Wesołowska, Informowanie konsumentów o obecności glutenu bądź jego braku w składzie środków spożywczych - aspekty prawne i praktyczne., LEX/el. 2017

Komentarz omawia zasady i wytyczne stosowane w zakresie znakowania środków spożywczych informacją o obecności składnika alergennego, jakim jest gluten, oraz kwestie związane z możliwością informowania konsumentów o braku obecności tego składnika w żywności.

Krakowiak Joanna, Dobrowolne informacje o żywności na etykietach i w reklamie - wybrane aspekty praktyczne, LEX/el. 2017

Celem opracowania jest rozwianie różnych wątpliwości dotyczacych sposobu interpretowania zasad dotyczących dobrowolnego informowania o cechach produktów spożywczych umieszczanych na etykietach lub w reklamach żywności, zawartych w art. 36 i 37 rozporządzenia nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności i tego, w jakich przypadkach producenci żywności mogą bezpiecznie informować konsumentów np. o obecności danego składnika lub też o jego braku.

Opracowania powinny zainteresować w szczególności producentów żywności.​

Problem warunków prawnych stworzenia kopii zapasowej programu komputerowego i dopuszczalności jej odsprzedaży stał się przedmiotem glosy* do unijnego orzeczenia, która pojawiła się niedawno w LEX PE.

W glosie Autor podsumowuje dotychczasowe orzecznictwo Trybunału w zakresie wyczerpania prawa do dystrybucji kopii programów komputerowych i snuje rozważania nad ewentualnymi skutkami rozstrzygnięć sądu unijnego dla europejskiego prawa autorskiego.​

------------------------

* Piotr Wasilewski, Glosa do wyroku TS z dnia 12 października 2016 r., C-166/15, LEX/el. 2017

Program LEX Prawo Europejskie wzbogacono o dwa komentarze praktyczne dotyczące kwalifikacji wstępnej i szkoleń okresowych kierowców oraz trybu rozpatrywania skarg w zakresie ochrony praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym.

Pierwszy z komentarzy* opierając się na przepisach dyrektywy unijnej i prawa krajowego koncentruje się na zasadniczych zagadnieniach związanych z obowiązkiem kwalifikacji wstępnej i szkolenia okresowego kierowcy poprzez wskazanie katalogu kierowców objętych tym obowiązkiem, trybu przeprowadzania tego rodzaju doskonalenia zawodowego, jego minimalnych wymogów i sposobu jego potwierdzenia. Komentarz analizuje również kwestię odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązku uzyskania przez kierowcę wymaganej kwalifikacji wstępnej i okresowej przez kierowcę.

Drugi komentarz** koncentruje się na zagadnieniach związanych ze stosowaniem odpowiednich procedur wnoszenia skarg do przewoźników autobusowych i autokarowych oraz do organów administracji publicznej w razie nieuwzględnienia skargi, wniesionej do przewoźnika. Opracowanie wskazuje na sposób sporządzenia skargi, tryb i terminy jej wniesienia i rozpatrywania, podmioty uprawnione do ich rozpatrywania oraz sankcje administracyjne w przypadku naruszenia przepisów dotyczących rozpatrywania skarg.

---------------------------

* Renata Rychter, Kwalifikacja wstępna i szkolenie okresowe kierowców – implementacja dyrektywy unijnej nr 2003/59/WE w prawie krajowym, LEX/el. 2017

** Renata Rychter, Tryb rozpatrywania skarg w zakresie ochrony praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym (odpowiedzialność przewoźnika drogowego), LEX/el. 2017

Przepisy Konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, której sygnatariuszem jest m. in. Polska, dostarczają procedury nakazywania powrotu do kraju dzieci, które zostały z niego bezprawnie wywiezione np. przez jednego z rodziców wbrew woli drugiego uprawnionego rodzica.

Komentarz problemowy*, który trafia właśnie do programu, analizuje stosowanie przepisów Konwencji przez sądy polskie, w szczególności w zakresie odwoływania się do rozwiązań wyjątkowych uzasadniających odmowę nakazania powrotu dziecka do państwa pochodzenia, tj. do klauzul "narażenia dziecka na szkodę psychiczną, fizyczną albo stawiania dziecka w jakikolwiek inny sposób w sytuacji nie do zniesienia".

Opracowanie powinno zainteresować w szczególności sędziów oraz pełnomocników procesowych.

--------------------------

Rafał Wąworek, Stosowanie przez sądy rodzinne konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, LEX/el. 2017.