W LEX Prawo Europejskie ukazały się dwa nowe komentarze praktyczne dotyczące unijnego prawa żywnościowego:

  • Katarzyna Sokołowska, Łukasz Sokołowski, Informowanie o obecności alergenów w żywności – wybrane problemy praktyczne, LEX/el. 2017

Komentarz dotyczy praktycznych problemów znakowania obecności alergenów w żywności. Jest próbą wyjaśnienia często pojawiających się wątpliwości. Ich wyboru dokonano w oparciu o częstotliwość prowadzonych sporów i ważkość poruszanych kwestii. Obejmują one zagadnienia związane zarówno z dobrowolnym, jak i obowiązkowym informowaniem o obecności alergenów, a także charakterem prawnym wykazu substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji.

  • Katarzyna Jędrych, Obowiązek wskazania kraju bądź miejsca pochodzenia środka spożywczego - komentarz do art. 26 ust. 2 i 3 rozporządzenia 1169/2011, LEX/el. 2017

Komentarz omawia niektóre zagadnienia związane z obowiązkiem znakowania środków spożywczych informacją o kraju bądź miejscu pochodzenia na etykiecie środka spożywczego.

Komentarz dr. Adama Bartosiewicza, który wzbogacił zbiór komentarzy programu LEX Prawo Europejskie, odnosi się do zmian w dyrektywie VAT dotyczących sposobu objęcia podatkiem VAT bonów (kuponów, voucherów). Komentarz analizuje skutki podatkowe różnych rodzajów bonów na towary lub usługi związane z ich emisją, dystrybucją i realizacją zarówno w jednym państwie członkowskim UE, jak i podczas transakcji obejmujących większą liczbę państw członkowskich.

Publikacja została pomyślana jako komentarz do nowododanych przepisów dyrektywy VAT: art. 30a, art. 30b, art. 73a, art. 410a oraz art. 410b.

Komentarz oprócz analizy wymienionych nowych przepisów dyrektywy omawia również dotychczasowe podejście do zagadnień regulowanych przez przedmiotowe przepisy w polskim porządku prawnym oraz snuje rozważania na temat sposobu ich implementacji w prawie krajowym.

W sumie w programie LEX Prawo Europejskie znaleźć można w tej chwili 128 komentarzy do aktów prawnych.

Polecamy wywiad udzielony Redakcji LEX Prawo Europejskie przez dr. Waldemara Gontarskiego, dziekana Zamiejscowego Wydziału Prawa w Londynie i Zamiejscowego Wydziału Administracji w Brukseli Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie.

Rozmowa dotyczyła wpływu prawa UE, a zwłaszcza orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, na spór między bankami a ich klientami, którzy zaciągnęli kredyty we frankach. Ekspert odniósł się w niej między innymi do opracowanej przez siebie glosy* komentującej niedawny wyrok TS UE dotyczący klauzul abuzywnych w kredytach hipotecznych, która właśnie pojawiła się w programie LEX PE.

W rozmowie dr Waldemar Gontarski krytycznie odnosi się również do wyroków SN w sprawach dotyczących kredytów we frankach, które jego zdaniem są sprzeczne z prawem UE, ponieważ ograniczają negatywne dla banków skutki stwierdzenia abuzywności klauzul umów kredytowych.

Składający się z dwóch części wywiad ukazał się na portalu www.lex.pl: (zob.: Kredyty we frankach: prawo UE stoi po stronie kredytobiorców oraz Kredyty we frankach: SN wydaje wyroki sprzeczne z prawem UE).

--------------------------
* Waldemar Gontarski, Glosa do wyroku TS z dnia 21 grudnia 2016 r., C-154/15, C-307/15 i C-308/15, LEX/el. 2017

Zasób monografii w LEX PE został wzbogacony o publikację* zawierającą kompleksowe omówienie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym, zwanego eIDAS.

Przypomnijmy, że obowiązujące od 1 lipca 2016 r. rozporządzenie, które wprowadza wspólne standardy prawne i techniczne na jednolitym rynku cyfrowym Unii Europejskiej, stosuje się bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich UE.

Publikacja prezentuje główne założenia i zasady rozporządzenia eIDAS oraz prawne i techniczne aspekty zmian związane z jego wejściem w życie. W opracowaniu przedstawiono zagadnienia dotyczące identyfikacji elektronicznej, usług zaufania, dokumentów elektronicznych, zaawansowanych i kwalifikowanych podpisów i pieczęci elektronicznych, elektronicznych znaczników czasu, usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i ich skutków prawnych.

Omówiono w niej również polską ustawę o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz zmiany w prawie cywilnym i administracyjnym, związane m.in. z nową definicją dokumentu, formą dokumentową i elektroniczną, bankowymi środkami identyfikacji elektronicznej w odniesieniu do profilu zaufanego, a także stosowaniem podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Opracowanie skierowane jest do szerokiego grona odbiorców, w tym: urzędników administracji publicznej, przedsiębiorców, prawników, kadry zarządzającej, pracowników banków oraz branży IT, lekarzy, pracowników naukowych, a także studentów nauk ścisłych i humanistycznych.

W sumie biblioteka książek LEX PE liczy już sobie 235 pozycji.

--------------------------

* Magdalena Marucha-Jaworska, Rozporządzenie eIDAS. Zagadnienia prawne i techniczne, Wolters Kluwer 2017

Polecamy wywiad udzielony przez Rafała Bujalskiego, wydawcę LEX Prawo Europejskie, portalowi lex.pl.

Rozmowa dotyczyła wywiązywania się przez Państwo polskie z zadania upubliczniania dorobku orzeczniczego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w języku polskim.

Wywiad można przeczytać TUTAJ.