LEX Ochrona Zdrowia

Aktualizacja SIERPIEŃ 2013

Z przyjemnością informujemy, że wraz z sierpniową aktualizacją Lex Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 26 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 71 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 19 pism urzędowych oraz dodaliśmy 193 bieżące newsy z rynku ochrony zdrowia. W sierpniowej aktualizacji gorąco polecamy kolejne materiały poświęcone zagadnieniom związanym z postępowaniem w przypadku podejrzenia błędów lekarskich (komentarz mec. Karola Kolankiewicza Zarzut popełnienia błędu w sztuce lekarskiej - postępowanie z zakresu odpowiedzialności zawodowej oraz Zarzut popełnienia błędu w sztuce lekarskiej - zasady postępowania. Część karna) oraz materiały dotyczące przekształceń podmiotów lezniczych (mec. komentarz Macieja Łokaja Proces przekształcenia a kryterium wypłacalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej). Zwróciliśmy także uwagę na zmiany jakie zaszły w postępowaniach z zakresu odpowiedzialności zawodów medycznych w związku ze zmianami ustawy o izbach lekarskich (komentarz mec. Karola Kolankiewicza Zmiany w postępowaniach z zakresu odpowiedzialności zawodowej zawodów medycznych). Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów wykonawczych do ustawy o działalności leczniczej, śledzimy zmiany w ustawie o refundacji leków oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące kontraktowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy każde zdjęcie rtg wykonane dla pacjentów szpitala i pacjentów ambulatoryjnych musi być opisane przez lekarza radiologa?
2. Jaki jest okres przedawnienia opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi w przypadku, gdy dokumentację udostępnił szpital?
3. Czy możliwa jest prywatyzacja podmiotu leczniczy niebędącego przedsiębiorcą (likwidacja dawnego SP ZOZ-u i przejęcie jego zobowiązań przez spółkę z o.o. utworzoną przez pracowników), który otrzymał dotację ze środków unijnych?
4. Czy z lekarzem dentystą zatrudnionym na umowę o pracę w ramach kontraktu z NFZ można zawrzeć umowę na wynajem gabinetu stomatologicznego?
5. Czy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego może wystawić zaświadczenie o stanie zdrowia do celów rentowych (druk N9) w ramach wizyty komercyjnej?
6. Kto po śmierci właściciela podmiotu leczniczego będącego przedsiębiorcą odpowiada za zgromadzoną dotychczas dokumentację medyczną?
7. Czy inspekcja sanitarna, może wymagać przeglądu technicznego urządzeń elektrycznych w przychodni POZ?
8. Czy podmiot tworzący ma prawo żądać od SP ZOZ-u informacji dotyczących zobowiązań wymagalnych?
9. Czy pielęgniarka POZ może na zlecenie lekarskie zrobić badanie krzywej cukrowej w domu pacjenta?
10. Czy świadczeniodawca ma obowiązek udzielić świadczenia z zakresu AOS (okulistyka) w domu pacjenta?

 

 
Aktualizacja LIPIEC 2013

Z przyjemnością informujemy, że wraz z lipcową aktualizacją LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 15 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 45 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 13 pism urzędowych oraz dodaliśmy 127 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia. W lipcowej aktualizacji gorąco polecamy materiały poświęcone zagadnieniom związanym z procesem przekształceń Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (komentarze mec. Macieja Łokaja Skutki procesu przekształcenia dla nieruchomości znajdujących się w posiadaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe – krok po kroku). Szczególnie polecamy także materiały odnoszące się do problematyki postępowania w przypadku podejrzenia błędów lekarskich (komentarz mec. Karola Kolankiewicza Zarzut popełnienia błędu w sztuce lekarskiej - część cywilna) oraz ochrony danych osobowych w procesie udzielania świadczeń (komentarz Artura Paszkowskiego Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej a ochrona danych osobowych na przykładach).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów wykonawczych do ustawy o działalności leczniczej, śledzimy zmiany w ustawie o refundacji leków oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące kontraktowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Kto wyznacza trasę dojazdową dla karetki pogotowia do wezwania do poszkodowanego?
2. Czy pielęgniarka/położna może posługiwać się na pieczątkach i identyfikatorach tytułem zawodowym innym niż w zakresie pielęgniarstwa lub położnictwa?
3. Czy lekarz będący kierownikiem POZ, może zawrzeć umowę cywilnoprawną na dyżury w ramach ambulatoryjnej opieki całodobowej, na którą kontrakt z NFZ ma podpisany szpital?
4. Jakie przepisy należy uwzględnić w przypadku przetwarzania danych osobowych sensytywnych w "chmurze"?
5. Czy szpital będący spółką (należącą do starostwa powiatowego) winien i ma prawo wydawać kopie dokumentacji medycznej po zlikwidowanym SP ZOZ-ie?
6. Czy położna izby przyjęć może wpisać do dokumentacji medycznej grupę krwi (i autoryzować ten wpis grupy)?
7. Czy przedsiębiorca będący osobą fizyczną i mający kontrakt z NFZ może być wspólnikiem spółki cywilnej, która przystępuje do konkursu ofert na ten sam rodzaj świadczeń?
8. Czy w regulaminie organizacyjnym można zawrzeć zapis, zgodnie z którym gdy pacjent nie będzie stosował się do zapisów regulaminu (np. zgłosi się na zabiegi pod wpływem alkoholu), wówczas podmiot leczniczy jest uprawniony do odmowy udzielenia świadczenia?
9. Czy pielęgniarka szkolna może cewnikować chłopców?
10. Czy apteka może sprzedawać czasopisma o tematyce zdrowotnej?

 
Aktualizacja Czerwiec 2013

Z przyjemnością informujemy, że wraz z czerwcową aktualizacją LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 17 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 60 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 16 pism urzędowych oraz dodaliśmy 135 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia. W czerwcowej aktualizacji gorąco polecamy materiały poświęcone zagadnieniom związanym z planowaną reformą NFZ i jej konsekwencjami dla świadczeniodawców oraz dla pacjentów (komentarz Agnieszki Sieńko Swoboda działalności gospodarczej w świetle założeń reformy systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego). Szczególnie polecamy także materiały odnoszące się do dokumentacji medycznej (komentarz Katarzyny Fortak-Karasińskiej i Marty Bogusiak Oznaczenie podmiotów i osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej na dokumentacji medycznej i receptach lekarskich) oraz do nowych obowiązków nakładanych na podmioty lecznicze (komentarz Katarzyny Fortak-Karasińskiej i Anny Podciechowskiej Obowiązki podmiotów leczniczych nałożone przez rozporządzenia SIM).


Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów wykonawczych do ustawy o działalności leczniczej, śledzimy zmiany w ustawie o refundacji leków oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące kontraktowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.


W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy pacjentom na SOR-ze należy zakładać karty statystyczne leczenia szpitalnego MZ/SZp-11?
2. Czy w sytuacji zaprzestania wspólnej działalności apteki przez wspólników spółki cywilnej, na rzecz działalności prowadzonej przez jedną osobę, należy wystąpić o cofnięcie dotychczasowego zezwolenia na prowadzenie apteki?
3. Czy lekarz na umowie rezydenckiej odbywający równocześnie studia doktoranckie w uczelni medycznej, może w ramach zawartej umowy o pracę realizować zadania dydaktyczne i badawcze?
4. Kto jest upoważniony do przyjęcia niezapowiedzianej kontroli NFZ?
5. Czy wypłata premii uznaniowej dla pracowników SP ZOZ-u będzie korzystała ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych?
6. Czy istnieje prawny obowiązek dla szpitala, w którym wykonano operację do wykonania wizyt poszpitalnych związanych z wykonanym zabiegiem?
7. Czy pracownicy sanepidu podczas kontroli w przychodni lub gabinecie lekarskim mają prawo kontrolować terminy ważności będących w zakładzie: leków, szczepionek, płynów infuzyjnych, płynów dezynfekcyjnych, sprzętu medycznego?
8. Czy można udostępnić dokumentację medyczną Policji na podstawie wniosku przesłanego faksem?
9. W jaki sposób podmiot leczniczy powinien przygotować się do obsługi klienta komercyjnego w sytuacji gdy świadczy również usługi w ramach NFZ?

 
Aktualizacja MAJ 2013

Z przyjemnością informujemy, że wraz z majową aktualizacją LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 15 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 46 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 14 pism urzędowych oraz dodaliśmy 137 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W majowej aktualizacji gorąco polecamy materiały poświęcone bieżącym problemom i interpretacjom ustawy o działalności leczniczej uwzględniając jej nowelizację z 14 czerwca 2012 r. W tym miesiącu sporo uwagi poświęciliśmy również zagadnieniom związanym z planowaną reformą NFZ i jej konsekwencjami dla świadczeniodawców i dla pacjentów (komentarz Agnieszki Sieńko Prawo wyboru świadczeniodawcy a reforma decentralizacyjna NFZ). Szczególnie polecamy również materiały odnoszące się do praktycznych aspektów wykonywania zawodu lekarza (komentarz Katarzyny Lenczowskiej-Soboń Kiedy lekarz zobowiązany jest do zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa? - praktyczny poradnik ).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ (min. komentarz Artura Paszkowskiego Projekt zmian w zarządzeniu Prezesa NFZ - kryteria oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej) pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów wykonawczych do ustawy o działalności leczniczej, śledzimy zmiany w ustawie o refundacji leków oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące kontraktowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy pracownik inspekcji sanitarnej ma prawo wglądu do dokumentacji medycznej prowadząc dochodzenie lub wywiad epidemiologiczny dotyczący choroby zakaźnej nieobjętej szczepieniami?
2. Czy podmioty lecznicze będące przedsiębiorcami są zobowiązane do prowadzenia stron BIP?
3. Czy 3-miesięczny wolontariat odbyty po 5-letniej przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki uznawany jest jako kontynuacja wykonywania zawodu pielęgniarki?
4. Czy do nadwykonań wynegocjowanych z NFZ w 2013 r. za lata ubiegłe stosuje się art. 2 ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej?
5. Czy lekarz może wypisać receptę dla męża, jeżeli po receptę zgłasza się żona pacjenta?
6. Czy lekarz wykonujący zawód w podmiocie leczniczym w formie praktyki zawodowej ma prawo do wystawiania recept na leki refundowane?
7. Czy lekarz może zadeklarować chęć podjęcia pracy u trzech świadczeniodawców startujących do konkursu na nocną i świąteczną opiekę zdrowotną?
8. Czy istnieje możliwość odmowy przyjęcia deklaracji pacjenta ze względu na odległość miejsca zamieszkania pacjenta od przychodni (w aspekcie wykonywania wizyt domowych w przyszłości)?
9. Kto musi wyrazić zgodę na urlop dyrektora SP ZOZ-u?
10. Czy pracownik medyczny ma prawo podczas udzielania świadczeń medycznych legitymować pacjenta w celu potwierdzenia jego tożsamości?

 

 
Aktualizacja KWIECIEŃ 2013

Z przyjemnością informujemy, że wraz z kwietniową aktualizacją LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 15 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 50 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 16 pism urzędowych oraz dodaliśmy 158 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W kwietniowej aktualizacji gorąco polecamy materiały poświęcone bieżącym problemom i interpretacjom ustawy o działalności leczniczej uwzględniając jej nowelizację z 14 czerwca 2012 r. Sugerując się pytaniami zadawanymi przez naszych Klientów, zwróciliśmy uwage na problematykę udzielania informacji publicznej przez pdmioty lecznicze (komentarz Macieja Łokaja Udostępnianie informacji publicznej w praktyce podmiotów leczniczych). Polecamy również materiały dotyczące wciąż aktualnego problemu przekształceń SP ZOZ- ów (komentarz Izabeli Klisowskiej Spółki pracownicze w przekształceniach SP ZOZ-u).
Warto zwrócić również uwagę na komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów wykonawczych do ustawy o działalności leczniczej, śledzimy zmiany w ustawie o refundacji leków oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące kontraktowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy SP ZOZ jest zobowiązany do korzystania z platformy ePUAP?
2. Czy lekarz przebywający na urlopie w związku ze stażem specjalizacyjnym może pełnić dyżury medyczne?
3. Jakie czynności może wykonywać w aptece technik farmacji przyjęty na staż?
4. Na jakie pytania pogotowie powinno odpowiedzieć w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej?
5. Czy skierowanie osoby do ZOL na podstawie decyzji z grudnia 2010 r. na stałe zachowuje swą ważność pomimo wejścia w życie w dniu 1 lipca 2012 r. nowego rozporządzenia?
6. Czy papierową dokumentację medyczną, która została odwzorowana cyfrowo można wydać wszystkim pacjentom czy tylko tym, którzy tego sobie zażyczyli?
7. Czy zgoda podmiotu tworzącego na dodatkowe zatrudnienie kierownika podmiotu leczniczego może być zgodą blankietową?
8. Kiedy należy wystawić fakturę za nadwykonania w przypadku zawarcia aneksu do umowy między SP ZOZ-em a NFZ?
9. Czy sąd lekarski może udzielić informacji dziennikarzowi o toczącym się postępowaniu z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarza?
10. Czy pielęgniarka operacyjna ma uprawnienia do uczestniczenia w czasie zabiegu operacyjnego jako asysta operatora?

 

 

 
Aktualizacja MARZEC 2013

Z przyjemnością informujemy, że wraz z marcową aktualizacją LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 11 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 58 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 19 pism urzędowych oraz dodaliśmy 173 bieżące newsy z rynku ochrony zdrowia.
W marcowej aktualizacji gorąco polecamy materiały poświęcone bieżącym problemom i interpretacjom ustawy o działalności leczniczej uwzględniając jej nowelizację z 14 czerwca 2012 r. Sporo uwagi poświęciliśmy w tym miesiącu zagadnieniom związanym ze zmianami w potwierdzaniu uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (komentarz Artura Paszkowskiego Praktyczne problemy przy korzystaniu z eWUŚ), a także planowanym zmianom w Narodowym Funduszu Zdrowia (komentarza Artura Paszkowskiego Założenia reformy NFZ). Polecamy również materiały dotyczące wyrażania zgody przez pacjenta na ingerencję medyczną (komentarz Katarzyny Lenczowskiej - Soboń Zgoda pacjenta na zabiegi medycyny estetycznej).
Warto zwrócić również uwagę na  komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów wykonawczych do ustawy o działalności leczniczej, śledzimy zmiany w ustawie o refundacji leków oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące kontraktowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.


W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy pogotowie SP ZOZ-u ma obowiązek udostępnić przyjęcie zgłoszenia przez dyspozytora (nagranie rozmowy telefonicznej) pacjentowi, który wezwał pogotowie?
2. Jak należy ustalać minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek w przypadku domowej opieki pielęgniarskiej i domowej opieki paliatywnej?
3. Jak prawidłowo oznaczać dokumentację medyczną (w tym recepty) w związku z nowelizacją rozporządzeń w sprawie dokumentacji medycznej i recept?
4. Czy lekarz zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy może pełnić dyżur medyczny?
5. Czy pacjent, który doznał urazu może udać się bezpośrednio do poradni chirurgicznej, urazowo-ortopedycznej, czy musi wcześniej udać się do lekarza POZ celem uzyskania skierowania?
6. Czy organ tworzący SP ZOZ-u może zawrzeć umowę na zarządzanie SP ZOZ-em (kontrakt menedżerski) z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie m.in. zarządzania placówkami służby zdrowia?
7. Czy w ramach jednej opłaty za zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki można dokonać modyfikacji kilku danych?
8. Jak należy postępować z resztką niewykorzystanego leku w zawiesinie np. antybiotyku, do jakiego odpadu należy go zaliczyć?
9. Czy przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego może być zlokalizowane w więcej niż jednym adresie?
10. Czy należy dokonać podwyżek pracownikom z tytułu wzrostu kontraktu z NFZ za 2012 r. (możliwość wyliczenia wzrostu jest możliwa dopiero po 15 lutego 2013 r.), mimo że stosowne przepisy obowiązywały do 31 grudnia 2012 r.?

 

 

 
Aktualizacja LUTY 2013

Z przyjemnością informujemy, że wraz z lutową aktualizacją LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 32 nowe komentarze praktyczne, udzieliliśmy odpowiedzi na 37 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 19 pism urzędowych oraz dodaliśmy 132 bieżące newsy z rynku ochrony zdrowia.
W lutowej aktualizacji gorąco polecamy materiały poświęcone bieżącym problemom i interpretacjom ustawy o działalności leczniczej uwzględniając jej nowelizację z 14 czerwca 2012 r. Sporo uwagi poświęciliśmy w tym miesiącu także zagadnieniom związanym z prowadzeniem i działalnością laboratorium diagnostycznego (komentarz Macieja Łokaja Zasady postępowania kontrolnego prowadzonego w laboratoriach diagnostycznych przez samorząd zawodowy diagnostów laboratoryjnych). Szczególnie polecamy również materiały omawiające nadchodzące zmiany w prawie (min. komentarz Artura Paszkowskiego pt. Zmiany w zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe)). Nowością są komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów wykonawczych do ustawy o działalności leczniczej, śledzimy zmiany w ustawie o refundacji leków oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące kontraktowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Od kiedy podmiot wykonujący działalność leczniczą ma obowiązek posiadania kasy rejestrującej?
2. Czy wyniki badań laboratoryjnych np. morfologia krwi, opatrzone zeskanowaną pieczątką i zeskanowanym podpisem są prawidłowo autoryzowane?
3. Czy pielęgniarka może podawać leki do przestrzeni zewnątrzoponowej (ZOP)?
4. Jak należy rozliczać czas pracy w sytuacji gdy pracownik pełni dyżur w domu?
5. Czy i w jakiej formie SP ZOZ musi uzyskać akceptację podmiotu tworzącego na udzielanie świadczeń komercyjnych?
6. Czy lekarz POZ mający kontrakt z NFZ musi mieć w harmonogramie wizyty domowe codziennie?
7. Czy szpital uzdrowiskowy musi posiadać punkt biblioteczny?
8. Czy w podmiocie wykonującym działalność leczniczą należy prowadzić ewidencję recept na leki o kategorii dostępności Rpw?
9. Czy grupowa praktyka lekarska może być wykonywana w pomieszczeniach podmiotu leczniczego?
10. Jak przekształcenie oddziału w SP ZOZ-ie wpływa na stosunek pracy zatrudnionych w nim pielęgniarek?

 

 

 
Aktualizacja STYCZEŃ 2013

Z przyjemnością informujemy, że wraz ze styczniową aktualizacją Lex Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 25 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 51 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 16 pism urzędowych oraz dodaliśmy 102 bieżące newsy z rynku ochrony zdrowia.
W styczniowej aktualizacji gorąco polecamy materiały poświęcone bieżącym problemom i interpretacjom ustawy o działalności leczniczej uwzględniając jej nowelizację z 14 czerwca 2012 r. Sporo uwagi poświęciliśmy w tym miesiącu także zagadnieniom związanym z prowadzeniem i działalnością laboratorium diagnostycznego (komentarz dr Małgorzaty Paszkowskiej pt. Nadzór i kontrola laboratorium diagnostycznego oraz komentarz Macieja Łokaja pt. Specyfika umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej). Szczególnie polecamy również materiały omawiające nadchodzące zmiany w prawie (min. komentarz Artura Paszkowskiego pt. Zmiany od 1 stycznia 2013 r. w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) . Nowością są komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów wykonawczych do ustawy o działalności leczniczej, śledzimy zmiany w ustawie o refundacji leków oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące kontraktowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.


W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy identyfikowanie pacjenta numerem księgi głównej oraz nazwą oddziału spełnia wymagania art. 36 ustawy o działalności leczniczej oraz rozporządzenia wykonawczego wydanego na tej podstawie?
2. Od kiedy SP ZOZ powinien posługiwać się nową nazwą wynikającą ze zmiany statutu?
3. Czy gabinety lekarskie, które w godzinach dopołudniowych są wykorzystywane na potrzeby przychodni POZ po południu mogą być wynajmowane dla celów indywidualnych praktyk lekarskich?
4. Czy w układzie zbiorowym pracy można zawrzeć zapis, iż lekarze rezydenci są pracownikami wyłączonymi z prawa do dodatku stażowego, naukowego i za godziny nocne i świąteczne określonego w układzie zbiorowym?
5. Czy pielęgniarka wiedząc, iż nie ma kompetencji do wykonywania pewnych czynności zawodowych ma obowiązek je wykonać, jeśli otrzyma pisemne polecenie ordynatora?
6. Czy SP ZOZ może założyć fundację?
7. Co należy zrobić, gdy pacjent w wieku 16-18 lat nie zgadza się na udostępnienie dokumentacji medycznej osobie trzeciej, a opiekun prawny (rodzic) chce to uczynić?
8. Czy od 1 stycznia 2013 r. wszystkie prywatne gabinety lekarskie prowadzące sprzedaż usług na rzecz osób fizycznych muszą posiadać kasy fiskalne?
9. Czy informacje wystawione przez lekarza z prywatnego gabinetu nieposiadającego umowy z NFZ są wystarczające do objęcia pacjenta opieką w publicznym zakładzie?
10. Czy położna z 25-letnim stażem pracy pracująca dotychczas w przychodni może pracować w gabinecie zabiegowym chirurgicznym, laryngologicznym, reumatologicznym, dermatologicznym, punkcie pobrań oraz w gabinecie zabiegowym ogólnym?

 
Aktualizacja GRUDZIEŃ 2012

Z przyjemnością informujemy, że wraz z grudniową aktualizacją Lex Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 26 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 48 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 15 pism urzędowych oraz dodaliśmy 160 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W grudniowej aktualizacji gorąco polecamy materiały poświęcone bieżącym problemom i interpretacjom ustawy o działalności leczniczej uwzględniając jej nowelizację z 14 czerwca 2012 r. Sporo uwagi poświęciliśmy także zagadnieniom związanym z prowadzeniem i działalnością laboratorium diagnostycznego (komentarze dr Małgorzaty Paszkowskiej pt. Status prawny medycznego laboratorium diagnostycznego oraz Kwalifikacje i kompetencje kierownika medycznego laboratorium diagnostycznego) oraz działalnością aptek (komentarze dr Dobrawy Biadun Wymagania fachowe i sanitarne aptek oraz Czas pracy aptek ogólnodostępnych). Szczególnie polecamy również materiały omawiające nadchodzące zmiany w prawie. Nowością są komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów wykonawczych do ustawy o działalności leczniczej, śledzimy zmiany w ustawie o refundacji leków oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące kontraktowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
 1. Czy podmiot leczniczy jest zobowiązany do zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej na rzecz swojego oddziału terenowego znajdującego się w innym mieście?
2. Czy nowa apteka może w prasie lokalnej lub na plakatach na słupach informacyjnych w mieście poinformować o otwarciu apteki, podając nazwę, adres i godziny otwarcia?
3. Komu należy udostępnić całą dokumentację medyczną pacjenta w sytuacji dwukrotnej hospitalizacji, podczas których pacjent upoważnił do dostępu do dokumentacji różne osoby?
4. W jaki sposób podmiot leczniczy chcący udzielić zamówienia na świadczenia zdrowotne na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej powinien "grupować" te świadczenia?
5. Czy obniżając wymiar czasu pracy z uwagi na święto przypadające w dniu wolnym od pracy należy wziąć pod uwagę zróżnicowanie czasu pracy dla poszczególnych pracowników wynikające z ustawy o działalności leczniczej?
6. Czy NFZ zrefunduje zakup nowej pompy insulinowej dla świadczeniobiorcy, który wcześniej korzystał z pompy otrzymanej od WOŚP?
7. Czy położna środowiskowa (POZ) może zdjąć szwy po porodzie w domu pacjentki?
8. Czy zgodnie z określeniem użytym w art. 2 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej za osobę wykonującą zawód medyczny możemy uznać osobę wykonującą zawód (czynności) opiekuna medycznego?
9. Czy organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej są obowiązane do informowania o zamiarze kontroli w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej według przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej?
10. Czy Ministerstwo Zdrowia ma prawo na podstawie własnej decyzji (od dnia 1 stycznia 2013 r.) zaprzestać finansowania kosztów odpisu na fundusz socjalny dla lekarzy rezydentów?

 

 
Aktualizacja LISTOPAD 2012

Z przyjemnością informujemy, że wraz z listopadową aktualizacją LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 19 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 73 nowe pytania, a także opublikowaliśmy 19 pism urzędowych oraz dodaliśmy 163 bieżące newsy z rynku ochrony zdrowia.
W listopadowej aktualizacji gorąco polecamy materiały poświęcone bieżącym problemom i interpretacjom z zakresu ustawy o działalności leczniczej uwzględniając jej nowelizację z 14 czerwca 2012 r. (komentarz Macieja Łokaja i Mirosława Narolskiego pt.: Umowa, statut i regulamin organizacyjny w podmiotach leczniczych). Sporo uwagi poświęciliśmy praktycznym zagadnieniom funkcjonowania indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich (komentarz Katarzyny Fortak- Karasińskiej pt.: Prawa pacjenta a prawa i obowiązki przychodni i indywidualnych praktyk lekarskich) oraz praktycznym aspektom działalności aptek (komentarz Mariusza Kondrata Zasady wytwarzania leków w aptece ogólnodostępnej oaz Utworzenie apteki - założyciele i zezwolenie).
Polecamy również publikację odnoszącą się do problemu stałości projektów w związku z sytuacją własnościową podmiotów leczniczych- komentarz Izabeli Klisowskiej pt.: Przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej a dotacje unijne.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów wykonawczych do ustawy o działalności leczniczej oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące kontraktowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy pogotowie ratunkowe SP ZOZ-u ma obowiązek udostępnić dziennikarzowi telewizji lub prasy zarejestrowane na nośniku elektronicznym przyjęcie wezwania przez dyspozytora medycznego?
2. W jaki sposób (zasady wystawiania faktur) należy rozliczać się z NFZ za wykonane świadczenia ponadlimitowe?
3. Czy poradnia POZ może sprzedawać pacjentom szczepionki zalecane?
4. Czy można zawrzeć ze szpitalem umowę darowizny na lek refundowany przez NFZ i jakie zabezpieczenia winna ona uwzględniać?
5. Jakie okresy stanowią przerwę w wykonywaniu zawodu pielęgniarki?
6. Jakie zezwolenia i dokumenty są wymagane do uruchomienia kriokomory?
7. Jak obecnie wygląda procedura zmniejszenia liczby łóżek w oddziale SP ZOZ-u?
8. Jakie kwalifikacje powinien posiadać personel pobierający krew pępowinową w powiatowym szpitalu w celu przekazania jej następnie przez rodziców do banku komórek macierzystych?
9. Czy szpital może obciążyć kosztami hospitalizacji rodzinę pacjenta (żonę, dzieci, rodziców), którego stan zdrowia nie wymaga dalszego udzielania stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych?
10. Czy szpital jednodniowy musi w swojej strukturze posiadać aptekę/punkt apteczny?

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 4