LEX Ochrona Zdrowia

Aktualizacja LUTY 2013

Z przyjemnością informujemy, że wraz z lutową aktualizacją LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 32 nowe komentarze praktyczne, udzieliliśmy odpowiedzi na 37 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 19 pism urzędowych oraz dodaliśmy 132 bieżące newsy z rynku ochrony zdrowia.
W lutowej aktualizacji gorąco polecamy materiały poświęcone bieżącym problemom i interpretacjom ustawy o działalności leczniczej uwzględniając jej nowelizację z 14 czerwca 2012 r. Sporo uwagi poświęciliśmy w tym miesiącu także zagadnieniom związanym z prowadzeniem i działalnością laboratorium diagnostycznego (komentarz Macieja Łokaja Zasady postępowania kontrolnego prowadzonego w laboratoriach diagnostycznych przez samorząd zawodowy diagnostów laboratoryjnych). Szczególnie polecamy również materiały omawiające nadchodzące zmiany w prawie (min. komentarz Artura Paszkowskiego pt. Zmiany w zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe)). Nowością są komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów wykonawczych do ustawy o działalności leczniczej, śledzimy zmiany w ustawie o refundacji leków oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące kontraktowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Od kiedy podmiot wykonujący działalność leczniczą ma obowiązek posiadania kasy rejestrującej?
2. Czy wyniki badań laboratoryjnych np. morfologia krwi, opatrzone zeskanowaną pieczątką i zeskanowanym podpisem są prawidłowo autoryzowane?
3. Czy pielęgniarka może podawać leki do przestrzeni zewnątrzoponowej (ZOP)?
4. Jak należy rozliczać czas pracy w sytuacji gdy pracownik pełni dyżur w domu?
5. Czy i w jakiej formie SP ZOZ musi uzyskać akceptację podmiotu tworzącego na udzielanie świadczeń komercyjnych?
6. Czy lekarz POZ mający kontrakt z NFZ musi mieć w harmonogramie wizyty domowe codziennie?
7. Czy szpital uzdrowiskowy musi posiadać punkt biblioteczny?
8. Czy w podmiocie wykonującym działalność leczniczą należy prowadzić ewidencję recept na leki o kategorii dostępności Rpw?
9. Czy grupowa praktyka lekarska może być wykonywana w pomieszczeniach podmiotu leczniczego?
10. Jak przekształcenie oddziału w SP ZOZ-ie wpływa na stosunek pracy zatrudnionych w nim pielęgniarek?

 

 

 
Aktualizacja STYCZEŃ 2013

Z przyjemnością informujemy, że wraz ze styczniową aktualizacją Lex Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 25 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 51 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 16 pism urzędowych oraz dodaliśmy 102 bieżące newsy z rynku ochrony zdrowia.
W styczniowej aktualizacji gorąco polecamy materiały poświęcone bieżącym problemom i interpretacjom ustawy o działalności leczniczej uwzględniając jej nowelizację z 14 czerwca 2012 r. Sporo uwagi poświęciliśmy w tym miesiącu także zagadnieniom związanym z prowadzeniem i działalnością laboratorium diagnostycznego (komentarz dr Małgorzaty Paszkowskiej pt. Nadzór i kontrola laboratorium diagnostycznego oraz komentarz Macieja Łokaja pt. Specyfika umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej). Szczególnie polecamy również materiały omawiające nadchodzące zmiany w prawie (min. komentarz Artura Paszkowskiego pt. Zmiany od 1 stycznia 2013 r. w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) . Nowością są komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów wykonawczych do ustawy o działalności leczniczej, śledzimy zmiany w ustawie o refundacji leków oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące kontraktowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.


W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy identyfikowanie pacjenta numerem księgi głównej oraz nazwą oddziału spełnia wymagania art. 36 ustawy o działalności leczniczej oraz rozporządzenia wykonawczego wydanego na tej podstawie?
2. Od kiedy SP ZOZ powinien posługiwać się nową nazwą wynikającą ze zmiany statutu?
3. Czy gabinety lekarskie, które w godzinach dopołudniowych są wykorzystywane na potrzeby przychodni POZ po południu mogą być wynajmowane dla celów indywidualnych praktyk lekarskich?
4. Czy w układzie zbiorowym pracy można zawrzeć zapis, iż lekarze rezydenci są pracownikami wyłączonymi z prawa do dodatku stażowego, naukowego i za godziny nocne i świąteczne określonego w układzie zbiorowym?
5. Czy pielęgniarka wiedząc, iż nie ma kompetencji do wykonywania pewnych czynności zawodowych ma obowiązek je wykonać, jeśli otrzyma pisemne polecenie ordynatora?
6. Czy SP ZOZ może założyć fundację?
7. Co należy zrobić, gdy pacjent w wieku 16-18 lat nie zgadza się na udostępnienie dokumentacji medycznej osobie trzeciej, a opiekun prawny (rodzic) chce to uczynić?
8. Czy od 1 stycznia 2013 r. wszystkie prywatne gabinety lekarskie prowadzące sprzedaż usług na rzecz osób fizycznych muszą posiadać kasy fiskalne?
9. Czy informacje wystawione przez lekarza z prywatnego gabinetu nieposiadającego umowy z NFZ są wystarczające do objęcia pacjenta opieką w publicznym zakładzie?
10. Czy położna z 25-letnim stażem pracy pracująca dotychczas w przychodni może pracować w gabinecie zabiegowym chirurgicznym, laryngologicznym, reumatologicznym, dermatologicznym, punkcie pobrań oraz w gabinecie zabiegowym ogólnym?

 
Aktualizacja GRUDZIEŃ 2012

Z przyjemnością informujemy, że wraz z grudniową aktualizacją Lex Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 26 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 48 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 15 pism urzędowych oraz dodaliśmy 160 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W grudniowej aktualizacji gorąco polecamy materiały poświęcone bieżącym problemom i interpretacjom ustawy o działalności leczniczej uwzględniając jej nowelizację z 14 czerwca 2012 r. Sporo uwagi poświęciliśmy także zagadnieniom związanym z prowadzeniem i działalnością laboratorium diagnostycznego (komentarze dr Małgorzaty Paszkowskiej pt. Status prawny medycznego laboratorium diagnostycznego oraz Kwalifikacje i kompetencje kierownika medycznego laboratorium diagnostycznego) oraz działalnością aptek (komentarze dr Dobrawy Biadun Wymagania fachowe i sanitarne aptek oraz Czas pracy aptek ogólnodostępnych). Szczególnie polecamy również materiały omawiające nadchodzące zmiany w prawie. Nowością są komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów wykonawczych do ustawy o działalności leczniczej, śledzimy zmiany w ustawie o refundacji leków oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące kontraktowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
 1. Czy podmiot leczniczy jest zobowiązany do zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej na rzecz swojego oddziału terenowego znajdującego się w innym mieście?
2. Czy nowa apteka może w prasie lokalnej lub na plakatach na słupach informacyjnych w mieście poinformować o otwarciu apteki, podając nazwę, adres i godziny otwarcia?
3. Komu należy udostępnić całą dokumentację medyczną pacjenta w sytuacji dwukrotnej hospitalizacji, podczas których pacjent upoważnił do dostępu do dokumentacji różne osoby?
4. W jaki sposób podmiot leczniczy chcący udzielić zamówienia na świadczenia zdrowotne na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej powinien "grupować" te świadczenia?
5. Czy obniżając wymiar czasu pracy z uwagi na święto przypadające w dniu wolnym od pracy należy wziąć pod uwagę zróżnicowanie czasu pracy dla poszczególnych pracowników wynikające z ustawy o działalności leczniczej?
6. Czy NFZ zrefunduje zakup nowej pompy insulinowej dla świadczeniobiorcy, który wcześniej korzystał z pompy otrzymanej od WOŚP?
7. Czy położna środowiskowa (POZ) może zdjąć szwy po porodzie w domu pacjentki?
8. Czy zgodnie z określeniem użytym w art. 2 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej za osobę wykonującą zawód medyczny możemy uznać osobę wykonującą zawód (czynności) opiekuna medycznego?
9. Czy organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej są obowiązane do informowania o zamiarze kontroli w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej według przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej?
10. Czy Ministerstwo Zdrowia ma prawo na podstawie własnej decyzji (od dnia 1 stycznia 2013 r.) zaprzestać finansowania kosztów odpisu na fundusz socjalny dla lekarzy rezydentów?

 

 
Aktualizacja LISTOPAD 2012

Z przyjemnością informujemy, że wraz z listopadową aktualizacją LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 19 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 73 nowe pytania, a także opublikowaliśmy 19 pism urzędowych oraz dodaliśmy 163 bieżące newsy z rynku ochrony zdrowia.
W listopadowej aktualizacji gorąco polecamy materiały poświęcone bieżącym problemom i interpretacjom z zakresu ustawy o działalności leczniczej uwzględniając jej nowelizację z 14 czerwca 2012 r. (komentarz Macieja Łokaja i Mirosława Narolskiego pt.: Umowa, statut i regulamin organizacyjny w podmiotach leczniczych). Sporo uwagi poświęciliśmy praktycznym zagadnieniom funkcjonowania indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich (komentarz Katarzyny Fortak- Karasińskiej pt.: Prawa pacjenta a prawa i obowiązki przychodni i indywidualnych praktyk lekarskich) oraz praktycznym aspektom działalności aptek (komentarz Mariusza Kondrata Zasady wytwarzania leków w aptece ogólnodostępnej oaz Utworzenie apteki - założyciele i zezwolenie).
Polecamy również publikację odnoszącą się do problemu stałości projektów w związku z sytuacją własnościową podmiotów leczniczych- komentarz Izabeli Klisowskiej pt.: Przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej a dotacje unijne.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów wykonawczych do ustawy o działalności leczniczej oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące kontraktowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy pogotowie ratunkowe SP ZOZ-u ma obowiązek udostępnić dziennikarzowi telewizji lub prasy zarejestrowane na nośniku elektronicznym przyjęcie wezwania przez dyspozytora medycznego?
2. W jaki sposób (zasady wystawiania faktur) należy rozliczać się z NFZ za wykonane świadczenia ponadlimitowe?
3. Czy poradnia POZ może sprzedawać pacjentom szczepionki zalecane?
4. Czy można zawrzeć ze szpitalem umowę darowizny na lek refundowany przez NFZ i jakie zabezpieczenia winna ona uwzględniać?
5. Jakie okresy stanowią przerwę w wykonywaniu zawodu pielęgniarki?
6. Jakie zezwolenia i dokumenty są wymagane do uruchomienia kriokomory?
7. Jak obecnie wygląda procedura zmniejszenia liczby łóżek w oddziale SP ZOZ-u?
8. Jakie kwalifikacje powinien posiadać personel pobierający krew pępowinową w powiatowym szpitalu w celu przekazania jej następnie przez rodziców do banku komórek macierzystych?
9. Czy szpital może obciążyć kosztami hospitalizacji rodzinę pacjenta (żonę, dzieci, rodziców), którego stan zdrowia nie wymaga dalszego udzielania stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych?
10. Czy szpital jednodniowy musi w swojej strukturze posiadać aptekę/punkt apteczny?

 
Aktualizacja PAŹDZIERNIK 2012

Z przyjemnością informujemy, że wraz z październikową aktualizacją Serwisu Prawo i Zdrowie przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 12 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 15 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 12 pism urzędowych oraz dodaliśmy 142 bieżące newsy z rynku ochrony zdrowia.
W październikowej aktualizacji gorąco polecamy materiały poświęcone bieżącym problemom i interpretacjom z zakresu ustawy o działalności leczniczej uwzględniając jej nowelizację z 14 czerwca 2012 r. (komentarz Agnieszki Pietraszewskiej- Machety pt.: Ustawa o działalności leczniczej a umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia).  Sporo uwagi poświęciliśmy praktycznym zagadnieniom wykonywania zawodu w ramach indywidualnej i grupowej praktyki lekarskiej (komentarz Marty Bogusiak pt.: Prawne aspekty wykonywania zawodu lekarza w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej w ujęciu zakazu reklamy usług medycznych, a także komentarz Adama Bartosiewicza pt.: Indywidualna praktyka lekarska – wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym). Polecamy również publikację dotyczącą odpowiedzialności zawodowej - komentarz Katarzyny Lenczowskiej- Soboń pt.: Odpowiedzialność zawodowa ratownika medycznego.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów wykonawczych do ustawy o działalności leczniczej oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące kontraktowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
 1. Czy podmiot leczniczy może udzielić pełnej informacji medycznej osobie niespokrewnionej z nieprzytomnym pacjentem (przyjaciółce), jeśli ta okazała się pisemnym oświadczeniem sporządzonym wcześniej przez pacjenta?
2. Czy komisja przeprowadzająca konkurs na świadczenia zdrowotne może negocjować ceny?
3. Czy podmiot wykonujący działalność leczniczą może otrzymywać środki publiczne na zadania inne niż określone w art. 114 ustawy o działalności leczniczej?
4. Czy dyrektor szkoły może przekazać pielęgniarce szkolnej sprawującej opiekę profilaktyczną w tej szkole listę uczniów i numer PESEL uczniów zapisanych do klas pierwszych danej szkoły?
5. Czy pielęgniarki prowadzące grupową praktykę pielęgniarek muszą posiadać przeszkolenie w zakresie bhp?
6. Czy pielęgniarki prowadzące grupową praktykę pielęgniarek muszą posiadać przeszkolenie w zakresie bhp?
7. Czy SP ZOZ udostępniając kserokopie dokumentacji medycznej pacjentowi lub uprawnionej instytucji jest zobowiązany potwierdzać kopie za zgodność z oryginałem i kto może to robić?
8. Czy lekarzowi stażyście, w przypadku oddelegowania na kurs obowiązujący w programie stażu należy wypłacić tzw. średnią urlopową za czas oddelegowania?
9. Jakie warunki lokalowe i prawne muszą być spełnione do otwarcia samodzielnego gabinetu higieny stomatologicznej?

 
Aktualizacja WRZESIEŃ 2012

Z przyjemnością informujemy, że wraz z wrześniową aktualizacją Serwisu Prawo i Zdrowie przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 23 nowe komentarze praktyczne, udzieliliśmy odpowiedzi na 60 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 24 pisma urzędowe oraz dodaliśmy 154 bieżące newsy z rynku ochrony zdrowia.
We wrześniowej aktualizacji gorąco polecamy materiały poświęcone bieżącym problemom i interpretacjom z zakresu ustawy o działalności leczniczej uwzględniając jej nowelizację z 14 czerwca 2012 r. Sporo uwagi poświęciliśmy praktycznym zagadnieniom prowadzenia przychodni (komentarz Alicji Brzezińskiej pt. Przychodnia rehabilitacyjna – wymagania prawne oraz Finansowe wsparcie przychodni - dotacje unijne na inwestycje i szkolenia, a także komentarz Małgorzaty Paszkowskiej pt Ochrona przeciwpożarowa w działalności przychodni). Polecamy również materiały dotyczące postępowania przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (komentarz Marcina Śliwki pt. Udostępnianie dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych).
 
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów wykonawczych do ustawy o działalności leczniczej, śledzimy zmiany w ustawie o refundacji leków oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące kontraktowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
 1. Jaki jest termin przedawnienia roszczeń przysługujących NFZ-owi w stosunku do podmiotów leczniczych z tytułu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej?
2. Czy można przedłużyć umowę na świadczenia zdrowotne bez ponownego przeprowadzania postępowania konkursowego?
3. Która gmina jest właściwa do wydania decyzji przyznającej prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych?
4. Czy w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dla pomieszczeń podmiotów leczniczych, konieczne jest sporządzenie nowego programu dostosowawczego?
5. Czy SP ZOZ może zawrzeć umowę o wolontariat z lekarzem, który odbywa specjalizację (staż ) w innym szpitalu?
6. Czy SP ZOZ ma obowiązek zapłaty opłaty skarbowej do urzędu miasta za wydaną decyzję?
7. Czy stosowanie alternatywnych metod leczenia np. larwoterapia wymaga uzyskania przez SP ZOZ dodatkowych pozwoleń?
8. Jak zaksięgować karę umowną nałożoną na SP ZOZ przez NFZ?
9. Jaki jest tygodniowy wymiar czasu pracy pracowników administracji wg ustawy o działalności leczniczej?
10. Co zrobić w sytuacji gdy przepisana na recepcie wielkość opakowania leku jest niedostępna?

 

 
Aktualizacja SIERPIEŃ 2012

Z przyjemnością informujemy, że wraz z sierpniową aktualizacją Serwisu Prawo i Zdrowie przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 14 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 36 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 20 pism urzędowych oraz dodaliśmy 148 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W lipcowej aktualizacji gorąco polecamy materiały poświęcone bieżącym problemom i interpretacjom z zakresu ustawy o działalności leczniczej uwzględniając jej nowelizację z 14 czerwca 2012 r. (komentarz Izabeli Klisowskiej pt. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, komentarz dr Dobrawy Biadun Zmiany dotyczące prowadzenia działalności leczniczej w związku z nowelizacją ustawy o działalności leczniczej), a także zwróciliśmy uwagę na problematykę dotyczącą prowadzenia przychodni (komentarze dr Małgorzaty Paszkowskiej Wymogi prawne dotyczące zakładania przychodni
oraz Kontrola przestrzegania BHP w przychodni). Ponadto umieściliśmy w programie studium przypadku przygotowane przez Ewelinę Nazarko- Ludwiczak o kampanii edukacyjnej prowadzonej przez grupę Nowy Szpital.
 
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów wykonawczych do ustawy o działalności leczniczej, śledzimy zmiany w ustawie o refundacji leków oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące kontraktowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.


W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
 1. Czy podmiot leczniczy prowadzący dwa rodzaje działalności musi wyodrębnić dwa przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego?
2. Jakie wymagania kwalifikacyjne musi spełniać kierownik przychodni w SP ZOZ?
3. Czy kierownik apteki może być zatrudniony na kontrakt?
4. Czy ratownik medyczny udziela świadczeń zdrowotnych osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego również w szpitalnym oddziale ratunkowym?
5. Czy każdy oddział w szpitalu musi posiadać własną izolatkę?
6. Czy jednostka samorządu terytorialnego może nałożyć na podmiot leczniczy będący jego jednostką organizacyjną, obowiązek wykonania zadania polegającego na udzielaniu świadczeń zdrowotnych na rzecz mieszkańców?
7. Czy lekarz w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych, posiadający ukończony kurs z podstaw echokardiografii może samodzielnie wykonywać badania echokardiografii?
8. Czy nazwa przedsiębiorstwa powinna funkcjonować odrębnie, czy też łącznie z nazwa zakładu?
9. Czy pacjenci hospicjów i zakładów opiekuńczo-leczniczych muszą być zaopatrywani w znaki identyfikacyjne? 
10. Kto wystawia zaświadczenie medyczne o możliwości dalszego kształcenia?

 

 
Aktualizacja LIPIEC 2012


Z przyjemnością informujemy, że wraz z lipcową aktualizacją Serwisu Prawo i Zdrowie przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 11 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 32 nowe pytania, a także opublikowaliśmy 16 pism urzędowych oraz dodaliśmy 120 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W lipcowej aktualizacji gorąco polecamy materiały poświęcone bieżącym problemom i interpretacjom z zakresu działalności leczniczej (komentarz Małgorzaty Paszkowskiej pt. Dostosowanie indywidualnych praktyk zawodowych do wymogów ustawy o działalności leczniczej), a także zwróciliśmy uwagę na problematykę podwójnego kontraktowania (komentarz Artura Paszkowskiego Zakaz z art. 132 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów wykonawczych do ustawy o działalności leczniczej, śledzimy zmiany w ustawie o refundacji leków oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące kontraktowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
 1. Czy regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego powinien być umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej?
2. Czy SP ZOZ musi ogłosić przetarg w celu wyboru banku, w którym założy lokatę pieniężną?
3. Czy diagnostom laboratoryjnym przysługuje dodatek za pracę zmianową?
4. Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym powinien zabezpieczać procedury medyczne lekarz - okulista?
5. Czy można wydać jedno duże opakowanie leku np. Euthyroxu po 100 tabl. kiedy na recepcie są wypisane 2 opakowania po 50 tabl.?
6. Na jakiej ustawie powinien oprzeć się kierownik przeznaczając pieniądze na wzrost wynagrodzeń ze wzrostu zobowiązania wobec NFZ za 2010 r.?
7. Kto wystawia zlecenie na transport sanitarny i pokrywa jego koszty dla pacjenta do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, opiekuńczo-leczniczego?
8. Jak należy postąpić z przeterminowanymi lekami i lekami narkotycznymi w SP ZOZ-ie?
9. Czy odpłatne badania laboratoryjne, wykonywane na potrzeby ZUS, sądu, prokuratury lub firm ubezpieczeniowych powinny być opodatkowane VAT-em?

 

 

 
Aktualizacja CZERWIEC 2012

Z przyjemnością informujemy, że wraz z czerwcową aktualizacją Serwisu Prawo i Zdrowie przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 13 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 51 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 20 pism urzędowych oraz dodaliśmy 151 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W czerwocwej aktualizacji gorąco polecamy materiały poświęcone bieżącym problemom i interpretacjom z zakresu refundacji leków (komentarz Macieja Łokaja oraz Mirosława Narolskiego pt. "Reklama produktów leczniczych w świetle nowej ustawy refundacyjnej"), a także zwróciliśmy uwagę na problematykę praktyk pielęgniarskich w komentarzach Małgorzaty Brzozowskiej - Kruczek pt: "Indywidualna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w miejscu wezwania oraz indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w miejscu wezwana w świetle ustawy o działalności leczniczej" oraz "Indywidualna praktyka pielęgniarki lub położnej oraz indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub położnej w świetle ustawy o działalności leczniczej".
Zachęcamy także do zapoznania się z opublikowanym na łamach Serwisu studium przypadku przygotowanym przez Ewelinę Nazarko - Ludwiczak pt: "Kobiety o podejściu do zdrowia, przyjmowaniu leków i leczeniu w ciąży"
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów wykonawczych do ustawy o działalności leczniczej, śledzimy zmiany w ustawie o refundacji leków oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące kontraktowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
 1. Czy przychodnia, chcąc rozszerzyć ofertę świadczeń może zawrzeć umowę na wykonywanie operacji w innym podmiocie leczniczym w trybie art. 26 u.dz.l.?
2. Jakich komórek organizacyjnych szpitala dotyczy obowiązek zgłaszania do NFZ o zaprzestaniu działalności leczniczej?
3. Jakimi dokumentami musi się okazać osoba zgłaszająca do lekarza przebywająca na urlopie wychowawczym?
4. Czy pielęgniarka może koordynować pracę ekipy sprzątającej?
5. Czy członkowie zarządu spółki z o.o., w której 100% kapitału udziałowego należy do jednostki samorządu terytorialnego (powiatu), muszą składać oświadczenia majątkowe?
6. Czy urlop wychowawczy wlicza się w przerwę w wykonywaniu zawodu pielęgniarki?
7. Jakie są możliwości rozliczenia reklamacji wyrobu medycznego między przedsiębiorcami z tytułu rękojmi?
8. Kto jest uprawniony w świetle obowiązujących przepisów przeprowadzić upust krwi u pacjenta hospitalizowanego?
9. Jak należy rozliczyć wynagrodzenia w dobie, w której następuje zmiana czasu?

 
Komunikat aktualizacyjny WRZESIEŃ 2011

Kontrola i nadzór samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w świetle ustawy o działalności leczniczej

Autor: Izabela Klisowska

Przepisy dotyczące kontroli i nadzoru sprawowanego nad samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej wzorowane są na przepisach obowiązujących do dnia 30 czerwca 2011 r. W przypadku kontroli sprawowanej przez podmiot tworzący można przypuszczać, że podstawowym przedmiotem kontroli będzie gospodarka finansowa zakładu, zwłaszcza wobec wprowadzonego obligatoryjnego przekształcenia zakładu albo jego likwidacji w razie osiągnięcia ujemnego wyniku finansowego powyżej wskaźników określonych ustawowo. Czynności kontrolne, w tym uprawnienia kontrolujących, a także sposób ich dokumentowania wobec braku przedmiotowego rozporządzenia, będą nastręczały trudności interpretacyjnych.

            Komentarz przedstawia zagadnienie kontroli i nadzoru samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w świetle ustawy o działalności leczniczej. W opracowaniu opisano nadzór ze strony podmiotu tworzącego oraz kontrolę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej sprawowaną przez Ministra Zdrowia oraz wojewodę. Omówiono także samo przeprowadzanie czynności kontrolnych i związane z tym obowiązki kierownika zakładu.

 

kategoria
przyrost
ogółem


Analizy

5 393

Komentarze
10 860

Pytania
76 1852

Studia przypadków
3 81
Publikacje książkowe
0
39
Orzecznictwo


26

2769
Glosy
3
77
Wzory dokumentów
1
949
Pisma urzędowe
23
404
Projekty aktów prawnych
6
24

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 4