LEX Ochrona Zdrowia

Aktualizacja STYCZEŃ 2014

Z przyjemnością informujemy, że wraz ze styczniową aktualizacją LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 22 nowe komentarze praktyczne, udzieliliśmy odpowiedzi na 53 nowe pytania, a także opublikowaliśmy 13 pism urzędowych oraz dodaliśmy 122 bieżące newsy z rynku ochrony zdrowia.
W grudniowej aktualizacji gorąco polecamy kolejne materiały poświęcone tematyce ubezpieczeń w podmiotach leczniczych (komentarz Małgorzaty Paszkowskiej Ubezpieczenia w podmiocie leczniczym.- współpraca z brokerem ubezpieczeniowym). Zwróciliśmy również uwagę na wciąż aktualny problem transgranicznej opieki zdrowotnej (komentarz Macieja Łokaja Transgraniczna opieka zdrowotna – korzyści i wyzwania dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów wykonawczych do ustawy o działalności leczniczej, śledzimy zmiany w ustawie o refundacji leków oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące kontraktowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy pacjent powinien złożyć podpis potwierdzający wykonanie zabiegu, jeśli z własnej winy nie stawił się na wyznaczoną godzinę zabiegu rehabilitacji leczniczej?
2. Czy transport pacjenta do ZOL, który oddalony jest od placówki podstawowej opieki zdrowotnej o 90 km, można zakwalifikować do transportu dalekiego w POZ?
3. Czy osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia polska w specjalności logopedia nauczycielska, może być zatrudniona w SP ZOZ-ie na stanowisku logopedy?
4. Czy praca na stanowisku pielęgniarki w poradni przeciwgruźliczej przed 2000 r. była pracą w warunkach szczególnych?
5. Czy oddział NFZ może przydzielać zakresy numeryczne recept przyporządkowane bezpośrednio do lekarzy uprawnionych zatrudnionych u świadczeniodawcy zamiast zakresu numerów dla świadczeniodawcy?
6. Czy ordynator może być zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej?
7. Czy przepisy dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej w zakresie szczepień odnoszą się również do szczepień zalecanych?
8. Czy w dziale sal operacyjnych oraz dziale anestezjologii i intensywnej terapii możliwe jest wprowadzenie zadaniowego czasu pracy?
9. Czy pielęgniarka zatrudniona w domu pomocy społecznej może wykonywać iniekcje zlecone przez lekarza POZ, czy też powinna to zrobić pielęgniarka POZ?
10. Czy jest naruszeniem praw pacjenta żądanie podpisu pod oświadczeniem, "Oświadczam, że nie korzystam z rehabilitacji refundowanej przez NFZ w innej placówce w tym samym czasie"?

 
Aktualizacja GRUDZIEŃ 2013

Z przyjemnością informujemy, że wraz z grudniową aktualizacją Serwisu Prawo i Zdrowie przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 14 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 54 nowe pytania, a także opublikowaliśmy 11 pism urzędowych oraz dodaliśmy 140 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W grudniowej aktualizacji gorąco polecamy kolejne materiały poświęcone tematyce warunków kontraktowania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia (komentarz Artura Paszkowskiego Oferta w umowach z NFZ - na przykładzie AOS oraz Oferta w umowach z NFZ - na przykładzie leczenia szpitalnego (chirurgia ogólna)). Zwróciliśmy również uwagę na zawsze aktualny problem udostępniania dokumentacji medycznej (komentarz Iwony Kaczorowskiej-Kossowskiej Wydanie pacjentowi oryginału dokumentacji medycznej – kontrowersje wokół prawa pacjenta i prawa świadczeniodawcy).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. W tym miesiącu opublikowaliśmy komentarze dotyczące projektów min. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz rehabilitacji leczniczej.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów wykonawczych do ustawy o działalności leczniczej, śledzimy zmiany w ustawie o refundacji leków oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące kontraktowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Co powinno stać się z numerem dokumentacji medycznej (np. historii choroby), jeśli hospitalizacja zostanie anulowana?
2. Jak należy postąpić z kartą szczepień założoną osobie dorosłej w celu dokumentowania wykonanych szczepień zalecanych w przypadku gdy zmienia ona lekarza - świadczeniodawcę?
3. Czy podmiot leczniczy może już przygotować i ogłosić własną ofertę udzielania świadczeń w ramach tzw. opieki transgranicznej?
4. Czy błędnym jest wpisanie w polu określającym dane dotyczące pacjenta, na recepcie, adresu zameldowania zamiast zamieszkania?
5. Czy lekarz medycyny pracy w zaświadczeniu lekarskim powinien określić datę następnego badania okresowego poprzez podanie pełnej daty czy może określić jedynie miesiąc?
6. Czy na podstawie przesłanki, jaką jest trwający spór sądowy pomiędzy oferentem a podmiotem leczniczym, można odrzucić jego ofertę do zawarcia umowy na świadczenie usług zdrowotnych?
7. Jak prawidłowo powinno być nazwane stanowisko pracownika zatrudnionego w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego, który pełni obowiązki ratownika medycznego, a równocześnie jest kierowcą?
8. Czy kamienie/złogi żółciowe po operacji pęcherzyka żółciowego można oddać pacjentowi jeżeli pacjent tego chce?
9. Czy pogotowie ratunkowe otrzymując zlecenie na transport lotniczy pacjenta, w przypadku gdy ten transport lotniczy nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od pogotowia (np. pogoda), ma obowiązek odwieźć pacjenta do najbliższej placówki medycznej czy do placówki zlecającej przewóz tegoż pacjenta?
10. Jak będzie wyglądała sprawa podpisu pacjenta po wprowadzeniu elektronicznej dokumentacji medycznej?

 
Aktualizacja LISTOPAD 2013

Z przyjemnością informujemy, że wraz z listopadową aktualizacją Lex Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 50 nowych analiz prawnych dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 16 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 71 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 20 pism urzędowych oraz dodaliśmy 182 bieżące newsy z rynku ochrony zdrowia.
W listopadowej aktualizacji gorąco polecamy kolejne materiały poświęcone tematyce implementacji do prawa polskiego przepisów o trangranicznej opiece zdrowotnej (komentarz mec. Macieja Łokaja Opieka transgraniczna w świetle projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Zwróciliśmy również uwagę na problem określania referncyjności szpitali wobec uchylenia przedmiotowego rozporządzenia (komentarz Artura Paszkowskiego Poziomy referencyjności zdrowotnych świadczeń szpitalnych). W bieżącej aktualizacji opublikowaliśmy również wzory dokumentów do zastosowania w postępowaniu odwoławczym przed NFZ.
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów wykonawczych do ustawy o działalności leczniczej, śledzimy zmiany w ustawie o refundacji leków oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące kontraktowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy kontrolerzy mogą przystąpić do kontroli, jeżeli powiadomili sekretariat o dacie kontroli w sytuacji gdy kierownik przebywa w delegacji, a kontrolerzy chcą przystąpić do kontroli w dniu kiedy kierownik przebywa na delegacji?
2. Czy lekarz prowadzący indywidualną praktyką lekarską ma obowiązek udostępnić w przypadku zgłoszenia roszczeń swoją polisę ubezpieczeniową (pełnomocnik - adwokat poszkodowanego wystąpił z takim wnioskiem)?
3. Czy podmiot leczniczy może pobierać opłaty za wyrażenie zgody na spotkanie lekarza z przedstawicielem reklamującym produkty lecznicze?
4. W jaki sposób należy ustalić wysokość opłat za poszczególne procedury medyczne w SP ZOZ-ie w związku z transgraniczną opieką zdrowotną?
5. Czy babcia może odebrać dziecko ze szpitala na podstawie upoważnienia wysłanego faksem?
6. Czy i jak często potrzeba legalizować wagi lekarskie oraz aparaty do mierzenia ciśnienia?
7. Czy lekarz, który posiada już specjalizację może odbyć drugą specjalizację lub podspecjalizację w ramach etatu rezydenckiego?
8. Na jakim stanowisku powinno się zatrudnić jedynego farmaceutę pracującego w dziale farmacji?
9. Czy zgodne z prawem jest podwyższenie wynagrodzenia według kryterium posiadanej specjalizacji?
10. Czy zaświadczenie lekarskie związane z ubieganiem się świadczeniobiorcy o dofinansowanie z PFRON wydawane jest pacjentowi nieodpłatnie?

 
Aktualizacja PAŹDZIERNIK 2013

Z przyjemnością informujemy, że wraz z październikową aktualizacją LEX OCHRONA ZDROWIA przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 14 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 45 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 16 pism urzędowych oraz dodaliśmy 138 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W październikowej aktualizacji gorąco polecamy kolejne materiały poświęcone zagadnieniom związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (komentarz mec. Macieja Łokaja Zasady i warunki realizacji programów lekowych oraz komentarz Artura Paszkowskiego Nadwykonania). Zwróciliśmy również uwagę na długo oczekiwany projekt ustawy o ratownikach medycznych (komentarz Katarzyny Lenczowskiej - Soboń Projekt ustawy o ratownikach medycznych. W bieżącej aktualizacji opublikowaliśmy również wzory dokumentów do zastosowania w postępowaniu odwoławczym przed NFZ.
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów wykonawczych do ustawy o działalności leczniczej, śledzimy zmiany w ustawie o refundacji leków oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące kontraktowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy lekarz konkretnego oddziału (np. kardiologicznego) może wystawić skierowanie do szpitala (hospitalizacja), do tego właśnie oddziału?
2. Jak wygląda kwestia odpłatności za pobyt pacjenta w zakładzie opiekuńczo-leczniczym?
3. Jakie działania powinien podjąć szpital w przypadku zalania archiwum zakładowego i zniszczenia dokumentacji medycznej?
4. Jakie warunki musi spełnić podmiot, aby mógł zakontraktować usługi z zakresu transportu sanitarnego?
5. Czy w szpitalu, w którym funkcjonuje apteka szpitalna wszystkie usługi farmaceutyczne muszą być wykonywane przez aptekę, czy też niektóre usługi jak np. sporządzanie produktów radiofarmaceutycznych, leków cytostatycznych, leków do żywienia pozajelitowego, mogą odbywać się poza nią?
6. Czy lekarz może założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z osobą niebędącą lekarzem i prowadzić działalność leczniczą w ramach zawiązanej spółki?
7. Jakie czynności powinny być wykonywane w pokoju przygotowawczym pielęgniarskim?
8. Jakie postępowanie powinien wdrożyć szpital w przypadku, kiedy pacjent zostawi rzeczy w depozycie szpitala i ich nie odbiera?
9. W jakim trybie można dokonać zmian w programie dostosowawczym SP ZOZ-u w zakresie zmiany daty dostosowania komórki organizacyjnej?
10. Jakie wymogi (personel, sprzęt, lokalizacja) należy spełnić, aby w ramach umowy z NFZ w poradni kardiologicznej można było wykonywać próby wysiłkowe EKG?

 
Aktualizacja WRZESIEŃ 2013

Z przyjemnością informujemy, że wraz z wrześniową aktualizacją LEX OCHRONA ZDROWIA przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 17 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 37 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 16 pism urzędowych oraz dodaliśmy 116 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.

We wrześniowej aktualizacji gorąco polecamy kolejne materiały poświęcone zagadnieniom związanym z wdrażaniem elektronicznej dokumentacji medycznej (komentarz mec. Agnieszki Sieńko Wiarygodność elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)) oraz kontroli wykonywania świadczeń przez podmioty leczniczej (komentarz mec. Agnieszki Pietraszewskiej-Machety Kontrola ordynacji lekarskiej). W bieżącej aktualizacji opublikowaliśmy również wzory dokumentów do zastosowania w postępowaniu odwoławczym przed NFZ.
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów wykonawczych do ustawy o działalności leczniczej, śledzimy zmiany w ustawie o refundacji leków oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące kontraktowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Jak należy rozliczyć czas pracy pielęgniarki, która zamienia się na dyżur z koleżanką?
2. Czy NFZ ma prawo po analizie jednego miesiąca, kiedy nie został wykonany plan zgodny z założeniami rzeczowo-finansowymi (NFZ wiedział o przyczynach ograniczeń przyjęć - przeprowadzka, zmiana siedziby), rozwiązać umowę lub zmienić jej plan finansowy?
3. Kto i na jakich zasadach finansuje transport do domu pacjenta niezdolnego do samodzielnego poruszania?
4. Czy w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym przy gabinecie ginekologicznym powinien być zamontowany dodatkowo bidet?
5. Jakie opłaty za pobraną krew może pobierać jednostka publicznej służby krwi oraz do wypłaty jakiego ekwiwalentu jest zobowiązana?
6. Czy podmiot odpowiedzialny w materiałach reklamowych produktu leczniczego może cytować lub powoływać się na własne dane naukowe, tzw. data on file?
7. Czy współudziałowcy spółki z o.o. będącej podmiotem leczniczym i posiadającej kontrakt z NFZ, mogą jednocześnie pracować w szpitalu również mającym kontrakt z NFZ?
8. Jak postąpić w przypadku, gdy zgłasza się pacjent na zdjęcie szwów po zabiegu, a nie posiada skierowania do chirurga tylko kartę informacyjną z leczenia szpitalnego?
9. Czy w szpitalu nie posiadającym oddziału anestezjologii musi być łóżko intensywnej terapii wyposażone w stanowisko do dializoterapii?
10. Czy szpital może przesłać wyniki pacjenta pocztą w przypadku ich nieodebrania?

 
Aktualizacja SIERPIEŃ 2013

Z przyjemnością informujemy, że wraz z sierpniową aktualizacją Lex Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 26 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 71 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 19 pism urzędowych oraz dodaliśmy 193 bieżące newsy z rynku ochrony zdrowia. W sierpniowej aktualizacji gorąco polecamy kolejne materiały poświęcone zagadnieniom związanym z postępowaniem w przypadku podejrzenia błędów lekarskich (komentarz mec. Karola Kolankiewicza Zarzut popełnienia błędu w sztuce lekarskiej - postępowanie z zakresu odpowiedzialności zawodowej oraz Zarzut popełnienia błędu w sztuce lekarskiej - zasady postępowania. Część karna) oraz materiały dotyczące przekształceń podmiotów lezniczych (mec. komentarz Macieja Łokaja Proces przekształcenia a kryterium wypłacalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej). Zwróciliśmy także uwagę na zmiany jakie zaszły w postępowaniach z zakresu odpowiedzialności zawodów medycznych w związku ze zmianami ustawy o izbach lekarskich (komentarz mec. Karola Kolankiewicza Zmiany w postępowaniach z zakresu odpowiedzialności zawodowej zawodów medycznych). Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów wykonawczych do ustawy o działalności leczniczej, śledzimy zmiany w ustawie o refundacji leków oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące kontraktowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy każde zdjęcie rtg wykonane dla pacjentów szpitala i pacjentów ambulatoryjnych musi być opisane przez lekarza radiologa?
2. Jaki jest okres przedawnienia opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi w przypadku, gdy dokumentację udostępnił szpital?
3. Czy możliwa jest prywatyzacja podmiotu leczniczy niebędącego przedsiębiorcą (likwidacja dawnego SP ZOZ-u i przejęcie jego zobowiązań przez spółkę z o.o. utworzoną przez pracowników), który otrzymał dotację ze środków unijnych?
4. Czy z lekarzem dentystą zatrudnionym na umowę o pracę w ramach kontraktu z NFZ można zawrzeć umowę na wynajem gabinetu stomatologicznego?
5. Czy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego może wystawić zaświadczenie o stanie zdrowia do celów rentowych (druk N9) w ramach wizyty komercyjnej?
6. Kto po śmierci właściciela podmiotu leczniczego będącego przedsiębiorcą odpowiada za zgromadzoną dotychczas dokumentację medyczną?
7. Czy inspekcja sanitarna, może wymagać przeglądu technicznego urządzeń elektrycznych w przychodni POZ?
8. Czy podmiot tworzący ma prawo żądać od SP ZOZ-u informacji dotyczących zobowiązań wymagalnych?
9. Czy pielęgniarka POZ może na zlecenie lekarskie zrobić badanie krzywej cukrowej w domu pacjenta?
10. Czy świadczeniodawca ma obowiązek udzielić świadczenia z zakresu AOS (okulistyka) w domu pacjenta?

 

 
Aktualizacja LIPIEC 2013

Z przyjemnością informujemy, że wraz z lipcową aktualizacją LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 15 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 45 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 13 pism urzędowych oraz dodaliśmy 127 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia. W lipcowej aktualizacji gorąco polecamy materiały poświęcone zagadnieniom związanym z procesem przekształceń Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (komentarze mec. Macieja Łokaja Skutki procesu przekształcenia dla nieruchomości znajdujących się w posiadaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe – krok po kroku). Szczególnie polecamy także materiały odnoszące się do problematyki postępowania w przypadku podejrzenia błędów lekarskich (komentarz mec. Karola Kolankiewicza Zarzut popełnienia błędu w sztuce lekarskiej - część cywilna) oraz ochrony danych osobowych w procesie udzielania świadczeń (komentarz Artura Paszkowskiego Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej a ochrona danych osobowych na przykładach).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów wykonawczych do ustawy o działalności leczniczej, śledzimy zmiany w ustawie o refundacji leków oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące kontraktowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Kto wyznacza trasę dojazdową dla karetki pogotowia do wezwania do poszkodowanego?
2. Czy pielęgniarka/położna może posługiwać się na pieczątkach i identyfikatorach tytułem zawodowym innym niż w zakresie pielęgniarstwa lub położnictwa?
3. Czy lekarz będący kierownikiem POZ, może zawrzeć umowę cywilnoprawną na dyżury w ramach ambulatoryjnej opieki całodobowej, na którą kontrakt z NFZ ma podpisany szpital?
4. Jakie przepisy należy uwzględnić w przypadku przetwarzania danych osobowych sensytywnych w "chmurze"?
5. Czy szpital będący spółką (należącą do starostwa powiatowego) winien i ma prawo wydawać kopie dokumentacji medycznej po zlikwidowanym SP ZOZ-ie?
6. Czy położna izby przyjęć może wpisać do dokumentacji medycznej grupę krwi (i autoryzować ten wpis grupy)?
7. Czy przedsiębiorca będący osobą fizyczną i mający kontrakt z NFZ może być wspólnikiem spółki cywilnej, która przystępuje do konkursu ofert na ten sam rodzaj świadczeń?
8. Czy w regulaminie organizacyjnym można zawrzeć zapis, zgodnie z którym gdy pacjent nie będzie stosował się do zapisów regulaminu (np. zgłosi się na zabiegi pod wpływem alkoholu), wówczas podmiot leczniczy jest uprawniony do odmowy udzielenia świadczenia?
9. Czy pielęgniarka szkolna może cewnikować chłopców?
10. Czy apteka może sprzedawać czasopisma o tematyce zdrowotnej?

 
Aktualizacja Czerwiec 2013

Z przyjemnością informujemy, że wraz z czerwcową aktualizacją LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 17 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 60 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 16 pism urzędowych oraz dodaliśmy 135 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia. W czerwcowej aktualizacji gorąco polecamy materiały poświęcone zagadnieniom związanym z planowaną reformą NFZ i jej konsekwencjami dla świadczeniodawców oraz dla pacjentów (komentarz Agnieszki Sieńko Swoboda działalności gospodarczej w świetle założeń reformy systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego). Szczególnie polecamy także materiały odnoszące się do dokumentacji medycznej (komentarz Katarzyny Fortak-Karasińskiej i Marty Bogusiak Oznaczenie podmiotów i osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej na dokumentacji medycznej i receptach lekarskich) oraz do nowych obowiązków nakładanych na podmioty lecznicze (komentarz Katarzyny Fortak-Karasińskiej i Anny Podciechowskiej Obowiązki podmiotów leczniczych nałożone przez rozporządzenia SIM).


Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów wykonawczych do ustawy o działalności leczniczej, śledzimy zmiany w ustawie o refundacji leków oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące kontraktowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.


W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy pacjentom na SOR-ze należy zakładać karty statystyczne leczenia szpitalnego MZ/SZp-11?
2. Czy w sytuacji zaprzestania wspólnej działalności apteki przez wspólników spółki cywilnej, na rzecz działalności prowadzonej przez jedną osobę, należy wystąpić o cofnięcie dotychczasowego zezwolenia na prowadzenie apteki?
3. Czy lekarz na umowie rezydenckiej odbywający równocześnie studia doktoranckie w uczelni medycznej, może w ramach zawartej umowy o pracę realizować zadania dydaktyczne i badawcze?
4. Kto jest upoważniony do przyjęcia niezapowiedzianej kontroli NFZ?
5. Czy wypłata premii uznaniowej dla pracowników SP ZOZ-u będzie korzystała ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych?
6. Czy istnieje prawny obowiązek dla szpitala, w którym wykonano operację do wykonania wizyt poszpitalnych związanych z wykonanym zabiegiem?
7. Czy pracownicy sanepidu podczas kontroli w przychodni lub gabinecie lekarskim mają prawo kontrolować terminy ważności będących w zakładzie: leków, szczepionek, płynów infuzyjnych, płynów dezynfekcyjnych, sprzętu medycznego?
8. Czy można udostępnić dokumentację medyczną Policji na podstawie wniosku przesłanego faksem?
9. W jaki sposób podmiot leczniczy powinien przygotować się do obsługi klienta komercyjnego w sytuacji gdy świadczy również usługi w ramach NFZ?

 
Aktualizacja MAJ 2013

Z przyjemnością informujemy, że wraz z majową aktualizacją LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 15 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 46 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 14 pism urzędowych oraz dodaliśmy 137 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W majowej aktualizacji gorąco polecamy materiały poświęcone bieżącym problemom i interpretacjom ustawy o działalności leczniczej uwzględniając jej nowelizację z 14 czerwca 2012 r. W tym miesiącu sporo uwagi poświęciliśmy również zagadnieniom związanym z planowaną reformą NFZ i jej konsekwencjami dla świadczeniodawców i dla pacjentów (komentarz Agnieszki Sieńko Prawo wyboru świadczeniodawcy a reforma decentralizacyjna NFZ). Szczególnie polecamy również materiały odnoszące się do praktycznych aspektów wykonywania zawodu lekarza (komentarz Katarzyny Lenczowskiej-Soboń Kiedy lekarz zobowiązany jest do zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa? - praktyczny poradnik ).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ (min. komentarz Artura Paszkowskiego Projekt zmian w zarządzeniu Prezesa NFZ - kryteria oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej) pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów wykonawczych do ustawy o działalności leczniczej, śledzimy zmiany w ustawie o refundacji leków oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące kontraktowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy pracownik inspekcji sanitarnej ma prawo wglądu do dokumentacji medycznej prowadząc dochodzenie lub wywiad epidemiologiczny dotyczący choroby zakaźnej nieobjętej szczepieniami?
2. Czy podmioty lecznicze będące przedsiębiorcami są zobowiązane do prowadzenia stron BIP?
3. Czy 3-miesięczny wolontariat odbyty po 5-letniej przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki uznawany jest jako kontynuacja wykonywania zawodu pielęgniarki?
4. Czy do nadwykonań wynegocjowanych z NFZ w 2013 r. za lata ubiegłe stosuje się art. 2 ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej?
5. Czy lekarz może wypisać receptę dla męża, jeżeli po receptę zgłasza się żona pacjenta?
6. Czy lekarz wykonujący zawód w podmiocie leczniczym w formie praktyki zawodowej ma prawo do wystawiania recept na leki refundowane?
7. Czy lekarz może zadeklarować chęć podjęcia pracy u trzech świadczeniodawców startujących do konkursu na nocną i świąteczną opiekę zdrowotną?
8. Czy istnieje możliwość odmowy przyjęcia deklaracji pacjenta ze względu na odległość miejsca zamieszkania pacjenta od przychodni (w aspekcie wykonywania wizyt domowych w przyszłości)?
9. Kto musi wyrazić zgodę na urlop dyrektora SP ZOZ-u?
10. Czy pracownik medyczny ma prawo podczas udzielania świadczeń medycznych legitymować pacjenta w celu potwierdzenia jego tożsamości?

 

 
Aktualizacja KWIECIEŃ 2013

Z przyjemnością informujemy, że wraz z kwietniową aktualizacją LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 15 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 50 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 16 pism urzędowych oraz dodaliśmy 158 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W kwietniowej aktualizacji gorąco polecamy materiały poświęcone bieżącym problemom i interpretacjom ustawy o działalności leczniczej uwzględniając jej nowelizację z 14 czerwca 2012 r. Sugerując się pytaniami zadawanymi przez naszych Klientów, zwróciliśmy uwage na problematykę udzielania informacji publicznej przez pdmioty lecznicze (komentarz Macieja Łokaja Udostępnianie informacji publicznej w praktyce podmiotów leczniczych). Polecamy również materiały dotyczące wciąż aktualnego problemu przekształceń SP ZOZ- ów (komentarz Izabeli Klisowskiej Spółki pracownicze w przekształceniach SP ZOZ-u).
Warto zwrócić również uwagę na komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów wykonawczych do ustawy o działalności leczniczej, śledzimy zmiany w ustawie o refundacji leków oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące kontraktowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy SP ZOZ jest zobowiązany do korzystania z platformy ePUAP?
2. Czy lekarz przebywający na urlopie w związku ze stażem specjalizacyjnym może pełnić dyżury medyczne?
3. Jakie czynności może wykonywać w aptece technik farmacji przyjęty na staż?
4. Na jakie pytania pogotowie powinno odpowiedzieć w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej?
5. Czy skierowanie osoby do ZOL na podstawie decyzji z grudnia 2010 r. na stałe zachowuje swą ważność pomimo wejścia w życie w dniu 1 lipca 2012 r. nowego rozporządzenia?
6. Czy papierową dokumentację medyczną, która została odwzorowana cyfrowo można wydać wszystkim pacjentom czy tylko tym, którzy tego sobie zażyczyli?
7. Czy zgoda podmiotu tworzącego na dodatkowe zatrudnienie kierownika podmiotu leczniczego może być zgodą blankietową?
8. Kiedy należy wystawić fakturę za nadwykonania w przypadku zawarcia aneksu do umowy między SP ZOZ-em a NFZ?
9. Czy sąd lekarski może udzielić informacji dziennikarzowi o toczącym się postępowaniu z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarza?
10. Czy pielęgniarka operacyjna ma uprawnienia do uczestniczenia w czasie zabiegu operacyjnego jako asysta operatora?

 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 5