Komentarz praktyczny | Artur Paszkowski

W dniu 9 maja 2016 roku na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt z dnia 6 maja 2016 roku rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Projekt ten stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikającej z przepisu art. 148 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - dalej u.ś.o.z., i to w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2016 roku ustalonym przepisami ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Komentarz praktyczny | Karkowski Tomasz


Zarządzanie organizacją zgodnie z koncepcją lean jest procesem bezustannej racjonalizacji całej firmy i jej stosunków z otoczeniem. Koncepcja polega na przekazaniu na niższe szczeble zarządzania odpowiedzialności i kompetencji w ścisłym związku z decentralizacją systemu informacji, samokontrolą i uelastycznieniem struktury organizacyjnej. W efekcie wdrażanych działań „odchudzających” następuje zmniejszenie wielkości organizacji (spłaszczenie struktur organizacyjnych), a co za tym idzie jej uelastycznienie, dzięki czemu może ona szybciej reagować na zmiany zachodzące w jej otoczeniu. Ponadto poza wyżej wymienionymi charakterystycznymi cechami tej koncepcji możemy wyróżnić uznanie pracowników za najważniejszy element organizacji oraz ich stałe szkolenie i doskonalenie, bezpośredni kontakt i partnerską współpracę z dostawcami.

Komentarz praktyczny | Urban Krzysztof, Warmińska Ewa

Do ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich - dalej u.o.i.l., wprowadzono możliwość świadczenia usług farmaceutycznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Niewątpliwie celem wprowadzenia takiego rozwiązania była chęć dostosowania możliwości świadczenia usług w aptece, do świadczeń udzielanych w podmiotach leczniczych, w których coraz większe znaczenie nadaje się świadczeniom udzielanym na odległość za pomocą systemów teleinformatycznych. W ten sposób możliwe jest zmniejszanie kosztów opieki nad pacjentem oraz wyeliminowanie ograniczeń związanych z dużą odległością i czasem, co ma istotne znaczenie dla zwiększenia dostępności do tych usług.

Komentarz praktyczny | Kwiatkowska Monika

Minister Zdrowia wydał w dniu 9 listopada 2015 r. rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania - dalej r.d.m. Rozporządzenie to wydane na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - dalej u.p.p., weszło w życie 23 grudnia 2015 r. za wyjątkiem § 71 i § 72 r.d.m., które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

W czerwcu w LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 7 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 106 nowch pytań, a także opublikowaliśmy 15 nowych orzeczeń, 16 nowych pism urzędowych oraz dodaliśmy ponad 100 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W czerwcu gorąco polecamy materiały poświęcone nowym zasadom kontraktowania świadczeń (komentarz Artura Paszkowskiego Nowe zasady kontraktowania świadczeń z NFZ - o projekcie rozporządzenia) oraz materiały poświęcone e-learningowi w ochronie zdrowia (komentarz Tomasza Karkowskiego E-learning i jego praktyczne zastosowanie w ochronie zdrowia).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Jakie jest obecne stanowisko dotyczące wydawania oryginału dokumentacji medycznej pacjentowi?
2. Czy można przekazać synowi zmarłej pacjentki informację o dacie, godzinie i przyczynie zgonu?
3. Czy pojęcie "służba zdrowia" przy aktualnym stanie prawnym jest określeniem poprawnym?
4. Czy za pierwsze 8 godzin pracy nadliczbowej powstałej w dniu wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy pracownikowi należy się 100% dodatek do wynagrodzenia?
5. Czy można zmusić lekarza świadczącego usługi medyczne na podstawie kontraktu do dyżurowania pod telefonem bez zmiany samej umowy?
6. Czy dopuszczalna jest prawnie sytuacja, gdy stroną umowy z NFZ jest SP ZOZ, a wszyscy pracownicy obsługujący karetki (lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki) są zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych?
7. Czy pacjent po zakończonym leczeniu szpitalnym może odmówić wypisu do domu?
8. Czy pacjent, który wybiera serię zastrzyków dożylnych w przychodni może być wypuszczony do domu z wenflonem w żyle?
9. Czy w świetle obowiązującego prawa należy wydawać pacjentowi leczonemu w oddziale szpitalnym oprócz karty informacyjnej informację dla lekarza kierującego?
10. Czy pracownik na podstawie art. 188 Kodeksu pracy może wykorzystać zwolnienie od pracy do opieki nad dzieckiem w niepełnych godzinach?