Z przyjemnością informujemy, że wraz z kwietniową aktualizacją Serwisu Prawo i Zdrowie przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 9 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 98 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 2 pisma urzędowe oraz dodaliśmy ponad 100 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W kwietniowej aktualizacji gorąco polecamy materiały poświęcone udostępnianiu dokumentacji medycznej (komentarz Iwony Kaczorowskiej-Kossowskiej Udostępnianie dokumentacji medycznej podmiotom niewymienionym w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) oraz poświęcone uprawnieniom niektórych świadczeniobiorców (komentarz Artura Paszkowskiego Prawo niektórych świadczeniobiorców do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, w tym projekt ustawy o leczeniu niepłodności, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Jak jest rozliczany czas pracy gotowości pod telefonem lekarza zgodnie z klauzulą opt out?
2. Czy dyplom specjalisty fizjoterapii uzyskany w centrum edukacyjnym jest równoznaczny z dyplomem wydawanym przez Centrum Egzaminów Medycznych?
3. Czy zakład opiekuńczo-leczniczy może odmówić zespołowi ratownictwa medycznego towarzyszenia opiekuna dziecka w czasie transportu do szpitala, który to transport zespołem ratownictwa medycznego jest niezbędny ze względu na stan zagrożenia zdrowotnego dziecka?
4. Czy lekarz prowadzący indywidualną praktykę lekarską może otworzyć punkt pobrań do laboratorium?
5. Czy szpital może wysłać pacjentowi pocztą kopię protokołu z operacji, który nie został dołączony do wypisu ze szpitala?
6. Czy szpital jest zobowiązany udostępnić dokumentację medyczną tzw. asystentowi rodziny?
7. Czy dopuszczalne jest przepisywanie zleceń lekarskich na tzw. „karteczki” i umieszczanie ich na tacy z lekami?
8. Czy podmiot leczniczy może wydać oryginał karty szczepień rodzicowi/opiekunowi prawnemu za pokwitowaniem?
9. Jakie są zasady wpisywania pacjenta pierwszorazowego na listę oczekujących na udzielenie świadczenia?
10. Czy zbiór danych „Listy oczekujących na świadczenie” podlega zgłoszeniu do GIODO lub rejestracji u ABI?

Z przyjemnością informujemy, że wraz z marcową aktualizacją Lex Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 13 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 72 nowe pytania, a także opublikowaliśmy 9 pism urzędowych oraz dodaliśmy ponad 110 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.


W marcowej aktualizacji gorąco polecamy materiały poświęcone zmianom w zasadach wynagradzania za dyżury medyczne w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego z roku 2013 i 2014 oraz zmianom w prawie farmaceutycznym oraz prawie ochrony zdrowia w 2015 r. Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, w tym projekt ustawy o leczeniu niepłodności, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:

1. Czy w związku z wykonaniem sekcji zwłok i badania histopatologicznego (zgodnie z zawartą umową) do faktury należy doliczyć opłatę pocztową i naliczyć podatek VAT?

2. W jakim terminie należy skreślić pacjenta z listy oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, jeśli skierowanie które powinno być dostarczone w ciągu 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę, jest przesyłane pocztą?

3. Czy w przypadku, gdy wartość kontraktów w 2015 r. nieznacznie wzrosła, będzie miała zastosowanie ustawa o przekazaniu środków finansowych na wzrost wynagrodzeń?

4. Czy w szpitalnym oddziale ratunkowym dopuszczalne jest zakładanie minimalnej dokumentacji medycznej bez nadawania nr księgi głównej i księgi oddziałowej?

5. Czy w przypadku zmiany terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na inny, świadczeniodawca powinien zawiadomić wszystkich pacjentów wpisanych na listę oczekujących na udzielenie świadczenia o nowym terminie?

6. Jakie zaświadczenia lekarskie lekarz POZ jest zobowiązany wystawiać bezpłatnie, a za które może pobierać opłatę?

7. Czy opłata w wysokości 200 zł w przypadku badań kandydata na kierowcę ruchu drogowego kat. C, E uwzględnia inne konsultacje lekarskie (okulista, neurolog, laryngolog) i dodatkowe badania (np. ekg, glukozę, psycholog)?

8. Czy lekarz POZ musi sprawozdawać badania zlecone pacjentom z cukrzycą lub przewlekłą chorobą układu krążenia?

9. Czy pielęgniarce zatrudnionej w oddziale onkologii należy się dodatek za pracę w warunkach szkodliwych?

10. Jak powinna wyglądać procedura postępowania organizacyjnego, medycznego i sanitarnego w sytuacji zgonu pacjenta w przychodni?

Z przyjemnością informujemy, że wraz z lutową aktualizacją LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 28 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 63 nowe pytania, a także opublikowaliśmy 11 pism urzędowych oraz dodaliśmy ponad 160 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W lutowej aktualizacji gorąco polecamy materiały poświęcone zmianom w elektronicznej rejestracji pacjentów (komentarz Iwony Kaczorowskiej-Kossowskiej Elektroniczna rejestracja pacjentów od 1 stycznia 2015 r.) oraz poświęcone szybkiej ścieżce onkologicznej (komentarz Krzysztofa Urbana i Ewy Warmińskiej Szybka ścieżka onkologiczna w praktyce lekarza POZ - praktyczny poradnik).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, w tym projekt ustawy o leczeniu niepłodności, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy szpital może wydać policji zaświadczenie dotyczące stanu zdrowia pacjenta, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wypadku drogowego?
2. Czy w podmiotach leczniczych dopuszczalna jest identyfikacja pacjentów czytnikiem linii papilarnych?
3. Czy dopuszczalna jest sytuacja by lekarz zatrudniony w szpitalu na podstawie umowy o pracę, pełnił dyżury medyczne w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej między szpitalem a działalnością gospodarczą danego lekarza?
4. Czy od 1 stycznia 2015 r., w przypadku przesłania przez pacjenta oryginału skierowania pocztą, termin 14 dni na jego dostarczenie będzie zachowany, jeśli pacjent prześle je za pomocą operatora świadczącego usługi pocztowe?
5. Czy dyrektor SP ZOZ-u niebędący lekarzem może mieć dostęp do dokumentacji medycznej pacjentów i danych medycznych pracowników?
6. Jak prawidłowo obliczyć termin w jakim pacjent musi dostarczyć oryginał skierowania do poradni specjalistycznej, by nie został on skreślony z listy oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej?
7. Jakie sytuacje wymagają bezpłatnego transportu sanitarnego dla pacjenta?
8. Czy istnieje podstawa prawna, na podstawie której lekarz POZ ma obowiązek wydawać dla uczniów zaświadczenia o zwolnieniu z zajęć szkolnych?
9. Jakie są zasady oddawania dnia wolnego za święto przypadające w sobotę?
10. Czy pielęgniarka ma obowiązek przepisywania zleceń lekarskich do tzw. książek zabiegów?

Z przyjemnością informujemy, że wraz ze styczniową aktualizacją LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 16 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 59 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 12 pism urzędowych oraz dodaliśmy ponad 80 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W styczniowej aktualizacji gorąco polecamy materiały poświęcone zmianom w ochronie zdrowia od stycznia 2015 r. wprowadzonym przez tzw. pakiet onkologiczny i kolejkowy (komentarz Artura Paszkowskiego Zmiany w systemie ochrony zdrowia od 1 stycznia 2015 r.) oraz poświęcone kontroli świadczeniodawców przez Narodowy Fundusz Zdrowia (komentarz Agnieszki Pietraszewskiej-Macheta Praktyczne aspekty kontroli świadczeniodawców prowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, w tym projekt ustawy o leczeniu niepłodności, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. W jaki sposób można zweryfikować osobę, która przesyła wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej pocztą lub składa go w formie elektronicznej?
2. Czy pacjent bez wiedzy i zgody lekarza może nagrać przebieg wizyty lekarskiej (nagranie głosowe/video)?
3. Czy od 1 stycznia 2015 r. potrzebne będzie skierowanie dla pacjenta do poradni dermatologicznej, w której leczy się od kilku lat na chorobę przewlekłą i poradni okulistycznej, w której również leczy się od kilku lat?
4. Czy kobiecie do porodu, w przypadku konieczności transportu do innego szpitala, musi asystować położna, czy wystarczy asysta ratownika medycznego?
5. Czy lekarz może wydać rodzinie pacjenta zaświadczenie o stanie zdrowia pacjenta, jeśli ta chce wystąpić do sądu z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie?
6. Czy można wykorzystać dane medyczne pozbawione nazwisk i danych umożliwiających identyfikację pacjenta do celów naukowych pomimo sprzeciwu pacjenta?
7. Jeżeli świadczeniodawca posiada kilka oddziałów lub poradni, to czy leczenie pacjenta w różnych poradniach traktować należy jako kontynuację leczenia?
8. Jak w świetle obowiązujących przepisów powinien postępować świadczeniodawca realizujący umowę w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej z wpływającymi skierowaniami „pilnymi”?
9. Czy można odmówić lekarzowi odbywania specjalizacji w podmiocie leczniczym?
10. Czy okręgowa izba pielęgniarek i położnych jest uprawniona do uzyskania informacji, czy konkretna pielęgniarka zatrudniona jest u danego pracodawcy?

Z przyjemnością informujemy, że wraz z grudniową aktualizacją Serwisu LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 14 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 61 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 14 pism urzędowych oraz dodaliśmy ponad 100 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W grudniowej aktualizacji gorąco polecamy materiały poświęcone instalacji monitoringu w podmiotach wykonujących działalność leczniczą (komentarz Iwony Kaczorowskiej-Kossowskiej Monitoring w podmiotach wykonujących działalność leczniczą - bezpieczeństwo pacjentów i lekarzy, czy ingerencja w ich prawa?) oraz nowym przepisom dotyczącym recept zaocznych (komentarz Krzysztofa Urbana i Ewy Warmińskiej Wizyty recepturowe i recepty zaoczne od 1 stycznia 2015 r.).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy potrzebne jest skierowanie do poradni gruźlicy i chorób płuc?
2. Czy wszystkie pracownie wykonujące badania psychologiczne lub lekarskie kierowców i kandydatów na kierowców zobowiązane są do stosowania opłat określonych w nowych rozporządzeniach?
3. Czy pacjenci zakładu leczniczo-opiekuńczego powinni być zaopatrywani w znaki identyfikacyjne?
4. Czy jeżeli lekarz przy przyspieszonym badaniu kwalifikacyjnym uzna, że nie ma podstaw do rehabilitacji szpitalnej pilnej w przypadku osoby z legitymacją kombatanta, to pacjent taki powinien zostać wpisany na listę osób oczekujących?
5. Co powinna zawierać treść pieczątki nagłówkowej z poradni oddziału szpitalnego i pracowni?
6. Czy podmiot tworzący samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może zobligować kierownika tego SP ZOZ-u do modernizacji, ewentualnie budowy budynku przeznaczonego na udzielanie świadczeń zdrowotnych?
7. Kto może odebrać ze szpitala niepełnoletniego pacjenta, jeśli oboje lub jeden z rodziców ma ograniczoną władzę rodzicielską?
8. Czy dokumentację medyczną przyjętego do szpitala pacjenta z utratą przytomności należy uzupełnić o podpis wyrażający zgodę na hospitalizację, gdy jego stan ulegnie poprawie?
9. Czy pacjent powinien wyrazić zgodę na udział w badaniach ankietowych, które nie są badaniami klinicznymi?
10. Jakie kwalifikacje zawodowe powinien posiadać lekarz wykonujący badanie USG oraz echo serca w POZ od dnia 1 stycznia 2015 r.?