Komentarz praktyczny | Urban Krzysztof

Powodzenie całego modelu finansowania znanego powszechnie pod hasłem: „leki 75+”, który ma polegać na stworzeniu modelu finansowania leków przyjaznego dla pacjentów seniorów zależy od wielu czynników, tj.:

  • kształtu samej listy leków dedykowanych dla tych pacjentów,
  • dostępności tych leków w hurtowniach, a następnie w aptekach i punktach aptecznych,
  • wydolności budżetu dedykowanego na refundację.

Komentarz praktyczny | Paszkowski Artur

30 sierpnia 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła do publicznego systemu opieki zdrowotnej konstrukcję Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ).

Komentarz praktyczny | Urban Krzysztof

Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej i niektórych innych ustaw, która obowiązuje od 15 lipca 2016 r., wprowadza alternatywną, względem możliwości finansowania świadczeń na podstawie umów zawieranych z NFZ, formę zaspokajania potrzeb w zakresie ochrony zdrowia. W ramach realizacji powyższego celu jednostka samorządu terytorialnego a zatem gmina, powiat lub województwo, może finansować dla mieszkańców tej wspólnoty świadczenia gwarantowane.

Komentarz praktyczny | Budzowska Jolanta

Od niedawna w ginekologii i położnictwie obowiązuje akt normatywny regulujący zasady postępowania personelu medycznego w przypadku pięciu powikłań ciąży i porodu, które sprawiają najwięcej problemów personelowi medycznemu. Jest to rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
 w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych, które weszło w życie dnia 2 czerwca 2016 r.

We wrześniu w LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 14 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 85 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 20 nowych orzeczeń, 2 nowe pisma urzędowe oraz dodaliśmy ponad 100 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
We wrześniu gorąco polecamy materiały poświęcone zmianom w tajemnicy lekarskiej (komentarz Jolanty Budzowskiej Najnowsze zmiany w zakresie tajemnicy lekarskiej) oraz materiały poświęcone Instrumentowi Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (komentarz Artura Paszkowskiego Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ)).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy pielęgniarki medycyny szkolnej udzielając świadczeń z zakresu medycyny szkolnej są zobowiązane do uzyskania zgody rodzica lub opiekuna prawnego na przeprowadzenie przeglądów higieny osobistej, podawanie leków np. przeciwbólowych, przeciwgorączkowych?
2. Czy można zobowiązać pracowników apteki szpitalnej do przygotowywania roztworów środków dezynfekcyjnych (substancji żrących) w aptece szpitalnej?
3. Czy w przypadku dłuższej nieobecności pracownika (który nadaje upoważnienia do przetwarzania danych osobowych) konieczne jest oznaczenie tego faktu na ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych oraz anulowanie upoważnienia?
4. Kto powinien wystawić skierowanie na ponowne badanie kontrolne USG, jeśli kolejny termin jest ustalony za miesiąc?
5. Jakie dokumenty powinien mieć kierownik apteki przy jej otwarciu?
6. Czy podpis długopisem elektronicznym w dokumentacji jest ważny?
7. Czy podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest do udostępnienia (wydania) pacjentowi tylko tej dokumentacji medycznej, która została wytworzona w tym podmiocie?
8. Kto ponosi koszty transportu sanitarnego przewiezienia pacjenta z miejsca zamieszkania do szpitala w celu kontynuacji leczenia?
9. Czy lekarz może pobierać opłatę za wystawienie karty zgonu osobie, dotychczas przez niego nieleczonej, z którą do chwili zgonu nie miał żadnego kontaktu medycznego w ramach prowadzonej działalności?
10. Czy podmiot leczniczy może udostępnić dokumentację medyczną pacjenta sądowi rejonowemu w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po tym pacjencie?