W czerwcu w LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 7 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 106 nowch pytań, a także opublikowaliśmy 15 nowych orzeczeń, 16 nowych pism urzędowych oraz dodaliśmy ponad 100 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W czerwcu gorąco polecamy materiały poświęcone nowym zasadom kontraktowania świadczeń (komentarz Artura Paszkowskiego Nowe zasady kontraktowania świadczeń z NFZ - o projekcie rozporządzenia) oraz materiały poświęcone e-learningowi w ochronie zdrowia (komentarz Tomasza Karkowskiego E-learning i jego praktyczne zastosowanie w ochronie zdrowia).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Jakie jest obecne stanowisko dotyczące wydawania oryginału dokumentacji medycznej pacjentowi?
2. Czy można przekazać synowi zmarłej pacjentki informację o dacie, godzinie i przyczynie zgonu?
3. Czy pojęcie "służba zdrowia" przy aktualnym stanie prawnym jest określeniem poprawnym?
4. Czy za pierwsze 8 godzin pracy nadliczbowej powstałej w dniu wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy pracownikowi należy się 100% dodatek do wynagrodzenia?
5. Czy można zmusić lekarza świadczącego usługi medyczne na podstawie kontraktu do dyżurowania pod telefonem bez zmiany samej umowy?
6. Czy dopuszczalna jest prawnie sytuacja, gdy stroną umowy z NFZ jest SP ZOZ, a wszyscy pracownicy obsługujący karetki (lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki) są zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych?
7. Czy pacjent po zakończonym leczeniu szpitalnym może odmówić wypisu do domu?
8. Czy pacjent, który wybiera serię zastrzyków dożylnych w przychodni może być wypuszczony do domu z wenflonem w żyle?
9. Czy w świetle obowiązującego prawa należy wydawać pacjentowi leczonemu w oddziale szpitalnym oprócz karty informacyjnej informację dla lekarza kierującego?
10. Czy pracownik na podstawie art. 188 Kodeksu pracy może wykorzystać zwolnienie od pracy do opieki nad dzieckiem w niepełnych godzinach?

W maju w LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 10 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 93 nowe pytania, a także opublikowaliśmy 16 nowych orzeczeń, 12 nowych pism urzędowych oraz dodaliśmy ponad 100 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W maju gorąco polecamy materiały poświęcone uprawnieniom i zasadom wystawiania recept dla pacjentów w wieku powyżej 75 roku życia (komentarz Krzysztofa Urbana Uprawnienia i zasady wystawiania recept dla pacjentów w wieku powyżej 75 roku życia) oraz materiały poświęcone zmianom w doskonaleniu zawodowym ratowników medycznych (komentarz Małgorzaty Paszkowskiej Wymogi ustawowe dla ratowników medycznych i ich doskonalenie zawodowe w świetle zmian ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy Rzecznik Praw Pacjenta może żądać udostępnienia mu pełnej dokumentacji pacjenta nie wykazując się zgodą pacjenta w tym zakresie?
2. Czy w przypadku elektronicznej dokumentacji medycznej możliwe jest zastosowanie mechanizmów pozwalających na złożenie i zweryfikowanie podpisu przewidzianych przez program używany przez świadczeniodawcę, np. uwierzytelnienie podpisu za pomocą loginu?
3. Czy podmiot leczniczy może po każdej wypłacie przekazywać izbie pielęgniarskiej imienną listę pielęgniarek z kwotą indywidualnej składki, za które odprowadza składki członkowskie?
4. Czy w gabinecie zabiegowym lekarza POZ, może funkcjonować punkt pobrań (pobieranie krwi do badań laboratoryjnych)?
5. Czy w sytuacji gdy podmiot leczniczy nie posiada w swojej strukturze laboratorium, lecz zleca wykonywanie całej diagnostyki laboratoryjnej na zewnątrz (outsourcing) musi zatrudniać u siebie koordynatora ds. laboratorium, którym musi być diagnosta laboratoryjny?
6. Czy lekarzowi pełniącemu dyżur medyczny w ramach umowy o pracę należy dodatkowo wypłacić dodatek 20% za pracę w godzinach nocnych bez względu na wypłacenie dodatków za godziny nadliczbowe?
7. Czy lekarz stomatolog może wystawić skierowanie na odpłatne wykonanie badania RTG czaszki?
8. Kto wydaje skierowanie na rezonans magnetyczny?
9. Czy pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu szkoleniowego, jeśli pracownik z własnej inicjatywy zaczął uczęszczać do prywatnej szkoły, w której chce zdobyć nowy zawód?
10. Czy osoba z legitymacją "Weterana walk o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej" ma prawo być przyjmowana w poradni AOS bez skierowania?

W kwietniu w LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 9 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 93 nowe pytania, a także opublikowaliśmy 19 nowych orzeczeń oraz dodaliśmy ponad 100 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W kwietniu gorąco polecamy materiały poświęcone zasadom dzielenia opakowań gotowych leków (komentarz Agnieszki Zimmermann Zasady bezpiecznego dzielenia opakowań leków gotowych) oraz materiały poświęcone statutowi podmiotu leczniczego w orzecznictwie (komentarz Katarzyny Lenczowskiej-Soboń Statut podmiotu leczniczego w orzecznictwie sądów administracyjnych).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy można zawrzeć umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w formie wolontariatu jako ratownik w szpitalnym oddziale ratunkowym, który wcześniej był zatrudniony na umowę o pracę w SOR?
2. Czy świadczeniodawca w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej powinien brać od pacjenta oświadczenie o upoważnieniu innych osób do dostępu do dokumentacji medycznej?
3. Czy pacjent objęty pielęgniarską opieką długoterminową domową powinien wyrazić zgodę pisemną na objęcie tą opieką?
4. Czy szpital może wydać kartę zgonu sąsiadce zmarłej pacjentki, która została upoważniona do dokumentacji medycznej pacjentki?
5. Czy szpital może odmówić udostępnienia dokumentacji medycznej przedstawicielowi ustawowemu 17-letniego pacjenta w sytuacji, w której pacjent ten upoważnił inną niż przedstawiciel ustawowy osobę trzecią do dostępu do jego dokumentacji medycznej?
6. Czy kobieta ciężarna ma dodatkowe uprawnienia do przyjęcia poza kolejnością do poradni ginekologicznej?
7. Czy pacjent ma prawo zażądać wykonania kserokopii wpisu z księgi pracowni diagnostycznej RTG (jest to dokumentacja zbiorcza), że danego dnia miał wykonywane badanie RTG?
8. Czy szpital musi opracować procedurę postępowania w sytuacji, gdy do szpitala zgłosi się pacjentka wyrażająca wolę legalnego przerwania ciąży w oparciu o ustawę o planowaniu rodziny ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży?
9. Czy można zaszczepić dziecko w obecności opiekuna faktycznego nie będącego opiekunem prawnym?
10. Czy posiadanie przez cudzoziemca dokumentu ZUS ZUA uprawdopodabnia fakt objęcia cudzoziemca ubezpieczeniem zdrowotnym?

W marcu w LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 5 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 84 nowe pytania, a także opublikowaliśmy 9 nowych orzeczeń oraz dodaliśmy ponad 100 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W marcu gorąco polecamy temat miesiąca poświęcony nowym ogólnym warunkom umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (opracowanie Artura Paszkowskiego Nowe OWU - przegląd zmian), a także materiały poświęcone zmianom w wykonywaniu zawodu ratownika medycznego (komentarz Małgorzaty Paszkowskiej Zakres czynności i standardy wykonywania zawodu ratownika medycznego po zmianach ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym) oraz zmianom w szkoleniu specjalistycznym i ciągłym farmaceutów (komentarz Moniki Kwiatkowskiej Szkolenie specjalistyczne i ciągłe farmaceutów - zmiany w prawie).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy w przypadku przeprowadzenia badania psychotechnicznego kierowców u tej samej osoby w tym samym dniu, co wiąże się z wydaniem 2 zaświadczeń psychologicznych, wysokość za przeprowadzone badanie winna być 150 zł czy 2 x 150 zł?
2. Ile wynoszą maksymalne kwoty za wydanie dokumentacji medycznej lub udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych?
3. Czy podmiot leczniczy udostępniający dokumentację medyczną (kopia/odpis) osobie upoważnionej, powinien żądać od pacjenta/osoby upoważnionej odpowiedniego wniosku, czy wystarczy, żeby wnioskodawca zwróci się w formie ustnej?
4. Czy położną zatrudnioną w poradni ginekologiczno-położniczej na 100% godzin pracy lekarza w czasie jej urlopu powinna zastępować inna położna/pielęgniarka, czy też lekarz może sam przyjmować pacjentów?
5. Czy SP ZOZ może po godzinach wykazanych do NFZ oraz w weekendy świadczyć np. odpłatnie zabiegi rehabilitacyjne?
6. Jaki stopień tajności według polskiego prawa musi zostać zachowany podczas niszczenia dokumentacji medycznej?
7. Czy pacjent wpisany w kolejkę oczekujących na udzielenie świadczenia, powinien być ponownie wpisany na listę w przypadku, gdy z powodów medycznych lekarz przesuwa termin udzielenia świadczenia w ośrodku rehabilitacji dziennej?
8. Czy pracownia diagnostyczna prowadzona w trybie ambulatoryjnym powinna prowadzić księgę pracowni diagnostycznej i księgę zabiegów jeśli dane zawarte w księgach są tożsame?
9. Czy dopuszczalna jest praktyka wpisywania w karcie oceny świadczeniobiorcy adresu zakładu opiekuńczo-leczniczego jako adresu zamieszkania pacjentów?
10. Czy umowy o pracę zawarte z lekarzem rezydentem na czas odpowiadający okresowi trwania specjalizacji powinny zostać zmienione, jeśli maksymalny okres trwania umów zawartych na czas określony będzie przekraczał 33 miesiące?

W lutym w LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 34 nowe komentarze praktyczne, udzieliliśmy odpowiedzi na 82 nowe pytania, a także opublikowaliśmy 10 nowych orzeczeń oraz dodaliśmy ponad 100 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W lutym gorąco polecamy temat miesiąca poświęcony nowym ogólnym warunkom umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (opracowanie Artura Paszkowskiego Nowe OWU - przegląd zmian), a także materiały poświęcone zmianom w prawie pracy od 1 stycznia 2016 r. (komentarz Macieja Łokaja Podmiot leczniczy jako pracodawca - najważniejsze zmiany w prawie w 2016 r.) oraz świadczeniu usług farmaceutycznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (komentarz Ewy Warmińskiej i Krzysztofa Urbana Świadczenie usług farmaceutycznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy lekarz może być zatrudniony w aptece jako konsultant?
2. Czy pielęgniarka oddziałowa może pełnić dyżury medyczne?
3. Czy policja może żądać przesłuchania pacjenta w szpitalu bez jego zgody?
4. Czy pacjent zakwalifikowany do kategorii medycznej "przypadek pilny", którego umieszcza się na liście oczekujących zawsze przed pacjentami zakwalifikowanymi do kategorii medycznej "przypadek stabilny" musi być w określonym czasie przyjęty przez lekarza specjalistę?
5. Czy na wniosek osoby upoważnionej szpital może udostępnić oryginał dokumentacji medycznej pacjenta?
6. Czy można odbierać zgody od osób najbliższych pacjenta (pacjent z zaburzoną świadomością, nieprzytomny) w zakresie przekazywania ich danych medycznych?
7. Czy szpital może wydać kopię dowodu osobistego rodzinie pacjenta nieprzytomnego, który nie złożył pisemnego upoważnienia do udostępniania danych?
8. Czy istnieją przepisy określające jak powinna wyglądać dokumentacja medyczna pacjenta (co dokładnie powinna zawierać wg NFZ) przyjmowanego poza miejscem zamieszkania (pomoc doraźna) w podstawowej opiece zdrowotnej?
9. Czy jest zgodna z prawem praktyka dyrektora SP ZOZ-u polegająca na wywieszeniu ogłoszenia: „Świadczenia dla pacjentek z Listy Aktywnej SP ZOZ - Bezpłatne”?
10. Czy od dnia 1 stycznia 2016 r. będzie można zatrudniać ratowników medycznych w oddziałach szpitalnych?