Komentarz praktyczny | Ubran Krzysztof

W dniu 12 maja 2016 r. została opublikowana ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw - dalej u.z.u.ś.o., która przewiduje modyfikację systemu refundacyjnego poprzez wprowadzenie konstrukcji tańszych leków dla pacjentów, którzy ukończyli 75 rok życia (dalej: 75+).

Komentarz praktyczny | Artur Paszkowski

W dniu 9 maja 2016 roku na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt z dnia 6 maja 2016 roku rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Projekt ten stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikającej z przepisu art. 148 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - dalej u.ś.o.z., i to w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2016 roku ustalonym przepisami ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Komentarz praktyczny | Karkowski Tomasz


Zarządzanie organizacją zgodnie z koncepcją lean jest procesem bezustannej racjonalizacji całej firmy i jej stosunków z otoczeniem. Koncepcja polega na przekazaniu na niższe szczeble zarządzania odpowiedzialności i kompetencji w ścisłym związku z decentralizacją systemu informacji, samokontrolą i uelastycznieniem struktury organizacyjnej. W efekcie wdrażanych działań „odchudzających” następuje zmniejszenie wielkości organizacji (spłaszczenie struktur organizacyjnych), a co za tym idzie jej uelastycznienie, dzięki czemu może ona szybciej reagować na zmiany zachodzące w jej otoczeniu. Ponadto poza wyżej wymienionymi charakterystycznymi cechami tej koncepcji możemy wyróżnić uznanie pracowników za najważniejszy element organizacji oraz ich stałe szkolenie i doskonalenie, bezpośredni kontakt i partnerską współpracę z dostawcami.

Komentarz praktyczny | Urban Krzysztof, Warmińska Ewa

Do ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich - dalej u.o.i.l., wprowadzono możliwość świadczenia usług farmaceutycznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Niewątpliwie celem wprowadzenia takiego rozwiązania była chęć dostosowania możliwości świadczenia usług w aptece, do świadczeń udzielanych w podmiotach leczniczych, w których coraz większe znaczenie nadaje się świadczeniom udzielanym na odległość za pomocą systemów teleinformatycznych. W ten sposób możliwe jest zmniejszanie kosztów opieki nad pacjentem oraz wyeliminowanie ograniczeń związanych z dużą odległością i czasem, co ma istotne znaczenie dla zwiększenia dostępności do tych usług.

Komentarz praktyczny | Kwiatkowska Monika

Minister Zdrowia wydał w dniu 9 listopada 2015 r. rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania - dalej r.d.m. Rozporządzenie to wydane na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - dalej u.p.p., weszło w życie 23 grudnia 2015 r. za wyjątkiem § 71 i § 72 r.d.m., które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.