W lipcu w LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 33 nowe komentarze praktyczne, udzieliliśmy odpowiedzi na 116 nowych pytań, a także opublikowaliśmy 13 nowych orzeczeń, 4 nowe pisma urzędowe oraz dodaliśmy ponad 100 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W lipcu gorąco polecamy materiały poświęcone zmianom w ustawie o działalności leczniczej (komentarz Macieja Łokaja Projekt ustawy zmieniającej ustawę o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 25 maja 2016 roku)) oraz materiały poświęcone radzeniu sobie z trudnym klientem w aptece (komentarz Krzysztofa Urbana Ekspert o ... radzeniu sobie z trudnym klientem w aptece).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy SP ZOZ, który udziela świadczeń w zakresie kardiologii, może dodatkowo udzielać tych świadczeń poza kontraktem NFZ, jeśli znalazł się sponsor, który chciałbym zapłacić szpitalowi komercyjnie za określoną liczbę usług?
2. Czy godzina zgonu powinna być w karcie wypisowej pacjenta wpisana jako godzina wypisu?
3. Co należy zrobić w przypadku, gdy skierowanie nie zawiera wszystkich koniecznych elementów?
4. Z jaką częstotliwością powinny być odbierane do utylizacji od wytwórcy odpady medyczne z grupy 18 01?
5. Czy jeśli uprawniony w ustawie podmiot zwróci się do podmiotu leczniczego o wydanie uwierzytelnionej kopii dokumentacji medycznej, szpital może naliczyć dodatkową opłatę za uwierzytelnienie kopii, oprócz opłaty za kserokopię dokumentacji określoną w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta?
6. Czy w formularzu wypełnianym przez pacjenta przy e-rejestracji powinna znaleźć się klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzane danych osobowych?
7. Jakie są konsekwencje prawne dla pacjenta w przypadku, gdy wypisuje się na własne żądanie?
8. W jaki sposób podmiot leczniczy w zakresie POZ (małżeństwo 2 lekarzy POZ) może zapewnić ciągłość świadczeń na czas urlopu?
9. Czy dokumentacja szpitalna prowadzona w formie elektronicznej w systemie komputerowym musi być drukowana i podpisywana przez lekarzy?
10. Czy pacjent ma prawo żądać od lekarza POZ wydania skierowania do poradni specjalistycznej, nawet jeśli lekarz nie widzi wskazań do zasięgania opinii innego lekarza, w oparciu o ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta?

Komentarz praktyczny | Ubran Krzysztof

W dniu 12 maja 2016 r. została opublikowana ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw - dalej u.z.u.ś.o., która przewiduje modyfikację systemu refundacyjnego poprzez wprowadzenie konstrukcji tańszych leków dla pacjentów, którzy ukończyli 75 rok życia (dalej: 75+).

Komentarz praktyczny | Artur Paszkowski

W dniu 9 maja 2016 roku na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt z dnia 6 maja 2016 roku rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Projekt ten stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikającej z przepisu art. 148 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - dalej u.ś.o.z., i to w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2016 roku ustalonym przepisami ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Komentarz praktyczny | Karkowski Tomasz


Zarządzanie organizacją zgodnie z koncepcją lean jest procesem bezustannej racjonalizacji całej firmy i jej stosunków z otoczeniem. Koncepcja polega na przekazaniu na niższe szczeble zarządzania odpowiedzialności i kompetencji w ścisłym związku z decentralizacją systemu informacji, samokontrolą i uelastycznieniem struktury organizacyjnej. W efekcie wdrażanych działań „odchudzających” następuje zmniejszenie wielkości organizacji (spłaszczenie struktur organizacyjnych), a co za tym idzie jej uelastycznienie, dzięki czemu może ona szybciej reagować na zmiany zachodzące w jej otoczeniu. Ponadto poza wyżej wymienionymi charakterystycznymi cechami tej koncepcji możemy wyróżnić uznanie pracowników za najważniejszy element organizacji oraz ich stałe szkolenie i doskonalenie, bezpośredni kontakt i partnerską współpracę z dostawcami.

Komentarz praktyczny | Urban Krzysztof, Warmińska Ewa

Do ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich - dalej u.o.i.l., wprowadzono możliwość świadczenia usług farmaceutycznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Niewątpliwie celem wprowadzenia takiego rozwiązania była chęć dostosowania możliwości świadczenia usług w aptece, do świadczeń udzielanych w podmiotach leczniczych, w których coraz większe znaczenie nadaje się świadczeniom udzielanym na odległość za pomocą systemów teleinformatycznych. W ten sposób możliwe jest zmniejszanie kosztów opieki nad pacjentem oraz wyeliminowanie ograniczeń związanych z dużą odległością i czasem, co ma istotne znaczenie dla zwiększenia dostępności do tych usług.