Interaktywne diagramy obrazują przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zachowania jego uczestników, zaś fragmenty dokumentów wykładni oraz autorskie porady i komentarze, przygotowane przez zespół ekspertów pod redakcją naukową uznanych autorytetów, pomagają rozwiać wątpliwości nasuwające się w trakcie postępowania.

navigator-zamowienia-publiczne-1
 

Zawartość LEX Navigator Zamówienia Publiczne

 • Schematy procedur
 • Praktyczne wskazówki
 • Akty prawne
 • Orzeczenia sądów i administracji
 • Komentarze
 • Linie orzecznicze

 

 • Monografie
 • Glosy
 • Tezy z piśmiennictwa
 • Wzory dokumentów
 • Pisma urzędowe
 
 

Przykładowe procedury z zakresu zamówień publicznych


 • Badanie podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
 • Ustalenie wartości zamówienia na roboty budowlane
 • Zatrzymanie wadium przez zamawiającego w wyniku nieuzupełnienia dokumentów przez wykonawcę
 • Przystąpienie do postępowania odwoławczego
 • Nałożenie kary pieniężnej przez Prezesa UZP
 • Przeprowadzenie kontroli doraźnej przez Prezesa UZP
 • Przekazanie informacji do zamawiającego o podjętej przez niego czynności niezgodnej z p.z.p. lub zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie p.z.p.
 • Ustalenie przepisów właściwych do udzielenia zamówienia publicznego
 • Postępowanie w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia - negocjacje bez ogłoszenia
 • Badanie w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę


 


 
 

Ewa Wiktorowska

Redaktor naukowa

Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, były trener i arbiter z list prowadzonych przez Prezesa UZP, członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej, członek komisji sejmowych ds. zmian ustawy Prawo zamówień publicznych, magister inżynier budownictwa, wykładowca, doradca w szczególności z zakresu zamówień publicznych na prace projektowe i roboty budowlane, autor i współautor wielu publikacji nt interpretacji przepisów prawa zamówień publicznych.

Mec. Irena Skubiszak – Kalinowska

Ekspert

Radca prawny, prowadzi wykłady w ramach studiów podyplomowych Przygotowanie i Zarządzanie Projektami Partnerstwa Publiczno Prywatnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, wykładowca Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji UW, Od 2008 r. jest Członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu Prawa zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz ubezpieczeń.

Adam Wiktorowski

Ekspert

prawnik, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, specjalista w dziedzinie zamówień publicznych – praktyk, posiadający wieloletnie doświadczenie w procesie udzielania zamówień publicznych finansowanych ze środków Unii Europejskiej na dostawy i usługi, wpisany na listę ekspertów zewnętrznych w obszarze zamówień publicznych Ministerstwa Gospodarki w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka, autor publikacji i poradników nt. interpretacji przepisów prawa zamówień publicznych.