LEX Navigator Zamówienia Publiczne - realne wsparcie dla zamawiających i wykonawców w postępowaniach dotyczących zamówień publicznych, przy realizacji przedsięwzięć opartych na partnerstwie publiczno-prywatnym oraz podczas zawierania umów koncesji na roboty budowlane lub usługi. Interaktywne schematy procedur znajdujące się w programie, prezentują:

 • różne scenariusze postępowania,
 • terminy wykonania czynności,
 • skutki popełnienia błędów,
 • praktyczne wskazówki.
LN-Zamowienia-Publiczne
 

Dzięki procedurom można dotrzeć do wzorów, komentarzy, linii orzeczniczych, orzecznictwa i innych kategorii dokumentów.

 
 

Przykładowe procedury:

 • Zastosowanie procedury odwróconej w przetargu nieograniczonym
 • Złożenie oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • Ustalenie, czy wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie fakultatywnych przesłanek wykluczenia
 • Rozwiązanie umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego
 • Zastrzeżenie i wykazanie przez wykonawcę istnienia tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Wypłacenie przez zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
 • Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
 • Ustalanie kryteriów oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 
 

Zawartość LEX Navigator Zamówienia Publiczne

 • Schematy procedur
 • Praktyczne wskazówki
 • Akty prawne
 • Orzeczenia sądów i administracji
 • Komentarze
 • Linie orzecznicze

 

 • Monografie
 • Glosy
 • Tezy z piśmiennictwa
 • Wzory dokumentów
 • Pisma urzędowe
 

 


 
 

Ewa Wiktorowska

Redaktor naukowa

Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, były trener i arbiter z list prowadzonych przez Prezesa UZP, członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej, członek komisji sejmowych ds. zmian ustawy Prawo zamówień publicznych, magister inżynier budownictwa, wykładowca, doradca w szczególności z zakresu zamówień publicznych na prace projektowe i roboty budowlane, autor i współautor wielu publikacji nt interpretacji przepisów prawa zamówień publicznych.

Mec. Irena Skubiszak – Kalinowska

Ekspert

Radca prawny, prowadzi wykłady w ramach studiów podyplomowych Przygotowanie i Zarządzanie Projektami Partnerstwa Publiczno Prywatnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, wykładowca Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji UW, Od 2008 r. jest Członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu Prawa zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz ubezpieczeń.

Adam Wiktorowski

Ekspert

prawnik, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, specjalista w dziedzinie zamówień publicznych – praktyk, posiadający wieloletnie doświadczenie w procesie udzielania zamówień publicznych finansowanych ze środków Unii Europejskiej na dostawy i usługi, wpisany na listę ekspertów zewnętrznych w obszarze zamówień publicznych Ministerstwa Gospodarki w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka, autor publikacji i poradników nt. interpretacji przepisów prawa zamówień publicznych.