LEX Navigator Procedury BHP - niezbędna pomoc w przygotowaniu środowiska pracy, pod kątem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Interaktywne schematy procedur znajdujące się w programie, prezentują:

 • różne scenariusze postępowania,
 • terminy wykonania czynności,
 • ryzyka związane z prowadzonym postępowaniem,
 • skutki popełnienia błędów,
 • praktyczne wskazówki.
 

Dzięki procedurom można dotrzeć do wzorów, komentarzy, linii orzeczniczych, orzecznictwa i innych kategorii dokumentów.

 


Przykładowe procedury

 • BHP przy organizacji ręcznych prac transportowych
 • Wypadek przy pracy pracownika
 • Prace na wysokości (prace szczególnie niebezpieczne)
 • Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego
 • Wypadek w drodze do pracy lub z pracy pracownika − postępowanie powypadkowe
 • BHP przy umowach cywilnoprawnych
 • Sporządzanie protokołu powypadkowego
 • Opracowanie instrukcji BHP maszyny
 
 

Zawartość LEX Navigator BHP

 • Schematy procedur
 • Praktyczne wskazówki
 • Akty prawne
 • Wzory dokumentów
 • Komentarze książkowe do najważniejszych aktów prawnych

 

 • Monografie
 • Orzeczenia sądów polskich
 • Tezy z piśmiennictwa
 • Linie orzecznicze
 • Zestawienia
 • Informator o normach
 
 


 
 

Maciej Ambroziewicz

Ekspert

Biegły sądowy z zakresu bezpieczeństwa higieny pracy; absolwent Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy” prowadzonych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy wraz z Politechniką Warszawską oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie zasobami pracy” organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, uczestnik licznych konferencji naukowych, kursów i szkoleń (m.in. kurs inspektorów ochrony przeciwpożarowej, kurs dla doradców DGSA); praktykę zawodową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zdobywał od 2003 r. w firmie outsourcingowej, gdzie wykonywał zadania służby bhp w wielu przedsiębiorstwach o zróżnicowanym profilu działalności. Obecnie kieruje wieloosobową komórką bhp w jednym z największych szpitali w kraju oraz współpracuje z wieloma instytucjami rządowymi i samorządowymi. Współautor książek „Meritum BHP” i „Bezpieczeństwo i higiena pracy. Pytania i odpowiedzi”, wyd. Wolters Kluwer.

Krzysztof Zamajtys

Ekspert

Długoletni staż pracy w służbie bhp, uprawnienia głównego specjalisty ds. bhp oraz inspektora ds. ppoż. W ramach pracy zawodowej: nadzór nad firmami w zakresie bhp i ppoż., dokonywanie kontroli bhp i ppoż. i analiz bhp, przeprowadzanie szkoleń w zakresie bhp i ppoż., sporządzanie dokumentacji powypadkowych, ocen ryzyka zawodowego oraz instrukcji i regulacji wewnątrzzakładowych w zakresie bhp, a także wykonywanie analiz ergonomicznych stanowisk pracy. Dodatkowe uprawnienia doradcy DGSA. Wykładowca na studiach dziennych i zaocznych oraz podyplomowych na uczelniach wyższych w Warszawie i Toruniu. Aktualnie także autor publikacji (artykułów i komentarzy) oraz odpowiedzi na pytania czytelników dla wydawnictwa Wolters Kluwer z zakresu bhp, ppoż. i ADR. Zainteresowania naukowe i dydaktyczne związane są z ergonomicznym kształtowaniem stanowisk pracy w firmach, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. Zainteresowania dotyczą również zagadnień związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy, zasad i sposobów postępowania z materiałami niebezpiecznymi oraz zagadnień związanych z ochroną środowiska. Współautor książki „Bezpieczeństwo i higiena pracy. Pytania i odpowiedzi”, wyd. Wolters Kluwer.

dr Grzegorz Łyjak

Ekspert

Ekspert w zakresie prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarach związanych z oceną warunków środowiska pracy, zapobieganiem wypadkom przy pracy oraz przestrzeganiem przepisów prawa pracy. Swoje doświadczenie zdobywał w trakcie pracy w Państwowej Inspekcji Pracy, gdzie początkowo jako inspektor pracy, a później jako dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli oraz zastępca Głównego Inspektora Pracy zajmował się zarówno działaniami o charakterze legislacyjnym, opiniotwórczym, jak również oceniającymi w praktyce efekty wprowadzonych zmian w systemie prawa pracy. Był odpowiedzialny za wskazywanie kierunków interpretacyjnych przepisów prawa pracy stosowanych przez inspektorów pracy. Inicjował, realizował i nadzorował działania kontrolne. W okresie pracy w Państwowej Inspekcji Pracy był zaangażowany w działalność dydaktyczną prowadzoną przez Ośrodek Szkoleniowy Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu oraz był zastępcą Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej na uprawnienia inspektora pracy. Obecnie swoją pracę w obszarze prawnej ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy kontynuuje jako Prezes Stowarzyszenia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Jest koordynatorem i uczestnikiem projektów krajowych i międzynarodowych oraz kampanii społecznych w obszarze ochrony pracy. Wykładowca na uczelniach wyższych; recenzent publikacji i prac dyplomowych; trener i doradca w zakresie stosowania przepisów prawa pracy; autor publikacji oraz organizator konferencji związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce.