LEX Navigator Ochrona Zdrowia ma za zadanie sprawnie przeprowadzić użytkownika przez poszczególne etapy danego postępowania, pozwalając w szybki sposób rozwiązywać najczęściej spotykane problemy związane z działalnością placówki medycznej.

 

Przykładowe dziedziny

 • Zawieranie i realizacja umów z NFZ
 • Zamówienia na świadczenia zdrowotne (subkontrakty)
 • Kontrola działalności leczniczej
 • Prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej
 • Zakładanie i rejestracja działalności leczniczej
 • Postępowanie przed wojewódzkimi komisjami ds. zdarzeń medycznych
 • Obowiązki personelu medycznego w związku z rozpoznaniem zakażeń i chorób zakaźnych
 • Procedury szpitalne związane z obsługą pacjenta (prawa pacjentów, lekarzy)

 


Przykładowe procedury

 • Zaopatrywanie pacjentów w znaki identyfikacyjne w szpitalu
 • Wypis pacjenta ze szpitala
 • Zasady przeprowadzenia sekcji zwłok w szpitalu
 • Działania w przypadku podejrzenia lub rozpoznania choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej
 • Powołanie zespołu i komitetu zakażeń szpitalnych
 • Nadzór Ministra Zdrowia na działalnością świadczeniodawców w zakresie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia
 • Dokonywanie rozliczeń i płatności z Narodowym Funduszem Zdrowia
 • Udostępnianie dokumentacji medycznej innemu podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą
 • Zażalenie na czynności dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące realizacji umowy
 • Wprowadzenie zakazu odwiedzin lub ich ograniczenia w szpitalu
 • Zwołanie konsylium lekarskiego i zasięganie opinii innego lekarza
 • Zakładanie dokumentacji medycznej w ambulatorium (AOS)
 • Złożenie oferty w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ
 
 


 
 

Marta Bogusiak

Ekspert

Radca prawny. Specjalizuje się w zakresie obsługi prawnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Z Kancelarią Fortak & Karasiński Radcowie Prawni Sp.P. współpracuje od 2008 roku. Koncentruje się na sprawach dotyczących zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, kontrolami prowadzonymi przez Fundusz oraz organy rejestrowe, a także rejestracją podmiotów leczniczych. Brała udział w pracach legislacyjnych w nad projektem ustawy o działalności leczniczej. Współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie, gdzie publikuje komentarze, wzory pism i umów oraz liczne opracowania zagadnień z zakresu prawa medycznego. Prowadzi szkolenia i seminaria dla podmiotów leczniczych na postawie przygotowanych przez siebie scenariuszy, poświęconych m. in. problematyce kontroli prowadzonej przez NFZ czy nowej ustawy o działalności leczniczej dla podmiotów leczniczych.

Katarzyna Godlewska

Ekspert

Radca prawny specjalizujący się w prawie medycznym oraz prawie zdrowia publicznego. Praktyk, od wielu lat zajmujący się doradztwem prawnym na rzecz podmiotów działających w systemie opieki zdrowotnej w Polsce.

Dorota Karkowska

Ekspert

Doktor habilitowana nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Podyplomowego Studium Prawa Medycznego, Praw Pacjenta i Ubezpieczeń Zdrowotnych prowadzonego w ramach Katedry Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, członek rady fundacji Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz członek rady nadzorczej fundacji Lege Pharmaciae, głównym obszarem zainteresowań badawczych i dydaktycznych autorki są zagadnienia prawa medycznego, ubezpieczeń zdrowotnych i ochrony praw człowieka. Była wiceprzewodniczącą Mazowieckiej Komisji o Zdarzeniach Medycznych, powołaną jako przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta. Obecnie Doradca Prezesa OIL w Warszawie oraz członek zarządu Fundacji Eksperci dla Zdrowia

Katarzyna Kęska

Ekspert

Aplikant adwokacki. Associate, Delloite Legal. Doradza Klientom z sektorów farmaceutycznego, medycznego i spożywczego. Skupia się m.in. na rejestracji, reklamie i refundacji produktów. Pracuje przy umowach obejmujących ustalanie modeli dystrybucyjnych, badania kliniczne, inne aktywności prowadzone przez firmy z tych sektorów. Doradza w sprawach związanych z przejściem, licencjonowaniem oraz ochroną praw własności intelektualnej, z uwzględnieniem prawa autorskiego, znaków towarowych oraz prawa do wizerunku.

Aleksandra Kosiorek

Ekspert

Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Współpracowniczka Biura Prawnego Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa medycznego. Wykładowca z zakresu prawa medycznego.

Damian Konieczny

Ekspert

Adwokat wpisany na listę Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii Uniwersytetu Gdańskiego. Współpracownik Biura Prawnego Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa medycznego. Wykładowca z zakresu prawa karnego i medycznego.