Zgodnie z art. 54 § 2 p.p.s.a., organ odwoławczy, który wydał decyzję w II Instancji, na którą strona wniosła następnie skargę do sądu administracyjnego, obowiązany jest przekazać sądowi skargę wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania.

Praktyka orzecznicza - z punktu widzenia stosowania prawa - ma kluczowe znaczenie dla uczestników postępowania. Olbrzymia ilość orzecznictwa trafiająca każdego dnia do naszych produktów jest jednak niemożliwa do przeanalizowania w krótkim odcinku czasu.

W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności.

Cofnięcie pozwu jest czynnością procesową, którą powód odwołuje powództwo. Oświadczenie o ograniczeniu roszczenia jest równoznaczne z częściowym cofnięciem pozwu.

Postępowanie przewlekłe to postępowanie (w całości) toczące się dłużej, niż to konieczne dla rozpoznania danej kategorii spraw, z uwzględnieniem wszelkich towarzyszących okoliczności (charakter sprawy, stopień jej skomplikowania etc.).