W orzecznictwie odnotować można rozbieżność poglądów co do dopuszczalności wniesienia skargi na bezczynność organu w sytuacji braku przesłania przez organ administracji publicznej odwołania organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie.

Z dniem 1.07.2018 r. do polskiego systemu VAT zostanie wprowadzona instytucja podzielonej płatności. Mechanizm ten jest uważany za jedno z rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom podatkowym. Umożliwia bowiem organom podatkowym monitorowanie i blokowanie środków na rachunkach VAT, eliminując ryzyko znikania podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów a nieodprowadzonym VAT.

Sądy nie są zgodne co do tego, czy stosowanie w drodze analogii przepisów o przedawnieniu do biegu terminu zawitego jest dopuszczalne, czy należy tego unikać.

W orzecznictwie sądów można odnotować odmienne stanowiska co do tego, czy rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem korpusu służby cywilnej, który ciężko naruszył obowiązki pracownicze może nastąpić jedynie w procedurze dyscyplinarnej, czy również na podstawie przepisów kodeksu pracy.

W orzecznictwie powstał spór, co do tego, czy niezawarcie przez stronę w zażaleniu na postanowienie wniosku o uchylenie lub zmianę zaskarżonego postanowienia, jest brakiem uzasadniającym odrzucenie takiego zażalenia, czy też taki skutek nie powinien w tym wypadku wystąpić i tym samym strona powinna zostać wezwana do usunięcia tego braku.