W zasadzie z każdym kolejnym rokiem kalendarzowym dochodzi do nowelizacji przepisów regulujących CIT. Nie inaczej stało się z dniem 1 stycznia 2018 r. Zdecydowana większość zmian, które weszły w życie w tej dacie, ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego poprzez wprowadzenie kolejnych rozwiązań przeciwdziałających unikaniu opodatkowania.

Rodzaj współuczestnictwa procesowego ma ogromne znaczenie w procesach o zachowek, bowiem bezpośrednio wpływa na sposób wyliczania wartości wynagrodzeń dla pełnomocników.

W orzecznictwie zauważyć można sprzeczne poglądy odnośnie tego, czy zachodzi podstawa do przekazania sprawy innemu sądowi, jeżeli oskarżonym w sprawie jest sędzia sądu właściwego na zasadach ogólnych do rozpoznania sprawy.

W orzecznictwie sądów administracyjnych dostrzec można szereg poglądów odnoszących się do problematyki pojęcia wyroku skazującego sądu karnego, o jakim mowa w art. 11 p.p.s.a.

Z przyjemnością informujemy, że w LEX Navigator Prawo Handlowe dysponujemy pakietem 50 procedur zawiązych z ustawą- Prawo restrukturyzacyjne.