Autor: Kucharski Dominik
Rodzaj: linia orzecznicza

Aktualna


Streszczenie


Na podstawie odesłania zawartego w art. 65 § 2 p.p.s.a., do doręczania pism w postępowaniu sądowo administracyjnym stosuje się tryb doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym, a tym samym przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 12.10.2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym.
Przepisy tego rozporządzenia, w przeciwieństwie do tożsamej regulacji dotyczącej doręczeń pism w postępowaniu karnym, nie wskazują wprost czy możliwe jest doręczanie pism sądowych, za pośrednictwem skrytek pocztowych.
Z tego względu, na tym tle zarysował się spór w orzecznictwie. Prezentowany jest zarówno pogląd dopuszczający możliwość doręczania pism sądowych za pośrednictwem skrytek pocztowych, jak i pogląd negujący taką możliwość.

Pogląd nr 1: W postępowaniu sądowoadministracyjnym istnieje możliwość doręczania pism sądowych za pośrednictwem skrytek pocztowych
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 14.07.2016 r., II SAB/Wa 145/16, LEX nr 2137542:


,,W ocenie tutejszego Sądu tryb doręczania pism za pośrednictwem skrytki pocztowej to tryb doręczenia pisma przez pocztę, tak w rozumieniu art. 39 k.p.a., jak i w rozumieniu art. 65 § 1 p.p.s.a.(...) Z uwagi na powyższe w ocenie Sądu, pismo organu z dnia 8 lutego 2016 r. zostało skutecznie doręczone skarżącemu przez operatora pocztowego (...) S.A. w trybie doręczenia zastępczego na wskazany przez niego adres - skrytkę pocztową nr (...).''

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 19.07.2012 r., II SA/Wa 850/12, LEX nr 1260586:
,,Z akt sprawy wynika, że skarżący jako adres dla doręczeń wskazał numer skrytki pocztowej w Urzędzie Pocztowym (...). Podzielić należy pogląd, że doręczenie pism za pośrednictwem skrytki pocztowej stanowi tryb doręczenia pism przez pocztę i skrytka taka może być wskazana jako adres do doręczeń.

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 18.04.2011 r., I SA/Lu 699/08, LEX nr 997324:

,,W świetle powołanych przepisów, wskazanie przez stronę adresu skrytki pocztowej, jako adresu, pod jaki należy kierować do niej korespondencję, należy traktować jako wskazanie adresu dla doręczeń. Zauważyć przy tym należy, że kierowanie pism sądowych w postępowaniu w sprawie sądowoadministracyjnej na wskazany przez stronę adres skrytki pocztowej znajduje akceptację w orzecznictwie sądów administracyjnych''

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 26.04.2010 r., II FSK 443/10, LEX nr 618163:

,,Podnieść też należy, jak trafnie wskazano w odpowiedzi na skargę kasacyjną, iż doręczenia pism sądowych dokonywano na adres wskazany przez pełnomocnika (doręczeń należało dokonywać do skrytki pocztowej Banku A.), zaś odbioru pism dokonywała osoba, która, jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, była upoważniona do odbioru korespondencji pełnomocnika skarżącego. Przepisu art. 67 § 5 p.p.s.a nie można zaś rozumieć w ten sposób, iż wymaga on doręczenia pisma do ręki pełnomocnika, skoro on sam wskazuje jako adres do doręczeń skrytkę pocztową.''

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 9.10.2009 r., IV SA/Wa 938/09, LEX nr 646101:

,,W ocenie Sądu wezwanie skierowane na adres wskazany w skardze tj. na adres: skrytka pocztowa (...), (...) B. (...) należy uznać za skierowane prawidłowo, a w związku z tym, że było podwójnie awizowane - o czym mowa wyżej - również za skutecznie doręczone''

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 17.02.2009 r., II FZ 27/09, LEX nr 523892:
,,Tryb doręczania pism za pośrednictwem skrytki pocztowej to tryb doręczenia pisma przez pocztę, o którym mowa w art. 65 § 1 p.p.s.a.(...) doręczenie pisma procesowego pod wskazanym przez stronę adresem skrytki pocztowej uznać należy za skuteczne i prawidłowe''.).
Pogląd nr 2: W postępowaniu sądowo administracyjnym nie ma możliwości doręczania pism sądowych za pośrednictwem skrytek pocztowych

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 6.02.2008 r. VI SAB/Wa 39/07, LEX nr 1002440:
,,W sprawie niniejszej skarżący wskazał w skardze jako adres do korespondencji A. E. skr. poczt. (...) Ł. Należy wskazać, iż przepisy powołanej powyżej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie przewidują możliwości doręczania pism sądowych za pośrednictwem skrytek pocztowych. Ustawodawca dopuścił korzystanie tylko z takich adresów do doręczeń, w których będzie istniała realna możliwość zastania adresata bądź innej osoby uprawnionej do odbioru przesyłki. Skrytka pocztowa nie spełnia powyższych warunków dlatego też nie może być dopuszczona jako adres do doręczeń"

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 2.03.2007 r., II OSK 411/06, LEX nr 341239:
,,Skrytka pocztowa, to nie adres dla doręczeń, tylko sposób doręczania nieprzewidziany prawem dla doręczeń pism sądowych.''

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 26.07.2005 r., I FZ 341/05, LEX nr 847394:
,,(...) ustawodawca dopuścił korzystanie tylko z takich adresów do doręczeń, w których będzie istniała realna możliwość zastania adresata bądź innej osoby uprawnionej do odbioru przesyłki. Celem takiego uregulowania było zagwarantowanie stronie możliwości rzetelnego dostarczenia jej wszelkich pism kierowanych do niej przez Sąd. Nie budzi wątpliwości Naczelnego Sądu Administracyjnego, iż skrytka pocztowa nie spełnia powyższych warunków, dlatego też, pomimo ewidentnego zaniedbania swoich interesów przez spółkę, nie powinna być w ogóle dopuszczona jako adres do doręczeń w niniejszym postępowaniu.''

Podsumowanie
Analiza orzecznictwa prowadzi do wniosku, że pomimo rozbieżności w judykaturze, bardziej akceptowany jest pogląd zgodnie z którym pomimo braku jednoznacznej regulacji w tym zakresie, dopuszczalne jest skuteczne doręczenie adresatowi w postępowaniu sądowoadministracyjnym przesyłek na podaną przez niego skrytkę pocztową.