Co do zasady, od początku 2017 r. podatnicy CIT, którzy rozpoczęli działalność, oraz ci, którzy mają status małego podatnika, płacą podatek dochodowy według nowej preferencyjnej stawki 15%. Stawka ta jest stosowana zarówno przy obliczaniu zaliczek na podatek, jak i przy dokonywaniu rocznego rozliczenia podatku. Niestety okazuje się, że z preferencji tej w trakcie bieżącego roku nie mogą jeszcze skorzystać podatnicy, którzy w odniesieniu do bieżącego roku wybiorą uproszczoną metodę opłacania zaliczek na podatek CIT.

W większości przypadków operacje gospodarcze ewidencjonowane w księgach mają charakter odpłatny, ponieważ wiążą się ze sprzedażą lub zakupem towarów bądź usług. Jednak prowadzenie działalności gospodarczej nie wyklucza możliwości udzielenia lub otrzymania świadczeń nieodpłatnych, o charakterze darowizn. Oczywiście niesie to za sobą konsekwencje zarówno na gruncie podatków, jak i rachunkowości.

Komentarz praktyczny | Matusiakiewicz Łukasz

Projekt z dnia 21 października 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 965) wprowadza zmiany odnoszące się m.in. do zagadnienia wyrejestrowania podatnika VAT. Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r. Zmiany te wynikają z potrzeby podjęcia zdecydowanych działań w celu weryfikacji podmiotów zgłaszających się do rejestru podatników VAT.

Komentarz praktyczny | Wachowicz Anna

Zgodnie z koncepcją wiernego i rzetelnego obrazu w rachunkowości stany składników aktywów i pasywów wykazane w księgach rachunkowych podlegają okresowej weryfikacji przez ich porównanie ze stanem faktycznym. Sprawdzenie danych rachunkowości następuje w drodze inwentaryzacji, która obejmuje ogół czynności związanych z ustaleniem rzeczywistego stanu poszczególnych składników aktywów i pasywów.

Komentarz praktyczny | Kowalski Radosław

Obowiązek dokonywania spisu z natury nakładają na podatników zarówno przepisy prawa podatkowego, jak i bilansowego. Ogólne zasady jego przeprowadzania zostały określone w przepisach rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz w ustawie o rachunkowości. Należy pamiętać, że przepisy rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów i ustawy o rachunkowości nie tworzą zamkniętego katalogu przypadków, w których musi być dokonany spis z natury. Ustawodawca podatkowy wielokrotnie uzależnia możliwość skorzystania przez podatnika z poszczególnych przywilejów od ustalenia ilości i wartości składników majątku w drodze spisu z natury.