Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 31.07.2015 r., K 41/2012 stwierdził, że art. 60 ustawy z 5.11.2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w zakresie, w jakim nie ogranicza środków nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad działalnością małych kas, jest niezgodny z Konstytucją i zobowiązał ustawodawcę do stosownej zmiany tego artykułu, zróżnicowania środków nadzoru oraz wyodrębnienia dwóch kategorii kas. W wykonaniu wyroku TK została uchwalona ustawa z 26.01.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych i innych ustaw, która wprowadziła pojęcie małej kasy. W komentarzu praktycznym pt. Konsekwencje prawne wprowadzenia pojęcia małej kasy do ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, dr hab. Witold Srokosz - wybitny autorytet w tej dziedzinie, podjął próbę analizy konsekwencji prawnych wyróżnienia małych kas w sektorze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska