Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21.04.2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG zwana MiFID oraz towarzyszące jej akty wykonawcze nakładają na banki liczne obowiązki informacyjne, które mają służyć ochronie inwestorów dokonujących inwestycji na rynku instrumentów finansowych. Zachęcamy Państwa do przeczytania komentarza praktycznego pt. Zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych wynikających z MiFID II, który wskazuje, w jakim stopniu obowiązki te zostały zmienione poprzez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z 15.05.2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającą dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE zwaną MiFID II oraz w sposób ogólny omawia główne obszary zmian. W komentarzu opisano również konsekwencje niewywiązania się przez banki z obowiązków informacyjnych.

Chcąc rozszerzyć wiedzę w zakresie pasywnych obowiązków informacyjne banków polecamy Państwu dwa teksty skrupulatnie analizujące to zagadnienie:

  • Pasywne obowiązki informacyjne banków wynikające z MiFID II – rodzaje informacji oraz wymagania techniczno-organizacyjne, który omawia pasywne aspekty nałożonych na banki przez dyrektywę MiFID II obowiązków informacyjnych, polegających na przekazywaniu inwestorom określonych informacji. W komentarzu przedstawiono wymagania dotyczące treści, formy i okresu, w jakim dostarczane mają być informacje;
  • Pasywne obowiązki informacyjne banków wynikające z MiFID II - usługi doradztwa inwestycyjnego, sprzedaż wiązana, rejestr dokumentów i sprawozdania ze świadczonych usług, który rozważa obowiązki informacyjne w zakresie usług doradztwa inwestycyjnego i sprzedaży wiązanej. Zostały w nim omówione także obowiązki ustanowienia rejestru dokumentów uzgodnionych między bankiem a klientem oraz dostarczania klientowi sprawozdań ze świadczonych jemu usług.

Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska