Prowadzenie schematu płatniczego bez wymaganej zgody Prezesa Narodowego Banku Polskiego lub bez innego do tego uprawnienia może poskutkować nałożeniem grzywny w wysokości do 5 000 000 zł. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się przedmiotowego czynu działając w imieniu lub w interesie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. O przedmiotową zgodę Prezesa NBP muszą wnioskować w terminie do 8.08.2017 r. również schematy płatnicze już istniejące w Polsce, w tym międzynarodowe.

Te i inne obowiązki wobec Narodowego Banku Polskiego, a także przepisy przejściowe związane z wprowadzeniem uregulowania schematów płatniczych do ustawy z 19.08.2011 o usługach płatniczych przedstawia autor komentarza praktycznego pt. Schematy płatnicze. W materiale omówiono ponadto sposób zakładania schematu płatniczego, dokonywanie zmian w zasadach jego funkcjonowania, wyjątki związane z funkcjonowaniem schematów trójstronnych i międzynarodowych oraz kwestię nadzoru nad schematami.