LEX Aplikant Premium – lista procedur dostępnych w programie


Kodeks postępowania administracyjnego (10)

 • Wniesienie odwołania od decyzji administracyjnej
 • Postępowanie odwoławcze przed organem drugiej instancji
 • Wznowienie postępowania administracyjnego na żądanie strony
 • Przeprowadzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
 • Ustanowienie pełnomocnika
 • Termin załatwienia sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym
 • Sposoby doręczenia pisma w postępowaniu administracyjnym
 • Przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej
 • Przywrócenie terminu do wniesienia odwołania (zażalenia)
 • Zawieszenie postępowania na żądanie strony


Postępowanie egzekucyjne w administracji (12)

 • Postępowanie egzekucyjne prowadzone w sprawie egzekucji należności pieniężnych
 • Postępowanie egzekucyjne prowadzone w sprawie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym
 • Egzekucja z nieruchomości
 • Zwalnianie z egzekucji określonych składników majątku zobowiązanego
 • Odebranie rzeczy ruchomej
 • Badanie dopuszczalności egzekucji administracyjnej
 • Wszczęcie postępowania egzekucyjnego
 • Zgłoszenie przez zobowiązanego zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej w sytuacji, gdy organ egzekucyjny nie jest równocześnie wierzycielem
 • Postępowanie w sprawie wyłączenia rzeczy spod egzekucji w egzekucji należności pieniężnych
 • Postępowanie w sprawie wyłączenia rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym
 • Skarga zobowiązanego na czynności egzekucyjne
 • Zbieg egzekucji administracyjnej i egzekucji sądowej

Postępowanie przed sądami administracyjnymi (19)

 • Doręczenie pełnomocnikowi
 • Odpowiedź na skargę kasacyjną
 • Odwołanie od zarządzenia przewodniczącego składu orzekającego
 • Przeprowadzenie dowodu uzupełniającego z dokumentu
 • Przywrócenie terminu
 • Przyznanie wynagrodzenia za nieopłaconą pomoc prawną udzieloną z urzędu
 • Skarga kasacyjna – badanie dopuszczalności
 • Skarga kasacyjna - badanie warunków formalnych
 • Skarga kasacyjna - badanie warunków formalnych w zakresie braku wniosku o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądania uchylenia lub zmiany
 • Ustanowienie dla strony adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego
 • Ustanowienie pełnomocnika przez złożenie dokumentu pełnomocnictwa
 • Ustanowienie pełnomocnika w formie ustnego oświadczenia złożonego do protokołu
 • Usuwanie braków formalnych skargi
 • Wniesienie zażalenia
 • Wpisanie zastrzeżenia do protokołu
 • Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez pełnomocnika – skutki procesowe
 • Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez stronę – skutki procesowe
 • Wniesienie skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ administracji publicznej
 • Wniesienie skargi o wznowienie postępowania po orzeczeniu TK lub organu międzynarodowego

Postępowanie karne (15)

 • Złożenie wniosku o ściganie
 • Badanie wymogów formalnych pisma procesowego
 • Dostęp do akt postępowania przygotowawczego stron, obrońców, pełnomocników i przedstawicieli ustawowych
 • Dostęp do akt postępowania sądowego stron, podmiotu określonego w art. 416, obrońców, pełnomocników i przedstawicieli ustawowych
 • Ograniczenia porozumiewania się oskarżonego tymczasowo aresztowanego z obrońcą
 • Przebieg postępowania mediacyjnego
 • Przywrócenie terminu
 • Sporządzanie i wnoszenie apelacji
 • Sporządzanie i wnoszenie zażalenia
 • Wyznaczenie obrońcy z urzędu (obrona obligatoryjna) w postępowaniu przygotowawczym
 • Wyznaczenie obrońcy z urzędu (obrona obligatoryjna) w postępowaniu sądowym
 • Ustanowienie obrońcy (obrona fakultatywna)
 • Ustanowienie pełnomocnika
 • Wniesienie kasacji przez stronę
 • Wstrzymanie wykonania orzeczenia zaskarżonego kasacją

Postępowanie cywilne (25)

 • Wniesienie apelacji
 • Badanie dopuszczalności apelacji przed sądem pierwszej instancji ze względu na wymagania formalne
 • Badanie dopuszczalności apelacji przed sądem pierwszej instancji ze względu na wymagania fiskalne - apelacja wniesiona przez stronę osobiście
 • Badanie dopuszczalności apelacji przed sądem pierwszej instancji ze względu na wymagania fiskalne - bieg terminu do opłacenia apelacji wniesionej przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego i zawierającej wniosek o zwolnienie od opłaty sądowej
 • Badanie dopuszczalności apelacji przed sądem pierwszej instancji ze względu na wymagania fiskalne - bieg terminu do opłacenia apelacji wniesionej przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego w związku z zażaleniem na odmowę zwolnienia od opłaty
 • Badanie dopuszczalności apelacji przed sądem pierwszej instancji ze względu na zachowanie terminu do jej wniesienia
 • Badanie dopuszczalności apelacji przed sądem pierwszej instancji ze względu na zachowanie terminu do jej wniesienia - bieg terminu do wniesienia apelacji w związku z jej wniesieniem bezpośrednio do sądu drugiej instancji
 • Badanie dopuszczalności apelacji przed sądem pierwszej instancji ze względów podmiotowych i przedmiotowych
 • Przedstawienie apelacji sądowi drugiej instancji
 • Wniesienie odpowiedzi na apelację
 • Badanie dopuszczalności apelacji przed sądem drugiej instancji ze względu na wymagania formalne
 • Badanie dopuszczalności apelacji przed sądem drugiej instancji ze względu na wymagania fiskalne
 • Badanie dopuszczalności apelacji przed sądem drugiej instancji ze względu na zachowanie terminu do jej wniesienia
 • Badanie dopuszczalności apelacji przed sądem drugiej instancji ze względów podmiotowych i przedmiotowych
 • Rozpoznanie apelacji na posiedzeniu niejawnym
 • Rozpoznanie apelacji na rozprawie
 • Przedmiotowy i podmiotowy zakres rozpoznania sprawy na skutek apelacji
 • Rozpoznanie przez sąd drugiej instancji postanowień sądu pierwszej instancji, które nie podlegały zaskarżeniu zażaleniem
 • Zmiana powództwa w postępowaniu apelacyjnym
 • Orzeczenia sądu drugiej instancji kończące postępowanie apelacyjne
 • Uzasadnianie i doręczanie orzeczenia sądu drugiej instancji
 • Wstrzymanie wykonalności albo skuteczności orzeczenia sądu drugiej instancji
 • Przedstawienie przez sąd drugiej instancji do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości, powstałego przy rozpoznawaniu apelacji
 • Cofnięcie apelacji
 • Cofnięcie pozwu po wniesieniu apelacji