LEX Aplikant Optimum / Premium – lista monografii dostępnych w programach

 

Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny
Giezek J.

Etyka adwokacka. Teksty, orzecznictwo, komentarz
Krzemiński Z.

Implementacja dyrektyw unijnych przez sądy krajowe
Domańska M.

Konsekwencje naruszenia prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe
Taborowski M.

Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu prawa pracy w świetle rozporządzenia Rady (WE) Nr 44/2001
Grzebyk P.

Rozporządzenie Unii Europejskiej jako składnik systemu prawa obowiązującego w Polsce
Jaroszyński T.

Unijny obowiązek odmowy zastosowania przez sąd krajowy ustawy niezgodnej z dyrektywą Unii Europejskiej
Brzeziński P.

Stosowanie z urzędu prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe
Baran M.P.

Kodeksowe umowy handlowe
Kidyba A. (red.)

Obligacyjne skutki ustawowego prawa odstąpienia od umowy
Mróz-Krysta D.

Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności
Heropolitańska I.

Zarys metodyki pracy mediatora w sprawach cywilnych
Arkuszewska A. (red.), Plis J. (red.)

Zawisłość sprawy w procesie cywilnym
Mucha J.

Spółka akcyjna
Kidyba A. (red.), Michalski M.

Status ustrojowy i procesowy komornika sądowego
Tomalak W.

Wierzytelność a rzeczowe zabezpieczenia na nieruchomości
Kostecki S.

Instytucje prawa rodzinnego
Łukasiewicz J. M. (red.)

Studia i analizy Sądu Najwyższego. Tom VII
Ślebzak K. (red.)

Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych w świetle ekonomicznej analizy prawa
Nowak-Gruca A.

Koncentracja materiału procesowego w postępowaniu cywilnym przed sądem pierwszej instancji
Karolczyk B.

Merger clause jako zastrzeżenie wyłączności dokumentu, klauzula integralności umowy, reguła wykładni umowy
Pecyna M.

Metodyka pracy sędziego cywilisty
Bladowski B.

Naruszenie prawa własności intelektualnej w prawie prywatnym międzynarodowym
Świerczyński M.

Postępowanie notarialne w kodeksie spółek handlowych
Wrzecionek R.

Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
Klimas M.

Poznanie faktów w postępowaniu cywilnym
Jaśkiewicz J.

Prawo zamówień publicznych. Wybór najkorzystniejszej oferty i zawieranie umów
Olszewska-Stompel J., Stompel M.

Przebieg procesu cywilnego
Wiśniewski T.

Sądowa kontrola administracji w sprawach gospodarczych
Kisielewicz A. (red.), Tarno J.P. (red.)

Sędziowskie kierownictwo postępowaniem cywilnym przed sądem pierwszej instancji
Łazarska A.

Służebności gruntowe według kodeksu cywilnego
Warciński M.

Środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym
Bladowski B.

Umowa konsumencka w polskim prawie cywilnym i prywatnym międzynarodowym
Gnela B.

Użytkowanie. Konstrukcja prawna
Sylwestrzak A.

Wyłączenie bezprawności naruszenia dobra osobistego na podstawie interesu społecznego
Pązik A.

Zażalenie w postępowaniu cywilnym
Bladowski B.

Łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych
Witosz A.

Czynności notarialne w prawie spółek
Wrzecionek R.

Elektroniczne czynności procesowe w sądowym postępowaniu cywilnym
Kościółek A.

Nadużycie praw procesowych w postępowaniu cywilnym
Plebanek M.G.

Pisma sądowe w postępowaniu cywilnym
Bladowski B.

Pozew grupowy jako instrument prywatnoprawnej ochrony interesów konsumentów z tytułu naruszenia reguł konkurencji
Sieradzka M.

Prawo autorskie. Wzory umów z komentarzem
Ślęzak P.

Prawo spadkowe
Kaltenbek-Skarbek L., Żurek W.

Psychologia dla prawników
Gruza E.

Rzetelny proces cywilny
Łazarska A.

Sprawy o ochronę indywidualnych interesów konsumentów w postępowaniu cywilnym
Gajda-Roszczynialska K.

Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych
Pietrzkowski H.

Zarys metodyki pracy kuratora sądowego
Szymanowski T., Górska N., Jedynak T., Kokorzecka-Piber M., Liszke W., Martuszewicz A., Rzepniewski A., Stasiak K., Ostrihanska Z., Haak H.

Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych
Pietrzkowski H.

Metodyka sporządzania umów gospodarczych
Cempura A., Kasolik A.

Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki
Barłowski M., Ciećwierz J., Hartung M., Lemkowski M., Lisiecka A., Szczepiński W., Szoszuk W.

Reprezentacja stron umów w obrocie nieruchomościami
Gonet W.

Intercyzy i umowy między konkubentami. Klauzule umowne
Damasiewicz A.

Obrona pozwanego w procesie cywilnym przed sądem I instancji
May J.

Prowadzenie spraw i reprezentacja spółek osobowych
Witosz A.J.

Sądowe postępowanie egzekucyjne
Marciniak A.

Wpis w księdze wieczystej na podstawie aktu notarialnego
Oleszko A.

Uzasadnienie wyroku w polskim postępowaniu karnym
Broniecka R.

Znaczenie rozstrzygnięć administracyjnych w procesie karnym
Piaskowska O.M.

Rola i stanowisko prawne Sądu Najwyższego w procesie karnym
Zbrojewska M.

Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym
Wiliński P. (red.)

O sprawiedliwości procesu karnego
Skorupka J.

Metodyka pracy sędziego w sprawach o wykroczenia
Świecki D.

Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach karnych
Samborski E.

Apelacja w postępowaniu karnym
Świecki D.

Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy
Kozielewicz W.

Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki
Zieliński M.

Zarys metodyki pracy adwokata w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych
Pawelec K. J.

Notariat w systemie wymiaru sprawiedliwości
Oleszko A.

Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych
Świecki D.

Sądowa ochrona przed bezczynnością administracji publicznej
Suwaj R.

Skarga na przewlekłość postępowania administracyjnego
Kornacki P.

Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym
Adamiak B.

Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym
Łaszczyca G.

Wydanie decyzji administracyjnej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa w ogólnym postępowaniu administracyjnym
Śladkowska E.

Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych
Adamiak B., Borkowski J.

Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych
Kasolik A., Cempura A.

Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych
Knysiak-Molczyk H., Mudrecki A.

Granice prawa do informacji w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym
Knysiak-Molczyk H.

Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych
Cempura A., Kasolik A.

Retoryczne i logiczne podstawy argumentacji prawniczej
Lewandowski S.

Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych
Ciszewski J.

Uzasadnienia decyzji stosowania prawa
Grochowski M. (red.), Rzucidło-Grochowska I.

Koncepcja tworzenia prawa przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Marcisz P.

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia a skarga kasacyjna w procesie cywilnym
Dul R.

Granice wolności wypowiedzi przedstawicieli zawodów prawniczych
Biłgorajski A. (red.)


Ponadto, w wersji Premium:


Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym

Kasiński M. (red.), Stahl M. (red.), Wlaźlak K. (red.),

Akt notarialny jako podstawa odpowiedzialności prawnej notariusza
Oleszko A.

Prawo Unii Europejskiej w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości dla karnistów
Janicz M., Skinder-Pik M

Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań
Bąkowski T. (red.)

Prawotwórstwo sądów administracyjnych
Tarno J.P. (red.), Bąkowski T. (red.)

Wartości w prawie administracyjnym
Zimmermann J. (red.)

Umyślność w prawie karnym i psychologii
Budyn-Kulik M.

Postępowanie nieprocesowe
Gapska E., Studzińska J.

Ciężar dowodu w prawie i procesie cywilnym
Adrych-Brzezińska I.

Współczesne problemy prawa zobowiązań
Haberko J. (red.), Olejniczak A. (red.), Pyrzyńska A. (red.), Sokołowska D. (red.)

Apelacja w postępowaniu cywilnym
Ereciński T.

Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego
Dauter B.

Adwokat z urzędu. Podstawowe zagadnienia prawne
Rynkun-Werner R.

Wznowienie postępowania cywilnego
Manowska M

Postępowania odrębne w procesie cywilnym,
Manowska M.

Procesowe prawo pracy
Baran K.W. (red.)

Pozycja ustrojowa sędziego
Piotrowski R. (red.)

Wykładnia celowościowa z perspektywy pragmatycznej
Smolak M.

Powiązania wewnątrzsystemowe w postępowaniu cywilnym
Cieślak S.

System środków dyscyplinujących uczestników postępowania karnego
Kosonoga J.