LEX Aplikant Optimum - Lista monografii


Cempura Aleksandra, Kasolik Anna, Metodyka sporządzania umów gospodarczych. WK 2016;
Cempura Aleksandra, Kasolik Anna, Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych. WK 2016;
Zagrodnik Jarosław, Metodyka pracy obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych i karnych skarbowych. WK 2016;
Pawelec Kazimierz, Zarys metodyki pracy obrońcy i pełnomocnika w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych. WK 2016;
Adamiak Barbara, Borkowski Janusz, Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych. WK 2015;
Barłowski Michał i in., Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki. LexisNexis 2011;
Biłgorajski Artur (red.), Granice wolności wypowiedzi przedstawicieli zawodów prawniczych. LEX 2015;
Lewandowski Sławomir , Retoryczne i logiczne podstawy argumentacji prawniczej. LEX 2015;
Dul Rafał, Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia a skarga kasacyjna w procesie cywilnym. LEX 2015;
Grochowski Mateusz (red.), Rzucidło-Grochowska Iwona (red.), Uzasadnienia decyzji stosowania prawa. WK 2015;
Oleszko Aleksander, Notariat w systemie wymiaru sprawiedliwości. LEX 2015;
Pietrzkowski Henryk, Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych. WKP 2014;
Marcisz Paweł, Koncepcja tworzenia prawa przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. LEX 2015;
Świecki Dariusz, Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych. WK 2015;
Cempura Aleksandra, Kasolik Anna, Metodyka sporządzania umów gospodarczych. LexisNexis 2013;
Gonet Wojciech, Reprezentacja stron umów w obrocie nieruchomościami. LexisNexis 2014;
Oleszko Aleksander, Wpis w księdze wieczystej na podstawie aktu notarialnego. LexisNexis 2013;
Kostecki Sebastian, Wierzytelność a rzeczowe zabezpieczenia na nieruchomości. LEX 2014;
Cempura Aleksandra, Kasolik Anna, Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych. LexisNexis 2014;
Samborski Edward, Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach karnych. LexisNexis 2013;
Knysiak-Molczyk Hanna, Granice prawa do informacji w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. LexisNexis 2013;
Pietrzkowski Henryk, Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych. LexisNexis 2014;
Jedynak Tadeusz (red.), Stasiak Krzysztof (red.), Zarys metodyki pracy kuratora sądowego. LexisNexis 2014;
Łukasiewicz Jakub M. (red.), Instytucje prawa rodzinnego. WK 2014;
Łaszczyca Grzegorz, Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym. LEX 2014;
Knysiak-Molczyk Hanna (red.), Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. LexisNexis 2013;
Adamiak Barbara, Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. LEX 2014;
Kornacki Paweł, Skarga na przewlekłość postępowania administracyjnego. LEX 2014;
Mróz-Krysta Dominika, Obligacyjne skutki ustawowego prawa odstąpienia od umowy. LEX 2014;
Damasiewicz Agnieszka, Intercyzy i umowy między konkubentami. Klauzule umowne. LexisNexis 2013;
Tomalak Wojciech, Status ustrojowy i procesowy komornika sądowego. LEX 2014;
Domańska Monika, Implementacja dyrektyw unijnych przez sądy krajowe. LEX 2014;
Arkuszewska Aneta M. (red.), Plis Jerzy (red.), Zarys metodyki pracy mediatora w sprawach cywilnych. LEX 2014;
Witosz Aleksander Jerzy, Prowadzenie spraw i reprezentacja spółek osobowych. LexisNexis 2013;
Zbrojewska Monika, Rola i stanowisko prawne Sądu Najwyższego w procesie karnym. LEX/el. 2014;
Broniecka Rossana, Uzasadnienie wyroku w polskim postępowaniu karnym. LEX 2014;
Piaskowska Olga Maria, Znaczenie rozstrzygnięć administracyjnych w procesie karnym. LEX 2014;
May Joanna, Obrona pozwanego w procesie cywilnym przed sądem I instancji. LexisNexis 2013;
Marciniak Andrzej, Sądowe postępowanie egzekucyjne. LexisNexis 2013;
Pązik Adam, Wyłączenie bezprawności naruszenia dobra osobistego na podstawie interesu społecznego. LEX 2014;
Klimas Magdalena, Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. LEX 2013;
Gnela Bogusława, Umowa konsumencka w polskim prawie cywilnym i prywatnym międzynarodowym. LEX 2013;
Kisielewicz Andrzej (red.), Tarno Jan Paweł (red.), Sądowa kontrola administracji w sprawach gospodarczych. LEX 2013;
Olszewska-Stompel Justyna, Stompel Marek, Prawo zamówień publicznych. Wybór najkorzystniejszej oferty i zawieranie umów. LEX 2013;
Wrzecionek Rafał, Postępowanie notarialne w kodeksie spółek handlowych. LEX 2013;
Karolczyk Bartosz, Koncentracja materiału procesowego w postępowaniu cywilnym przed sądem pierwszej instancji. LEX 2013;
Kidyba Andrzej (red.), Łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych. LEX 2013;
Łazarska Aneta, Sędziowskie kierownictwo postępowaniem cywilnym przed sądem pierwszej instancji. LEX 2013;
Pecyna Marlena M., Merger clause jako zastrzeżenie wyłączności dokumentu, klauzula integralności umowy, reguła wykładni umowy. LEX 2013;
Cempura Aleksandra, Kasolik Anna, Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych. LexisNexis 2013;
Warciński Michał, Służebności gruntowe według kodeksu cywilnego. LEX 2013;
Ślęzak Piotr, Prawo autorskie. Wzory umów z komentarzem. LEX 2012;
Bladowski Bogdan, Środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym. LEX 2013;
Ciszewski Jan, Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych. LexisNexis 2012;
Zieliński Maciej, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki. LexisNexis 2012;
Pawelec Kazimierz Jan, Zarys metodyki pracy adwokata w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych. LexisNexis 2012;
Kozielewicz Wiesław, Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy. LexisNexis 2012;
Świecki Dariusz, Apelacja w postępowaniu karnym. LexisNexis 2012;
Świerczyński Marek, Naruszenie prawa własności intelektualnej w prawie prywatnym międzynarodowym. LEX 2013;
Skorupka Jerzy, O sprawiedliwości procesu karnego. LEX 2013;
Sylwestrzak Anna, Użytkowanie. Konstrukcja prawna. LEX 2013;
Śladkowska Ewa, Wydanie decyzji administracyjnej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa w ogólnym postępowaniu administracyjnym. LEX 2013;
Jaśkiewicz Jacek, Poznanie faktów w postępowaniu cywilnym. LEX 2013;
Plebanek Maciej Grzegorz, Nadużycie praw procesowych w postępowaniu cywilnym. LEX 2012;
Łazarska Aneta, Rzetelny proces cywilny. WKP 2012;
Bladowski Bogdan, Pisma sądowe w sprawach cywilnych. LEX 2012;
Gruza Ewa, Psychologia sądowa dla prawników. WKP 2012;
Taborowski Maciej, Konsekwencje naruszenia prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe. WKP 2012;
Świecki Dariusz, Metodyka pracy sędziego w sprawach o wykroczenia. WKP 2012;
Gajda-Roszczynialska Katarzyna, Sprawy o ochronę indywidualnych interesów konsumentów w postępowaniu cywilnym. WKP 2012;
Kościółek Anna, Elektroniczne czynności procesowe w sądowym postępowaniu cywilnym. LEX 2012;
Sieradzka Małgorzata, Pozew grupowy jako instrument prywatnoprawnej ochrony interesów konsumentów z tytułu naruszenia reguł konkurencji. LEX 2012;
Jaroszyński Tomasz, Rozporządzenie Unii Europejskiej jako składnik systemu prawa obowiązującego w Polsce. LEX 2011;
Grzebyk Piotr, Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu prawa pracy w świetle rozporządzenia Rady (WE) Nr 44/200 LEX 2011;
Wiśniewski Tadeusz, Przebieg procesu cywilnego. Oficyna 2009;
Brzeziński Piotr, Unijny obowiązek odmowy zastosowania przez sąd krajowy ustawy niezgodnej z dyrektywą Unii Europejskiej. Oficyna 2010;
Wrzecionek Rafał, Czynności notarialne w prawie spółek. Oficyna 2008;
Kaltenbek-Skarbek Liliana, Żurek Waldemar, Prawo spadkowe. Oficyna 2007;
Bladowski Bogdan, Metodyka pracy sędziego cywilisty. Zakamycze 2005;
Nowak-Gruca Aleksandra, Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych w świetle ekonomicznej analizy prawa. LEX 2013;
Kidyba Andrzej (red.), Kodeksowe umowy handlowe. LEX 2014;
Wiliński Paweł (red.), Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym. LEX 2013;
Heropolitańska Izabela, Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności. LEX 2014;
Suwaj Robert, Sądowa ochrona przed bezczynnością administracji publicznej. LEX 2014;
Kidyba Andrzej (red.), Spółka akcyjna. LEX 2014;
Baran Mariusz P., Stosowanie z urzędu prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe. LEX 2014;
Ślebzak Krzysztof (red.), Studia i analizy Sądu Najwyższego. Tom VII. LEX 2014;
Mucha Joanna, Zawisłość sprawy w procesie cywilnym. LEX 2014;
Bladowski Bogdan, Zażalenie w postępowaniu cywilnym. LEX 201


Ponadto


LEX Aplikant Premium - Lista monografii


Giezek Jacek (red.), Kardas Piotr (red.), Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny. WK 2015;
Kasiński Michał (red.), Stahl Małgorzata (red.), Wlaźlak Katarzyna (red.), Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym. LEX 2015;
Zimmermann Jan (red.), Wartości w prawie administracyjnym. LEX 2015;
Oleszko Aleksander, Akt notarialny jako podstawa odpowiedzialności prawnej notariusza - dyscyplinarnej, cywilnej, karnej. WK 2015;
Budyn-Kulik Magdalena, Umyślność w prawie karnym i psychologii. LEX 2015;
Bąkowski Tomasz (red.), Tarno Jan Paweł (red.), Prawotwórstwo sądów administracyjnych. LEX 2015;
Bąkowski Tomasz (red.), Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań. LEX 2015;
Haberko Joanna (red.), Olejniczak Adam (red.), Pyrzyńska Agnieszka (red.), Sokołowska
Dorota (red.), Współczesne problemy prawa zobowiązań. LEX 2015;
Adrych-Brzezińska Izabela, Ciężar dowodu w prawie i procesie cywilnym. LEX 2015;
Dauter Bogusław, Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego. LexisNexis 2014;
Gapska Edyta, Studzińska Joanna, Postępowanie nieprocesowe. LEX 2015;
Piotrowski Ryszard (red.), Pozycja ustrojowa sędziego. LEX 2015;
Janicz Małgorzata, Skinder-Pik Monika, Prawo Unii Europejskiej w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości dla karnistów. WK 2015;
Manowska Małgorzata, Wznowienie postępowania cywilnego. LexisNexis 2013;
Kosonoga Jacek, System środków dyscyplinujących uczestników postępowania karnego. LEX 2014;
Cieślak Sławomir, Powiązania wewnątrzsystemowe w postępowaniu cywilnym. LexisNexis 2013;
Baran Krzysztof W. (red.), Procesowe prawo pracy. Wzory pism. LEX 2013;
Manowska Małgorzata, Postępowania odrębne w procesie cywilnym. LexisNexis 2012;
Ereciński Tadeusz, Apelacja w postępowaniu cywilnym. LexisNexis 2012;
Rynkun-Werner Robert, Adwokat z urzędu. Podstawowe zagadnienia prawne. LexisNexis 2011;
Smolak Marek, Wykładnia celowościowa z perspektywy pragmatycznej. LEX 2012;
Krzemiński Zdzisław, Etyka adwokacka. Teksty, orzecznictwo, komentarz. Oficyna 2008;
Bladowski Bogdan, Zażalenie w postępowaniu cywilnym. LEX 2013;