LEX Aplikant Optimum/ Premium – lista komentarzy dostępnych w programie

Jaśkowska Małgorzata, Wróbel Andrzej, Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego. LEX 2016
Jaśkowski Kazimierz, Maniewska Eliza, Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy. LEX 2016
Jakubecki Andrzej (red.), Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania cywilnego. LEX 2016
Kidyba Andrzej, Komentarz aktualizowany do art. 1-300 Kodeksu spółek handlowych. LEX 2016
Kidyba Andrzej, Komentarz aktualizowany do art. 301 -633 Kodeksu spółek handlowych. LEX 2016
Ereciński Tadeusz (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Postępowanie rozpoznawcze, wyd. V. WK 2016
Stawicki Aleksander (red.), Stawicki Edward (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, wyd. II. WK 2016
Ereciński Tadeusz (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom III. Postępowanie rozpoznawcze, wyd. V. WK 2016
Filar Marian (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. V. WK 2016
Oleszko Aleksander, Prawo o notariacie. Komentarz. Tom 1. Ustrój notariatu. WK 2016
Plucińska-Filipowicz Alicja (red.), Wierzbowski Mar ek (red.), Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, wyd. II. WK 2016
Dauter Bogusław, Kabat Andrzej, Niezgódka-Medek Mał gorzata, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd. VI. WK 2016
Torbus Andrzej (red.), Witosz Aleksander Jerzy (red .), Witosz Antoni (red.), Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. WK 2016
Ereciński Tadeusz (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom IV. Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie zabezpieczające, wyd. V. WK 2016
Ereciński Tadeusz (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom V. Postępowanie egzekucyjne, wyd. V. WK 2016
Świecki Dariusz, Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych. Komentarz i orzecznictwo, wyd. III. WK 2016
Dolnicki Bogdan (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz. WK 2016
Sieradzka Małgorzata (red.), Zdyb Marian (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, wyd. II. WK 2016
Kruszyński Piotr (red.), Prawo o adwokaturze. Komentarz. WK 2016
Manowska Małgorzata, Apelacja w postępowaniu cywiln ym. Komentarz i orzecznictwo, wyd. III. WK 2016
Bończak-Kucharczyk Ewa, Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Komentarz, wyd. III. WK 2016
Knysiak-Sudyka Hanna, Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz i orzecznictwo, wyd. III. WK 2016
Balwicka-Szczyrba Małgorzata (red.), Komentarz do niektórych przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. [w:] Zarząd majątkiem wspólnym. Komentarz. WK 2016
Plucińska-Filipowicz Alicja (red.), Wierzbowski Marek (red.), Prawo budowlane. Komentarz, wyd. II. WK 2016
Mozgawa Marek (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. VII. WK 2015
Manowska Małgorzata (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Art. 1- 505(38), wyd. III. WK 2015
Manowska Małgorzata (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Art. 506- 1217, wyd. III. WK 2015
Bazan Aneta, Nowicki Józef Edmund, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. II. LEX 2015
Dąbkiewicz Krzysztof, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, wyd. III. WK 2015
Knysiak-Molczyk Hanna (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. WK 2015
Przybysz Piotr Marek, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, wyd. VII. WK 2015
Feliga Przemysław (red.), Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Komentarz. LEX 2015
Kidyba Andrzej (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Spadki, wyd. IV. LEX 2015
Bojarski Tadeusz (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, wyd. V. WK 2015
Paprzycki Lech Krzysztof (red.), Komentarz aktualizowany do art. 1-424 Kodeksu postępowania karnego. LEX 2015
Paprzycki Lech Krzysztof (red.), Komentarz aktualizowany do art. 425-673 Kodeksu postępowania karnego. LEX 2015
Klat-Górska Elżbieta, Klat-Wertelecka Lidia, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz. LEX 2015
Oleszko Aleksander, Akty notarialne. Komentarz, wyd . II. WK 2015
Dumkiewicz Małgorzata, Kodeks spółek handlowych. Wybór orzecznictwa. Komentarz orzeczniczy. WK 2015
Dzierżanowski Włodzimierz, Jerzykowski Jarosław, Stachowiak Małgorzata, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. VI. LEX 2014
Gersdorf Małgorzata Maria, Raczkowski Michał, Rączka Krzysztof, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. III. LexisNexis 2014
Rodzynkiewicz Mateusz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. VI. LexisNexis 2014
Kotłowski Dariusz, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Wybór orzecznictwa. Komentarz orzeczniczy. WK 2014
Antonów Kamil (red.), Jabłoński Andrzej (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Komentarz. LEX 2014
Haczkowska Monika (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. LexisNexis 2014
Przybysz Piotr Marek, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. XI. LexisNexis 2014
Kohutek Konrad, Sieradzka Małgorzata, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. LEX 2014
Czech Tomasz, Księgi wieczyste i hipoteka. Komentarz. LexisNexis 2014
Kidyba Andrzej (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część szczególna, wyd. II. LEX 2014
Piaskowska Olga Maria, Kodeks postępowania cywilnego. Wybór orzecznictwa. Komentarz orzeczniczy. WK 2014
Bończak-Kucharczyk Ewa, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, wyd. III. LEX 2014
Marciniak Andrzej, Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz, wyd. VI. LexisNexis 2014
Sroka Tomasz, Kodeks karny. Wybór orzecznictwa. Komentarz orzeczniczy. LEX 2014
Stefaniak Adam, Komentarz do ustawy - Prawo spółdzielcze, [w:] Prawo spółdzielcze. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Komentarz. LEX 201 4
Księżak Paweł (red.), Pyziak-Szafnicka Małgorzata ( red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, wyd. II. LEX 2014
Kwapisz-Krygel Krystyna, Prawo spółdzielcze. Komentarz, wyd. III. LexisNexis 2014
Witosz Aleksander Jerzy (red.), Witosz Antoni (red.), Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, wyd. V. LexisNexis 2014
Grzeszczyk Wincenty, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. X. LexisNexis 2014
Buczyński Krzysztof i in., Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz. LexisNexis 2014
Plesnarowicz-Durska Ewa, Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Komentarz. LexisNexis 2014
Dębska Monika, Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz. LexisNexis 2013
Jędrejek Grzegorz, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Pokrewieństwo i powinowactwo. Komentarz. LEX 2014
Ferenc-Szydełko Ewa, Prawo prasowe. Komentarz, wyd. IV. LEX 2013
Górski Antoni (red.), Prawo o ustroju sądów powszechnych. Komentarz. LEX 2013
Durzyńska Magdalena i in., Prawo geodezyjne i kartograficzne. Komentarz. LexisNexis 2013
Michnik Agnieszka, Krajowy Rejestr Sądowy. Komentarz. LEX 2013
Kosikowski Cezary, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, wyd. VII. LexisNexis 2013
Baran Krzysztof W. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, wyd. III. WK 2016
Du Vall Michał, Nowińska Ewa, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, wyd. VI. LexisNexis 2013
Zawistowski Dariusz, Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające. Komentarz, wyd. II. LEX 2013
Skrzydło Wiesław, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. VII. LEX 2013
Sieradzka Małgorzata, Zdyb Marian, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz. LEX 2013
Lang Jacek (red.), Stefańska Ewa (red.), Prawo geodezyjne i kartograficzne. Komentarz. LEX 2013
Grzegorczyk Tomasz Henryk (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, wyd. II. LEX 2013
Ważny Andrzej (red.), Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz. LexisNexis 2012
Bończak-Kucharczyk Ewa, Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, wyd. III. LEX 2013
Świeczkowski Jarosław (red.), Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz. LEX 2012
Gudowski Jacek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Własność i inne prawa rzeczowe. WK 2016
Jyż Gabriela, Pławecki Zbigniew, Szewc Andrzej, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, wyd. IV. LEX 2012
Dolnicki Bogdan (red.), Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz. WKP 2012
Ereciński Tadeusz (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Postępowanie rozpoznawcze, wyd. IV. LexisNexis 2012
Kidyba Andrzej (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, wyd. II. WKP 2012
Gołaczyński Jacek (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz. LEX 2012
Ereciński Tadeusz (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Postępowanie rozpoznawcze, wyd. IV. LexisNexis 2012
Kardas Piotr, Łabuda Grzegorz, Razowski Tomasz, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, wyd. II. WKP 2012
Ereciński Tadeusz (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom V. Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy), wyd. IV. LexisNexis 2012
Miąsik Dawid (red.), Półtorak Nina (red.), Wróbel Andrzej (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom I (art. 1-89). WKP 2012
Kowalik-Bańczyk Krystyna (red.), Szwarc-Kuczer Monika (red.), Wróbel Andrzej (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom II (art. 90-222). WKP 2012
Kornobis-Romanowska Dagmara (red.), Łacny Justyna (red.), Wróbel Andrzej (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom II I (art. 223-358). WKP 2012
Kwapisz Krystyna, Ustawa o radcach prawnych. Komentarz. LexisNexis 2011
Suski Paweł, Komentarz do ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, [w:] Stowarzyszenia i fundacje. Komentarz, wyd. IV. LexisNexis 2011
Barta Janusz (red.), Markiewicz Ryszard (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, wyd. V. LEX 2011
Heropolitańska Izabela, Komentarz do ustawy - Prawo wekslowe, [w:] Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz. LEX 2011
Jakubecki Andrzej, Zedler Feliks, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, wyd. III. LEX 2011
Herzog Aleksander, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o prokuraturze, [w:] Nowelizacja ustawy o prokuraturze. Komentarz. Lexis Nexis 2010
Bieżuński Paweł, Radcowie prawni. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. LEX 2009
Rzetecka-Gil Agnieszka, Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz. LEX/el. 2017
Wróbel Włodzimierz (red.), Zoll Andrzej (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Cześć I. Komentarz do art. 1-52, wyd. V. WK 2016
Wróbel Włodzimierz (red.), Zoll Andrzej (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Tom II. Część II. Komentarz do art. 53-116, wyd. V. WK 2016
Zoll Andrzej (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278-363 k.k., wyd. IV. WK 2016