LEX Aplikant Optimum/ Premium – lista komentarzy dostępnych w programie

 

Akty notarialne. Komentarz, Oleszko A.

Apelacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz.  Orzecznictwo, Manowska M.

Kodeks cywilny. Komentarz,  Ciszewski J. (red.)

Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, Pyziak-Szafnicka M. (red.)

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, Kidyba A. (red.)

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Własność i inne prawa rzeczowe, Kidyba A. (red.)

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część szczególna, Kidyba A. (red.)

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Spadki, Kidyba A. (red.)

Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Kardas P.

Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Giezek J. (red.)

Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, Giezek J. (red.)

Kodeks karny. Komentarz, Filar M. (red.)

Kodeks karny. Komentarz, Mozgawa M. (red.)

Kodeks karny. Wybór orzecznictwa. Komentarz orzeczniczy, Sroka T.

Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Dąbkiewicz A.

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Knysiak-Molczyk H.

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Przybysz P.M.

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Manowska M. (red.)

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Postępowanie rozpoznawcze, Ereciński T. (red.)

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Postępowanie rozpoznawcze, Ereciński T. (red.)

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom III. Postępowanie rozpoznawcze, postępowanie zabezpieczające, Ereciński T. (red.)

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom IV. Postępowanie egzekucyjne, Ereciński T. (red.)

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom V. Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy), Ereciński T. (red.)

Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Antonów K. (red.), Jabłoński A. (red.)

Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, Gołaczyński J. (red.)

Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające. Komentarz, Zawistowski D.

Kodeks postępowania cywilnego. Wybór orzecznictwa. Komentarz orzeczniczy, Piaskowska O. M.

Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Grzeszczyk W.

Kodeks pracy. Komentarz, Gersdorf Małgorzata M.

Kodeks pracy. Komentarz, Iwulski J.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Wierciński J. (red.)

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Pokrewieństwo i powinowactwo. Komentarz, Jędrejek G.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Wybór orzecznictwa. Komentarz orzeczniczy, Kotłowski D.

Kodeks spółek handlowych. Komentarz orzeczniczy, Dumkiewicz M.

Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Rodzynkiewicz M.

Kodeks wykroczeń. Komentarz, Bojarski Tadeusz (red.), Szwarczyk M. (red.)

Kodeks wykroczeń. Komentarz, Grzegorczyk T. H. (red.)

Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy, Jaśkowski K.

Komentarz aktualizowany do art. 1-300 Kodeksu spółek handlowych, Kidyba A.

Komentarz aktualizowany do art. 1-424 Kodeksu postępowania karnego, Grajewski J. (red.)

Komentarz aktualizowany do art. 301-633 Kodeksu spółek handlowych, Kidyba A.

Komentarz aktualizowany do art. 425-673 Kodeksu postępowania karnego, Grajewski J. (red.)

Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego, Jaśkowska M.

Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania cywilnego, Jakubecki A. (red.)

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o prokuraturze [w:] Nowelizacja ustawy o prokuraturze. Komentarz, Herzog A.

Komentarz do ustawy - Prawo o stowarzyszeniach [w:] Stowarzyszenia i fundacje. Komentarz, Suski P.

Komentarz do ustawy - Prawo spółdzielcze [w:] Prawo spółdzielcze. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Komentarz, Stefaniak A.

Komentarz do ustawy - Prawo wekslowe [w:] Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, Heropolitańska I.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Haczkowska M. (red.)

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Skrzydło W.

Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Komentarz, Gapska E.

Krajowy Rejestr Sądowy. Komentarz, Michnik A.

Księgi wieczyste i hipoteka. Komentarz, Czech T.

Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Przybysz P.M.

Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych. Komentarz. Orzecznictwo, Świecki D.S.

Prawo budowlane. Komentarz, Plucińska-Filipowicz A. (red.), Wierzbowski M. (red.)

Prawo geodezyjne i kartograficzne. Komentarz, Durzyńska M.

Prawo geodezyjne i kartograficzne. Komentarz, Lang Jacek (red.), Stefańska E. (red.)

Prawo o adwokaturze. Komentarz, Gawryluk M.

Prawo o notariacie. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw,
Lampart M.

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Dauter B.

Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz, Sarnecki P.

Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Komentarz, Plesnarowicz-Durska E.

Prawo o ustroju sądów powszechnych. Komentarz, Górski A. (red.)

Prawo prasowe. Komentarz, Ferenc-Szydełko E.

Prawo spółdzielcze. Komentarz, Kwapisz-Krygel K.

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Jakubecki A.

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Witosz A. S.(red.)

Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Bazan A.

Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Dzierżanowski W.

Radcowie prawni. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Bieżuński P.

Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz. Orzecznictwo, Knysiak-Molczyk H.

Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, Bończak-Kucharczyk E.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom I (art. 1-89), Miąsik D. (red.), Półtorak N. (red.), Wróbel A. (red.)

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom II (art. 90-222), Kowalik-Bańczyk K. (red.), Szwarc-Kuczer M. (red.), Wróbel A. (red.)

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom III (art. 223-358), Kornobis-Romanowska D. (red.), Wróbel A. (red.), Łacny J. (red.)

Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Bończak-Kucharczyk E.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Klat-Górska E.

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz, Marciniak Andrzej S.

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz, Świeczkowski J. (red.)

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz, Dębska M.

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Kohutek K.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Buczyński K.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Izdebski H.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Barta J.

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz, Ważny A. (red.)

Ustawa o radcach prawnych. Komentarz, Kwapisz K.

Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Chmielnicki P.A. (red.)

Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Jyż G.

Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, Dolnicki B. (red.)

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Kosikowski C.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Sieradzka M.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Kostrzewa P.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Du Vall M.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Zdyb M. (red.)

Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Komentarz, Bończak-Kucharczyk E.