LEX Administracja Skarbowa

Zawartość

LEX Administracja Skarbowa zawiera:

1. Akty prawne
• Ujednolicone teksty aktów prawnych z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego wraz z wersjami czasowymi,
• Projekty ustaw wraz z uzasadnieniami – komplet projektów wniesionych do Sejmu III, IV, V, VI, VII i obecnej kadencji,
• Metryki aktów prawa miejscowego opublikowanych w wojewódzkich dziennikach urzędowych.
• komplet orzeczeń opublikowanych w zbiorach urzędowych, tj. OSNP, OSNC, OSNKW, ONSA, ONSAiWSA, OTK,

2. Orzeczenia
• orzeczenia opublikowane w Biuletynie Skarbowym, Monitorze Podatkowym, Monitorze Prawniczym, OSA, OSP, Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego i innych,
• orzeczenia niepublikowane, tzn. takie, dla których System Informacji Prawnej LEX jest pierwszym miejscem publikacji,
• orzeczenia administracji, m.in.: samorządowych kolegiów odwoławczych, regionalnych izb obrachunkowych, rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów, Głównej Komisji Orzekającej przy MF, Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie UZP i inne.

3. Pisma urzędowe
Ministra Finansów, urzędów centralnych, podmiotów administracji państwowej i samorządowej, izb i urzędów skarbowych oraz izb i urzędów celnych.

4. Komentarze:
• komentarze książkowe oraz komentarze bieżące z zakresu prawa podatkowego, celnego i dewizowego wydawane przez Wolters Kluwer. Są wśród nich komentarze do wszystkich podstawowych aktów prawa daninowego takich jak: Ordynacja podatkowa, ustawa o podatkach dochodowych, ustawa o VAT, Dyrektywa VAT, ustawa akcyzowa, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, Kodeks karny skarbowy czy ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Publikacja zawiera także sporą grupę komentarzy do aktów szczegółowych, szczególnie rozporządzeń wydawanych przez Ministra finansów,
• pisane przez uznanych specjalistów komentarze praktyczne, które szczegółowo omawiają konkretne instytucje i zagadnienia.

5. Monografie podatkowe
Wybór najlepszych polskich opracowań monograficznych z zakresu podatków wydanych nakładem Wolters Kluwer.

6. Linie orzecznicze
Wybór dokumentów autorskich, które w usystematyzowany sposób prezentują istniejące poglądy interpretacyjne organów orzeczniczych (organów administracji oraz sądów) w kontekście określonego zagadnienia prawnego.

7. Glosy
Ponad 1.000 pełnych tekstów glos do orzeczeń publikowanych w czasopismach prawniczych oraz pisanych specjalnie na potrzeby programu LEX Administracja Skarbowa.

8. Omówienia zmian w prawie
Krótkie informacje formalne o zmianie, jej zakresie i datach wejścia w życie dostępne z poziomu tekstu aktu prawnego. Przygotowywane głównie w oparciu o uzasadnienia do ustaw.

9. Newsy
Codzienny przegląd prasy, aktualności prawne, informacje o najnowszych projektach i zmianach w prawie oraz przypomnienia o ważnych terminach.

10. Autorskie i urzędowe wzory pism i umów
Gotowe wzory pism, umów, deklaracji i formularzy podatkowych w wersjach:
• do przejrzenia (plik PDF),
• do wypełnienia (plik DOC),
• do obliczeń (plik XLS).

11. Kalkulatory
Zbiór narzędzi do obliczania: odsetek ustawowych, odsetek podatkowych, stawek notarialnych, opłat sądowych, podatku od spadków i darowizn. Możliwość eksportu wyników do arkusza .xls w programie MS Excel.

12. Zestawienia
Dokumenty zawierające zestawienia danych z aktów prawnych.

13. Dane teleadresowe sądów i urzędów
Informacje o ponad 9.000 instytucji działających na terenie RP z możliwością wyszukiwania według właściwości miejscowej.